Uchwała Nr II/15/2014
Rady Gminy Osięciny

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

 Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.[1])) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[2]) (Dz. U. z 2014r., poz. 849)

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Osięciny w 2015 roku:

1.  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 530,00 zł.

b)  powyżej  5,5 tony do 9 ton włącznie - 888 ,00 zł.

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton. - 1 008,00 zł.

2.  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszania według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3.  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 190,00 zł.;

4.  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5.  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) –1 072,00 zł.;

6.  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7.  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach o ilości miejsc do siedzenia:

a)  mniejszej niż 30 miejsc 1 190,00 zł.

b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 546,00 zł.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Błaszczyk

 

 


 Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w  złotych)
 

nie mniej niż

mniej  niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem nazwanym uznanym za równoważne

Inne  systemy zawieszenia osi jezdnych


D W I E O S I E
 

12

13

1 786,00

1 840,00

13

14

1 840,00

1 892,00

14

15

1 902,00

1 956,00

15

 

1 956,00

2 010,00


T R Z Y O S I E
 

12

17

2 076,00

2 130,00

17

19

2 140,00

2 196,00

19

21

2 196,00

2 250,00

21

23

2 260,00

2 312,00

23

25

2 312,00

2 370,00

25

 

2 380,00

2 432,00


C Z T E R Y O S I E I W I Ę C E J
 

12

25

2 432,00

2 488,00

25

27

2 488,00

2 542,00

27

29

2 542,00

2 596,00

29

31

2 596,00

3 050,00

31

 

3 120,00

3 132,00

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna  masa  całkowita zespołu pojazdów  :ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku  (w złotych)Nie mniej niżMniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem nazwanym uznanym za równoważne

Inne  systemy zawieszenia osi jezdnych


DWIE OSIE
 

12

18

1 784,00

1 838,00

18

25

1 838,00

1 892,00

25

31

1 902,00

1 956,00

31

 

2 076,00

2 400,00


TRZY  OSIE
 

12

40

2 260,00

2 400,00

40

 

3 120,00

3 132,00

 


 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba  osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)Nie mniej niżMniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


JEDNA OŚ
 

12

18

920,00

974,00

18

25

974,00

1 028,00

25

 

1 028,00

1 082,00


DWIE OSIE
 

12

28

1 082,00

1 136,00

28

33

1 136,00

1 190,00

33

38

1 190,00

1 406,00

38

 

1 514,00

1 840,00


TRZY OSIE
 

12

38

1 190,00

1 298,00

38

 

1 298,00

1 406,00

 


Uzasadnienie

 Stawki podatku od środków transportowych zostały określone zgodnie z zapisem art. 10 ust 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M. P., poz. 718) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M. P., poz. 895). Wysokość zamieszczonych w uchwale stawek mieści się w granicach stawek z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, z 2013r., poz. 1318, z 2014r., poz. 379, z 2014r., poz. 1072.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne