Postanowienie Nr 83/14
Komisarza Wyborczego w Toruniu

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Na podstawie art. 383 § 2a w związku z art. 383 § 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])), w zakresie swej właściwości terytorialnej

 postanawiam:

§ 1.  Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rada Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Jana Piątkowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 20 oznaczonej skrótem nazwy komitetu wyborczego: KWW NAS Mariusza Piątkowskiego z powodu wyboru na Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 2.  Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Toruniu.

§ 3.  Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rada Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Toruniu


Andrzej Walenta

 

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.