Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 876

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3816 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3815 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu, w zakresie § 5 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
2019 3818 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/21/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Grudziądzkiego.
2019 3817 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
2018 5969 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 136/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 5, § 13 ust. 3, § 19 pkt 4, § 29, § 30, § 31, § 32 ust. 1, § 36 ust. 2, § 57 ust. 1-4, § 58, § 60 załącznika do uchwały nr LVII/373/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2018 5374 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisów § 1 pkt 6 uchwały nr L/507/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno
2018 5375 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXVI/1421/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 4036 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określanie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 4037 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr L/1016/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 4018 2018-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 3979 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21. ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” oraz § 22 ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” uchwały Nr LV/530/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie
2018 3938 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVI/305/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kowal maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
2018 3939 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XLVI/306/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 3886 2018-07-23 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 397/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3887 2018-07-23 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 398/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3107 2018-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” oraz § 6 pkt 10 lit. a w zakresie „za wyjątkiem podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń turystycznych” uchwały Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2018 3108 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2017.
2018 2932 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 6 pkt 4 lit. b w zakresie „ogrodzeń pełnych”, § 19 pkt 3 lit. d tiret drugie w zakresie „obiektów małej architektury”, § 20 pkt 2 lit. f, § 21 pkt 2 lit. a uchwały Nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy
2018 2933 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” uchwały Nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2018 2840 2018-05-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 178/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2841 2018-05-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 179/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2812 2018-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/190/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2018 roku
2018 2815 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Toruń w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2721 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2555 2018-05-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2495 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kijewo Królewskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2458 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 uchwały nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 2459 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/424/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2449 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koneck w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2451 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Inowrocław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2260 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/270/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018”
2018 2261 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/271/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 2263 2018-04-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka
2018 2226 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeziora Wielkie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2228 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2230 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogóźno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2204 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Rypin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2178 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2177 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Więcbork w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2176 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janikowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2180 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbiczno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2184 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2182 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2181 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łasin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2092 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LII/299/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2046 2018-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019”
2018 1590 2018-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 3 pkt 1, ust. 8 pkt 5 lit. c i pkt 10 uchwały Nr XXXI/250/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąb Wielki
2018 1591 2018-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 1, § 21 ust. 3 pkt 5 tiret trzecie, § 22 ust. 3 pkt 5 tiret trzecie, ust. 5, § 23 ust. 3 pkt 4 tiret trzecie, ust. 6 uchwały Nr XXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski
2018 1540 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2018 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 1531 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lisewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1464 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2018 1451 2018-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr XXXIV/266/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Łąkie i Jeziorki, gmina Strzelno w zakresie terenu oznaczonego symbolem 6RM
2018 1421 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1345 2018-03-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Wąbrzeźno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1335 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018-2023
2018 1308 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sadki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1305 2018-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowal w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1306 2018-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Stolno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1283 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiedzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin
2018 1284 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1272 2018-03-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Papowo Biskupie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1242 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1206 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1176 2018-03-07 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 56/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie zastępcze w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 1207 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1210 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1209 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Włocławek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1123 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1072 2018-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2018 1129 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2018 1125 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Wielka Nieszawka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1067 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1066 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1069 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Lipno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1068 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 994 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lniano w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 995 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 992 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Solec Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 993 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Warlubie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 997 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1000 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Ryńsk w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1001 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nieszawa w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 998 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Piotrków Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 999 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 969 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Rogowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 970 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 971 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowe w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 965 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Śliwice w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 967 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 968 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janowiec Wielkopolski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 976 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 978 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 979 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 972 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tłuchowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 973 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jabłonowo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 975 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Świecie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 918 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pakość w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 920 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świekatowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 917 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 900 2018-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XL.275.2018 Rady Gminy Baruchowo dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 901 2018-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały nr XL.276.2018 Rady Gminy Baruchowo dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2018 923 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kruszwica w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 929 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lipno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 931 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Książki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 928 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Skrwilno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 926 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Kowal w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 927 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Topólka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 670 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/267/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich
2018 613 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.
2018 614 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/194/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 28 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 r.
2018 611 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.
2018 517 2018-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, wysokości stypendiów sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2018 497 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1191/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 498 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 8/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1192/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 480 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z 14 grudnia 2017 r.
