Zarządzenie Nr 22/14
Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ,Nr 214, poz.1806 z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r,Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/z 2010r Nr 28poz.142 i poz.146, Nr106 poz.675 z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 134, poz.772, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r poz.567, z 2013r poz.153 oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548, w związku z uchwałą Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2014

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/149/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIV/151/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwałą Nr XXXV/156/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwałą Nr XXXVI/166/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2013 r.

Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2014 r.

Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zarządzeniem Nr 14/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014 r.

Uchwała Nr XL/184/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2014 r.

Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/188/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzeniem Nr 18/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr XLII/200/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 listopada 2014 r.

Zarządzeniem Nr 21/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13.791.501 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 13.286.613 zł,

b) majątkowe w kwocie 504.888 zł,

 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.926.566 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 12.571.278 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.355.288 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1.

§ 2. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z §1 punkt 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Wójt Gminy Wąpielsk


Henryk Kowalski

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/14
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 2214 WÓJTA GMINY W WĄPIELSKU Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/14
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 2214 WÓJTA GMINY W WĄPIELSKU Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/14
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 22/14 WÓJTA GMINY W WĄPIELSKU Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą wyłącznie przesunięć środków w ramach działów : 750, 751, 754, 852, 900 i 921.