Uchwała Nr II/10/14
Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz .U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, Dz. U. z 2014 r. poz. 40),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w 2014 r. przez Prezesa GUS dla obliczenia podatku rolnego w 2015 roku obniżyć do kwoty 51 zł /q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie dla obliczenia podatku rolnego od 1  stycznia 2015 r.  

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz