Uchwała Nr XXXI/252/2014
Rady Miasta Radziejów

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm. z 2014 r. poz. 40), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
z kwoty 61,37 za 1 dt do 50,00 zł za 1 dt.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2 grudnia 2013 r., poz. 3769).

§ 3.  Określa się, iż pobór podatku rolnego następuje poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miasta Radziejów lub na konto bankowe Urzędu Miasta Radziejów.                                                       

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta


Marek Pawlak

 


Uzasadnienie

 Niniejsza uchwała zakłada, że na terenie Gminy Miasto Radziejów w roku podatkowym 2015 podstawą obliczenia podatku rolnego będzie kwota 50,00 zł za 1 dt.

 Przyjęta stawka nie zakłada wzrostu w stosunku do podstawy z roku 2014, jednakże jest niższa od maksymalnej o 11,37 zł za 1 dt, wynikającej z Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z dnia 20 października 2014 roku, która wynosi 61,37 zł za 1 dt (M.P. z dnia 23 października 2014 r., poz. 935).

 Projekt uchwały został przesłany do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej i uzyskał pozytywną opinię.