Uchwała Nr II/9/2014
Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.

 Na podstawieart. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.[1])) oraz art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[2]))

 Rada Gminy w Świeciu nad Osą
uchwala, co następuje:

§ 1. 

 Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (Monitor Polski z 2014 r.  poz. 935) obniża się z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55,23 zł za 1dt.

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

 Traci moc uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXVII/160/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

§ 4. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Malicki

 

 


[1]) Zmiana tekstu jednolitego Ustawy Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz.1412, Nr 249 poz.1825, Nr 245 poz.1775, z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620,  Nr 226 poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660 oraz z 2014 r. poz.40

[2]) Zmiany tekstu jednolitego Ustawy Dz. U. z 2013 poz. 153, poz. 645, poz.1318, z 2014 poz.379, poz.1072