Uchwała Nr II/9/14
Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz .U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuchola w następującej wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,59 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,30 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej;

4) od budynków lub ich części zajętych na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,37 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej; z wyłączeniem budynków letniskowych, dla których ustala się stawkę 7,10 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej oraz od budynków pozostałych występujących w siedliskach gospodarstw rolnych, powstałych w wyniku przekazania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa lub powstałych w wyniku dzierżaw gruntów rolnych na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych dla których ustala się stawkę 0,51 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej;

6) od budowli - 2% ich wartości;

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 0,65 zł od 1  m2 powierzchni gruntów;

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,58 zł od 1  ha powierzchni;

9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1  m2 powierzchni, z wyłączeniem gruntów letniskowych, dla których ustala się stawkę 0,24 zł od 1  m2 powierzchni oraz od gruntów sklasyfikowanych jako drogi w gospodarstwach rolnych dla których ustala się stawkę - 0,04 zł od 1  m2 powierzchni.

§ 2. Poszerzyć zakres zwolnień od podatku od nieruchomości poza zakres wyszczególniony w art. 7  ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych o:

1) budowle, budynki i grunty związane z prowadzeniem cmentarzy;

2) budowle lub ich części stanowiące sieci wodno - kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi doprowadzana jest woda i odprowadzane ścieki, które zostały wybudowane po roku 2003 r.

§ 3. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z terenu miasta Tuchola uiszczają należny podatek w kasie Urzędu Miejskiego, na wskazany rachunek bankowy lub do rąk właściwego miejscowego inkasenta.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1  stycznia 2015 r. i z tym dniem traci moc Uchwała Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 3292).  

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz