Uchwała Nr II/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Strzelno w 2015 roku:

1)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  od pozostałych budynków lub ich części:

-  budynki letniskowe – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

-  garaże  - 5,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

-  budynki gospodarcze  - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

-  inne pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

3)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c)  od pozostałych:

-  zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz od gruntów  przeznaczonych na te cele, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako   tereny mieszkaniowe – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

-  zabudowanych domkami letniskowymi oraz od gruntów przeznaczonych na te      cele – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

-  pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Pieszak

 


Uzasadnienie

 Rada Miejska na podstawie zawartych uprawnień w art. 5 ust. 1-4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, różnicując je dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystania gruntów. Przy ustalaniu stawek podatkowych Rada Miejska odniosła się również do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 pozostają na niezmienionym poziomie za wyjątkiem stawek:

 a)od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegnie podwyższeniu o 0,63 %,

 b)od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ulegnie podwyższeniu o 0,4 %,

 c)od budynków letniskowych ulegnie podwyższeniu o 0,4 %,

 d)od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ulegnie podwyższeniu o 0,4 %,

 e)od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ulegnie podwyższeniu o 0,4 %.

 f)od gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi ulegnie podwyższeniu o 11,12 %,

 g)od gruntów pod budownictwo letniskowe ulegnie podwyższeniu o 0,4 %,

 h)od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ulegnie podwyższeniu o 11,12 %,