Uchwała Nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 Na podstawie art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Podstawy udzielenia i rozliczenia dotacji

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Kamień Krajeński niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego).

2.  Podstawą do naliczenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.

3.  Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dotowanych jednostek.

§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko z budżetu Gminy Kamień Krajeński dotację w wysokości równej 75% wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński.

2.  Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każde dziecko z budżetu Gminy Kamień Krajeński dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kamień Krajeński z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Dotacja na każde dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego i innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywana jest z budżetu Gminy Kamień Krajeński i wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kamień Krajeński.

4.  Przedszkola niepubliczne i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu Gminy Kamień Krajeński w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kamień Krajeński.

5.  Podmiot ubiegający się o dotację, o której mowa w §2 ust. 3 i 4, zobowiązany jest podać Gminie Kamień Krajeński informację o planowanej liczbie dzieci niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Dotacja, do czasu naliczenia gminie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, będzie naliczana wg planowanych wydatków bieżących dla Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, zapisanych w uchwale budżetowej gminy na bieżący rok budżetowy i rzeczywistej liczby dzieci w tym przedszkolu wykazywanej w sprawozdaniu SIO na dzień 30 września i 31 marca.

2.  W przypadku zmiany wysokości planowanych wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków. Zmiany te następują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa w §1, złożony do Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2.  We wniosku o udzielenie dotacji należy podać dane o organie prowadzącym i placówce, w której będą się odbywać zajęcia, datę i numer wpisu do ewidencji niepublicznych placówek w Gminie Kamień Krajeński, planowaną liczbę dzieci, w tym niepełnosprawnych i spoza Gminy Kamień Krajeński oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

3.  Ze względu na ważny interes społeczny, gmina może udzielić dotacji, o których mowa w niniejszej uchwale, w roku budżetowym, w którym osoba prawna lub osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wymienionych w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, pod warunkiem złożenia wniosku o dotację z przynajmniej 60-cio dniowym wyprzedzeniem, z powołaniem się na numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie ustawowym, tj. nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca za dany miesiąc, z wyjątkiem grudnia, w którym będzie przekazana do 15 grudnia, na podstawie informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

2.  Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca do Burmistrza Kamienia Krajeńskiego informację o faktycznej liczbie dzieci ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego są zobowiązane przekazywać do Gminy Kamień Krajeński pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotację – w terminie do 31 stycznia następnego roku. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2.  Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń. Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 7.  Do terminów określonych w § 4 ust.1 i § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, w przypadku gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

§ 8.  W przypadku, gdy podmiot kończy swoją działalność, rozliczenie dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 9.  Placówki otrzymujące dotację z budżetu gminy zobowiązane są do:

1)  prowadzenia dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie dziecka do placówki, w tym datę przyjęcia oraz skreślenia z listy uczniów i udostępnienie jej organowi kontrolującemu;

2)  prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej ewidencjonującej wydatki związane z dotacją oraz udostępnienie jej organowi kontrolującemu;

3)  zamieszczania na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze środków dotacji z budżetu gminy adnotacji: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kamień Krajeński w kwocie …………………………………… zł. dotyczący ……………………………….. (nazwa dotowanej placówki) oraz datę i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej;

4)  wskazania rodzaju wydatku, z określeniem przeznaczenia zakupu usługi/ rzeczy itp..

§ 10. 1. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok kalendarzowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

2.  Dotacje w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 11. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej placówki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.

2.  Kontrola obejmuje:

1)  zgodność danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2)  prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej placówki.

§ 12.  Kontrolę w dotowanych placówkach przeprowadzać będą upoważnieni przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego pracownicy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim i Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek na potrzeby przeprowadzenia kontroli.

2.  Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazana będzie kontrolowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej placówki w dniach i godzinach pracy tej placówki. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzone również w siedzibie organu dotującego.

3.  Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

4.  Kontrolujący może żądać od kontrolowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

5.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i organ prowadzący lub osoba upoważniona przez ten podmiot. Protokół powinien zawierać:

1)  nazwę kontrolowanej placówki oraz jej adres;

2)  datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z podaniem ewentualnych przerw w kontroli;

3)  imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

4)  określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)  opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości;

6)  opis załączników do kontroli;

7)  pouczenie o przysługującym kontrolowanej placówce uprawnieniu do wniesienia do Burmistrza Kamienia Krajeńskiego ewentualnych zastrzeżeń do protokołu w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

6.  Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu składając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania gminy, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

7.  Na podstawie protokołu kontroli, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia do wykonania przez osobę prowadzącą dotowaną placówkę. Dotowana placówka, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.

§ 14.  Traci moc Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

 do uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia2014 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest również do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Na terenie Gminy Kamień Krajeński funkcjonuje niepubliczny Punkt Przedszkolny w Zamartem, który został wpisany do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Gminie Kamień Krajeński. W związku z tym zaistniała potrzeba podjęcia ustaleń umożliwiających przyznanie dotacji i kontroli jej wydatkowania.