Uchwała Nr XXXIV/230/2014
Rady Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłata lokalnych w 2015r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz.718) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Wysokości stawek podatku od nieruchomości wynoszą:

1)  od gruntów:

a)  od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł,

b)  od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,56 zł,

c)  od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł;

2)  od budynków lub ich części:

a)  od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,30 zł;

b)  od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł;

c)  od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł,

d)  od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł,

e)  od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł;

3)  od budowli - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%.

§ 2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)  budynki lub ich części, grunty oraz budowle zajęte na potrzeby działalności w zakresie:

a)  opieki społecznej

b)  kultury i sportu

c)  ochrony przeciwpożarowej

§ 3.   Traci moc uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Kijewo Królewskie


mgr Ireneusz Szczepański