Uchwała Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Gminy nr XXXV/234/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/241/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 250/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 252/14 z dnia 03 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 255/14 z dnia 20 lutego 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/245/14 z dnia 18 marca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/14 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 267/14 z dnia 03 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 268/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 270/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 273/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 278/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/260/2014 z dnia 27 maja 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 279/14 z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/273/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 282/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 287/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 288/14 z dnia 10 lipca 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XL/281/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 304/14 z dnia 08 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 307/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 310/14 z dnia 05 września 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/14 z dnia 12 września 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/14 z dnia 16 września 2014 roku

 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 wyrażenie " dochody budżetu w wysokości 25.471.480,77 zł" zastępuje się wyrażeniem"dochody budżetu gminy w wysokości 25.499.397,77 zł „zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące w kwocie 22.389.732,56 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.109.665,21 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok – załącznik nr 3.

2.  W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu gminy w wysokości 27.196.506,57 zł " zastępuje się wyrażeniem"wydatki budżetu gminy w wysokości 27.219.177,57 zł „zgodnie z załącznikiem Nr2, w tym: wydatki bieżące 21.299.891,57 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok – załącznik nr 4. Wydatki majątkowe 5.919.286,00 zł – załącznik nr5.

§ 2. 1. W § 3 wyrażenie „deficyt budżetu w wysokości  1.725.025,80 zł” zastępuje się wyrażeniem „deficyt budżetu w wysokości 1.719.779,80 zł”, pokrycie deficytu przedstawia się następująco:

1)  zaciągnięcie pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego z WFOŚiGW w kwocie 110.000 zł

2)  zaciągniecie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 210.900 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (PREFINANSOWANIE)

3)  zaciągniecie kredytu na pokrycie deficytu 843.654 zł,

4)  wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 555.225,80 zł.

§ 3.  Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.835.065,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  1.115.285,61 zł określa załącznik nr 5.

§ 4. 1. § 13 otrzymuje brzmienie : Upoważnia się Wójta do:

1.  zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały;

2.  do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,

3.  udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 125.246,00 zł;

4.  udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 40.000 zł

5.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6.  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7.  zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwziąć określonych załącznikiem nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Lewandowicz

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/291/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/291/14 z dnia 30 września 2014 roku.

 Zmiany do budżetu dotyczą:

 1. aktualizacja planu dotacji celowej dotyczącej przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego - zmniejszenie o kwotę 160 zł – zwrot diety decyzja nr DWŁ-980-6/14,

 2. wprowadzenia aktualizacji planu dotacji z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2014/80,

 3. wprowadzenia po stronie planu dotacji celowej otrzymanej od powiatu włocławskiego zgodnie z umową 42/14 z przeznaczeniem na zakup sprzętu, odzieży ochronnej, aparatury lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Choceń,

 4. zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pompy pływającej NIAGARA dla OSP Wilkowice- kwota 2.840 zł,

 5. zaplanowano zakup inwestycyjny dla Gimnazjum- stołówka w kwocie 7.000 zł dotyczący nabycia obieraka do ziemniaków – zakup w ramach planu finansowego jednostki (przeniesienia miedzy paragrafami),

 6. w związku z podpisaniem aneksu Nr 2 na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i zmniejszeniu procentowego wkładu własnego gminy przy realizacji zadania środki w kwocie 2.000 zł zostaną przeniesione na realizacje usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych,

 7. zwiększono środki na realizacje zadania – remont budynku PKP – w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu,

 8. zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu budynku należącego do mienia komunalnego gminy, w którym mieści się przychodnia lekarska „MEDYK” w Czerniewicach,

 9. zaplanowano środki na zakup materiałów budowlanych kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na remont garażu – miejsca postoju wozu bojowego oraz sprzętu niezbędnego do akcji pożarniczo-ratowniczych jednostki OSP w Nakonowie Starym. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. Robocizna zostanie wykonana we własnym zakresie.

 10. zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin – środki własne,

 11. pozostałe zmiany to przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziałów celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące ,

 12. przeniesienia miedzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizacje wydatków bieżących oraz realizacje projektu z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w jednostce GOSIR w Choceniu w ramach planu finansowego,

 13. przeniesienia między paragrafami w Zeas w Choceniu zgodnie z wnioskiem w ramach planu finansowego,

 14. zaplanowano środki na dowóz i rozplantowanie ziemi na skwerku,

 15. zabezpieczono środki na realizacje inwestycji w związku ze zwiększeniem wkładu własnego „Rozwój miejscowości Śmiłowice poprzez poddasza szkoły na cele społeczno-kulturalne, remont zaplecza kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz przebudowa boiska sportowego” o kwotę 140.150 zł,

 16. w związku ze zwiększeniem wartości zadania pod nazwą „organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Choceń” zaplanowano środki w kwocie 7.905 zł jako wkład własny,

 17. zwiększono limit na udzielenie pożyczek o kwotę 5.246 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla CCK-B w związku z realizacja projektu z udziałem środków unii europejskiej.

 W związku z powyższymi zmianami następuje zmniejszenie deficytu o kwotę 5.246 zł , natomiast zwiększają się rozchody z tytułu zwiększenia limitu na udzielenie pożyczek o w/w kwotę.