Uchwała Nr LIV/833/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.[1])), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159 z późn. zm.[2])) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Kowalewo Pomorskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5587 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie Kowalewo Pomorskie ul. Chopina 29, której obszar obejmuje miejscowości: Kowalewo Pomorskie, Frydrychowo – część miejscowości, Mariany, Podborek, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy - część miejscowości z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację Kowalewo Pomorskie wyznaczoną rozporządzeniem Nr 3/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 poz. 478).

§ 4. Traci moc rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wskazane w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku


Dorota Jakuta


Załącznik do uchwały Nr LIV/833/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 października 2014 r.

Mapa obszaru i granic aglomeracji Kowalewo PomorskieUzasadnienie

1. Przedmiot regulacji :

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kowalewo Pomorskie.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Z dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa przejął od wojewody kompetencję wyznaczania aglomeracji o równoważnej liczby mieszkańców (RLM) powyżej 2000.

W myśl art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Dokonanie zmian przez sejmik województwa obszaru i granic aglomeracji, ustanowionych aktem prawa miejscowego przez wojewodę przed dniem 15 listopada 2008 r., umożliwia art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 18 marca 2011 r.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Aglomerację Kowalewo Pomorskie, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Procedura wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie w nowym obszarze i granicach została wszczęta na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2011 r, znak: GKiM.7021.6.2.2011.

Materiały dotyczące projektu planu aglomeracji, które zostały uzupełnione we wrześniu 2014 r. (pismo z dnia 3 września 2014 r., znak: GKiM.7021.2.1.KPOŚK.2014), zweryfikowano i stwierdzono, że spełniają one wymogi określone ww. rozporządzeniem i w związku z tym mogą stanowić podstawę do wyznaczenia niniejszej aglomeracji.

W dniu 19 września 2014 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5587. Przedmiotowy projekt uchwały przekazany został do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo
z dnia 22 września 2014 r., znak: ŚG-IV.7320.54.1.2013) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pismo z dnia 22 września 2014 r., znak: ŚG-IV.7320.54.1.2013) oraz zaopiniowania przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim (pismo z dnia 22 września 2014 r., znak: ŚG-IV.7320.54.1.2013). Uzyskano w przedmiotowej sprawie:

- pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy: postanowienie z dnia 06.10.2014 r., znak: WOO.070.38.2014.BW,

- pozytywne uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: postanowienie z dnia 13.10.2014 r., znak: ZGPW/861-18/1/2014/KK,

- pozytywną opinię Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim wyrażoną w uchwale Nr XXIX/302/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie.

W związku z wypełnieniem wszystkich czynności przewidzianych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zgodnie z kompetencjami, niniejszym aktem prawnym Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznacza aglomerację Kowalewo Pomorskie.

Obszar aglomeracji Kowalewo Pomorskie, wyznaczony na mapie w skali 1:10 000, obejmuje swym zasięgiem system istniejącej i projektowanej kanalizacji zbiorczej w miejscowości: Kowalewo Pomorskie, Frydrychowo - część miejscowości, Mariany, Podborek, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy - część miejscowości z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.

Nazwy miejscowości tworzących aglomerację są zgodne z nazwami urzędowymi przyjętymi w wykazie urzędowym nazw miejscowości w Polsce.

Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kowalewo Pomorskie jest:

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie, Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 12 września 2007 r., (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 121, poz. 1792 z dnia 30 października 2007 r.),

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie, Uchwała Nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1379 z dnia 26 czerwca 2012 r.),

-zmiana m.p.z.p. gminy Kowalewo Pomorskie, w części dot. działki nr 84/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, zatw. Uchwałą Nr XXXII/344/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 2, poz. 50 z dnia 22 stycznia 2002 r.),

-zmiana m.p.z.p. „Osiedla Brodnickiego” w Kowalewie Pomorskim w części obejmującej obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i obszarze ewid. Frydrychowo, zatw. Uchwałą nr XXXI /327/01 z dnia 24 października 2001 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 89, poz.1715 z dnia 30 listopada 2001 r.),

-miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Frydrychowo zatwierdzony Uchwałą Nr XV/158/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 134, poz. 2116 z dnia 24 października 2008 r.).

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 5587. Ustalona została w oparciu o liczbę mieszkańców korzystających z istniejącego systemu kanalizacyjnego (4139 rzeczywistych mieszkańców przyjętych według ewidencji), liczbę mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (100 rzeczywistych mieszkańców), liczbę mieszkańców przewidzianych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (600 rzeczywistych mieszkańców oraz 14 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji przyjętych według zarejestrowanych łóżek noclegowych) a także liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych, nieplanowanych do podłączenia do sieci, określone na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę (734 osoby w tym z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji korzysta 271 a z taboru asenizacyjnego 463 osoby). Brak równoważnej liczby mieszkańców wynikającej z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 40,18 km w tym 0,7 km sieci, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe (27,62 km kanalizacji grawitacyjnej; 10,36 km kanalizacji tłocznej; 2,20 km ogólnospławnej grawitacyjnej). Natomiast długość sieci planowanych do wykonania wynosi 3,7 km. Wskaźnik długości sieci obliczony jako stosunek liczby mieszkańców planowanych do przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej do długości planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej wynosi: 614 mieszkańców/3,7 km = 166 mieszkańców/km sieci i jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci określonym w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Sieć kanalizacyjna zakończona jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Kowalewie Pomorskim. Wydajność projektowa oczyszczalni wynosi Qśrd 1600 m3 /d, co odpowiada RLM równemu 8300. Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 grudnia 2003 r., znak: OS-6223-17/1/2003 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2016 r. Ilość ścieków obecnie wytwarzanych w aglomeracji i kierowanych do oczyszczalni ścieków komunalnych wynosi 511,5 m3 /d, z czego 467,1 m3 /d to ścieki dopływające siecią kanalizacyjną i 44,4 m3 /d ścieki dowożone. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 570 m3 /d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Trynka (kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych 14+730), następnie rzeka Drwęca i rzeka Wisła.

W obszarze aglomeracji Kowalewo Pomorskie znajduje się jedna strefa ochronna dotycząca ujęcia wody w Mariankach. Eksploatator ujęcia wody posiada decyzję Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w postaci pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.01.2006 roku nr OS.6223-30/1/2006 ważne do dnia 31.12.2018 roku. Bezpośrednia strefa ochronna ujęcia obejmuje działkę geodezyjna nr 339/2 na terenie jednostki strukturalnej Mariany. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

W obszarze aglomeracji Kowalewo Pomorskie nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust.1 tej ustawy.

Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10 000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z ww. rozporządzeniem granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych, bądź przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych.

5. Ocena skutków regulacji:

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi samorządowi ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513, z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659, poz. 822, poz. 850 i poz. 1146.

[2]) Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 850.