Uchwała Nr XLIII/346/14
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (1) (Dz. U. z 2014r., poz. 849), uchwala się co następuje:

§ 1.  Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego:

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m² powierzchni,

b)  pod   jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub  elektrowni wodnych – 4,49 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m² powierzchni;

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Urszula Paprocka

 


Uzasadnienie

 

 Prezes GUS w dniu 15 lipca 2014 roku ogłosił wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014, który wynosi w stosunku do I półrocza 2013 100.4 % (wzrost cen o 0.4 %).

 Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku ogłosił górne granice tych stawek. (M. P. z 2014 roku,  poz. 718).

 Proponuje się utrzymanie wysokości stawek podatku od nieruchomości z roku poprzedniego z uwagi na niski wskaźnik inflacji.