Uchwała Nr XXVIII/155/2014
Rady Gminy Bądkowo

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014, poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 895) Rada gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bądkowo:

a)  Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

b)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton;

c)  od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

d)  od autobusów,

-  jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3.  Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

-  jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4.  Od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

-  jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane w celu przewożenia dzieci do szkół.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  Traci moc uchwała Rady Gminy Bądkowo Nr VII-32/2011 z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.             

§ 5.  Uchwała podlega  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje  od 1stycznia 2015 roku.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo


Halina Kurdupska

 


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/155/2014
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 13 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BĄDKOWO   

 

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY BĄDKOWO w zł od 1 pojazdu

2

3

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

400,00

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

500,00

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 tony i poniżej 12 ton

650,00

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

400,00

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 5,5 tony i poniżej 9 ton

500,00

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 9,0 tony i poniżej 12 ton

650,00

Przyczepa i naczepa które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton

100,00

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

1000,00

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

1000,00


 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/2014
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 13 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BĄDKOWO                                           

 

 

 

 

L.p.  

RODZAJ I LICZBA OSI POJAZDU  SAMOCHODOWEGO                                                                                                                   

STAWKI  PODATKU OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY BĄDKOWO                                                                                                                       (w zł od 1 pojazdu)                                                                   

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) 

Zawieszenie osi pneumatyczne  i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1

2

3

4

1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

  950,00

1050,00

1.2

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

1000,00

1100,00

1.3

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1050,00

1150,00

1.4

nie mniej niż 15 ton i więcej

1150,00

1330,00

2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:

2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1100,00

1200,00

2.2

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1300,00

1400,00

2.3

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1400,00

1500,00

2.4

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1500,00

1550,00

2.5

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1550,00

1660,00

2.6

nie mniej niż 25 ton i więcej

1600,00

1700,00

3.Samochód ciężarowy o 4  osiach i więcej o DMC:

3.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25  ton

  750,00

  800,00

3.2

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1600,00

1800,00

3.3

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

2000,00

2200,00

3.4

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

2200,00

2570,00

3.5

nie mniej niż 31 ton i więcej

2300,00

2570,00

 


 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/155/2014
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 13 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BĄDKOWO                                         

L.p.  

RODZAJ I LICZBA OSI POJAZDU  SAMOCHODOWEGO                                                                                                                   

STAWKI  PODATKU OBOWIĄZUJĄCE  NA TERENIE GMINY BĄDKOWO  (w zł od 1 pojazdu)                                                                   

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) 

Zawieszenie osi pneumatyczne  i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1

2

3

4

1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:    ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik siodłowy + przyczepa

1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

1000,00

1100,00

1.2

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1400,00

1600,00

1.3

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1600,00

2100,00

1.4

nie mniej niż 31 ton i więcej

2000,00

2153,00

 

 

 

 

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach  i DMC zespołu pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa;  ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton

1850,00

1950,00

2.2

nie mniej niż  40 ton i więcej

2207,00

2670,00

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/155/2014
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 13 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BĄDKOWO

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.  

RODZAJ I LICZBA OSI POJAZDU  SAMOCHODOWEGO                                                                                                                   

 STAWKI  PODATKU OBOWIĄZUJĄCE  NA TERENIE GMINY BĄDKOWO

(w zł  od 1 pojazdu)    

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) 

Zawieszenie osi pneumatyczne  i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1

2

3

4

1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

100,00

110,00

1.2

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

200,00

350,00

1.3

nie mniej niż 25 ton i więcej

340,00

590,00

 

 

 

 

2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:

2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton

300,00

400,00

2.2

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton

750,00

900,00

2.3

nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton

900,00

1400,00

2.4

nie mniej niż 38 ton i więcej

1200,00

1790,00

 

 

 

 

3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:

3.1

nie mniej niż 12 ton i  mniej niż 38 ton

1000,00

1100,00

3.2

nie mniej niż 38 ton i więcej

1100,00

1340,00