Uchwała Nr 399/2014
Zarządu Powiatu w Rypinie

z dnia 5 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014

 Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/150/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/150/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr 299/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2014 r., uchwałą Nr 304/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXII/169/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XXXIII/180/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 maja 2014 r., uchwałą Nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXIV/188/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 331/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 21 lipca 2014 r., uchwałą Nr 355/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr 367/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 września 2014 r., uchwałą Nr 374/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2014 r., uchwałą Nr 382/2014 Zarządu Powiatu w Rypnie z dnia 6 października 2014 r., uchwałą Nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.  §1. Dochody budżetu w wysokości 46.715.346,23 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 44.907.109,23 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 1.808.237,00 zł;

2)  w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1.  Wydatki budżetu w wysokości 48.385.160,23zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.319.611,23 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.065.549,00 zł.;

3)  § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1.  . W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości - 51.707,00 zł,

2)  celową w wysokości - 322.400 zł z przeznaczeniem na:

a)  wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 249.800 zł,

b)  realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.600zł..

2.  W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3.  W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4.  Załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienia załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.  W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

 

 

 

 Starosta Rypiński


Marek Tyburski

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 399/2014
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 5 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 399/2014
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 5 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDZETU POWIATU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 399/2014
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 5 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 399/2014
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 5 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.