Uchwała Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1dt.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. poz. 3562).

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak

 


Uzasadnienie

 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 · od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,

 · od 1 ha fizycznych gruntów pozostałych – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków – równowartość pieniężną 5 dt żyta;

 obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł 1 dt żyta (M.P. z 2014 r. poz.935) i jest to podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

 Na zasadzie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta określonych w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły opinię w/w sprawie, Burmistrz zaproponował obniżenie ceny skupu żyta na obszarze gminy do kwoty 56  za 1 dt żyta.