Uchwała Nr Nr I/9/14
Rady Gminy Radomin

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2013 r, poz. 594, ze zm.[1])) ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.[2]))) Rada Gminy Radomin uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( Mon. Polski z 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt żyta do 47,00 zł za 1 dt żyta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Radominie Nr XLIII/245/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok ( Dz. Urz.Woj. Kuj- Pom. 2013 r. poz. 3951 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski

 


[1]) 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i poz.1072

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40