Uchwała Nr II/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 549, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art.10 ust.1, art.12b ust. 4, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Określa się wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Strzelno na 2015 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 400,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 550,00 zł,

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 650,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900,00

1.400,00

13

14

900,00

1.400,00

14

15

900,00

1.400,00

15

 

900,00

1.400,00

Trzy osie

12

17

600,00

700,00

17

19

600,00

700,00

19

21

1.100,00

1.700,00

21

23

1.100,00

1.700,00

23

25

1.100,00

1.700,00

25

 

1.100,00

1.700,00

Cztery osie i więcej

12

25

800,00

1.100,00

25

27

800,00

1.100,00

27

29

1.800,00

2.600,00

29

31

1.800,00

2.600,00

31

 

1.800,00

2.600,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 380,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 650,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 700,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

700,00

1.000,00

18

25

1.500,00

2.100,00

25

31

1.500,00

2.100,00

31

 

1.500,00

2.100,00

Trzy osie

12

40

1.616,00

2.000,00

40

 

2.000,00

2.700,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 100,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

100,00

200,00

18

25

300,00

527,00

25

 

350,00

600,00

Dwie osie

12

28

250,00

350,00

28

33

650,00

900,00

33

38

900,00

1.400,00

38

 

1.200,00

1.800,00

Trzy osie

12

38

800,00

1.000,00

38

 

1.000,00

1.400,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 600,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 900,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Pieszak


Uzasadnienie

Uchwała obejmuje zmiany opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

Określa wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 na poziomie stawek minimalnych dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie mimo nieznacznego wzrostu kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października 2014 r., tj. na dzień 1 października w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.