Uchwała Nr LII/416/14
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynoszącą 61,37 zł za 1 dt, obniżyć do kwoty 52,50 zł, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/298/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 31.10.2013 r. poz. 3183).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Marek Domżała


Uzasadnienie

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 podano średnią cenę skupu żyta w kwocie 61,37 zł. Rada Miejska postanowiła obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w wyżej wymienionym Komunikacie z kwoty 61,37 zł na kwotę 52,50 zł dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 r. Powyższe będzie w pewnym stopniu pomocą Burmistrza Szubina dla podatników podatku rolnego posiadających nieruchomości rolne na terenie Gminy Szubin. Podstawą prawną do przedmiotowej obniżki jest zapis art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady


Marek Domżała