2018 481 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/246/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 454 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 29/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 455 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 30/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 456 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 31/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 451 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 26/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 452 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 27/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy
2018 453 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 28/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 457 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 32/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 461 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 36/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 462 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 37/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 463 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 38/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 458 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 33/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 459 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 34/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 460 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 35/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 445 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 20/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 446 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 21/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 443 2018-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.
2018 444 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 19/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 449 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 24/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 450 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 25/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 447 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 22/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 448 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 23/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 369 2018-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2018 305 2018-01-12 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 8/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. uchylające zarządzenie zastępcze nr 394/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 131 2018-01-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie o nieważności w części uchwały nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2017 5394 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 393/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5395 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 394/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5393 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 392/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5391 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 390/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5392 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 391/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5399 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 398/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5400 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 399/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5398 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 397/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5396 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 395/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5397 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 396/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5271 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 378/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5272 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 379/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5273 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 380/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5268 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 375/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5269 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 376/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5270 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 377/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5274 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 381/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5278 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 385/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5279 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 386/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5280 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 387/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5275 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 382/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 5276 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 383/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5277 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 384/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 4309 2017-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 95/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 4012 2017-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
2017 3759 2017-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2017 3635 2017-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. o nieważności w części uchwały nr XXXVIII/204/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 3618 2017-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2017 3132 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2017 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (I transza).
2017 3133 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2017 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (II transza).
2017 3109 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 3059 2017-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 2982 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r.
2017 2796 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/368/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2748 2017-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2017 2610 2017-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2280 2017-05-19 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 5/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze miasta Bydgoszczy
2017 2217 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w części dotyczącej § 4.
2017 2171 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 225/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2046 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie
2017 2047 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 uchwały Nr XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2013 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WIR.II.743.4.19.2017.JS stwierdzającym nieważność w części uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
2017 2014 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 18/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WIR.II.743.4.18.2017.JS stwierdzającym nieważność w części uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 1365 2017-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. o sprostowaniu błędu
2017 1229 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2017 1180 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2017 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 1179 2017-03-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 1122 2017-03-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach,
2017 1024 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 5 uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 1025 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 7 uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
2017 1026 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 990 2017-03-06 Prawidłowa wersja uchwały znajduje się pod poz. 984.
2017 846 2017-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 693 2017-02-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2017 419 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2017 r.
2017 420 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXII/134/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2017 421 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 390 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisów § 30 ust. 1 i 3 oraz § 44 Statutu Gminy Mogilno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/281/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno
2017 262 2017-01-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 62 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Kujawską, Kolegiacką, Folwarczną, Cichą i Zacisze w miejscowości Kruszwica
2016 4980 2016-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 4169 2016-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2016 4170 2016-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej
2016 3939 2016-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2016 3811 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 95/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 2 lit. c część druga (po przecinku) uchwały Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej
2016 3812 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 ust. 1 pkt 11 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 1 pkt 22, § 8 ust. 2 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 2 pkt 14. § 8 ust. 3 pkt 6 w zakresie „liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki”, § 8 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 3 pkt 15, § 8 ust. 7 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 8 ust. 8 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 8 ust. 9 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 10 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” w zakresie danych osobowych podmiotów, którzy złożyli uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 3598 2016-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Unisław z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3524 2016-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 3 w zakresie „zgodnie z potrzebami” uchwały Nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową
2016 3525 2016-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2016 3356 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/497/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 2937 2016-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2016 2807 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 2808 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2809 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2795 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016 r. nr XX/135/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie
2016 2794 2016-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 318/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
2016 2797 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 2796 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2660 2016-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin
2016 2661 2016-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/271/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1943 2016-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 1944 2016-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 13 lit. d w zakresie cyt. „na warunkach właściwego zarządcy sieci” uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
2016 1746 2016-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1631 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/103/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz określenia granic ich obwodów
2016 1632 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXI/102/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Wąpielsk jest organem prowadzącym
2016 1577 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 1578 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno
2016 1174 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa
2016 1173 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzam nieważności w części uchwały Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2016 1172 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino
2016 1175 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2016 1178 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2016 1177 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 6 lit. f w zakresie „budowlanej” i § 6 pkt 8 lit. a w zakresie „budowlanej” uchwały nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz
2016 1176 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 6 pkt 6 lit. e w zakresie „budowlanej” i § 6 pkt 8 lit. a w zakresie „budowlanej”, uchwały nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2016 1046 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 oraz załącznika nr 1, 2, 3, 7, 9, 4 w zakresie terenu oznaczonego symbolami MWU4 do uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
2016 884 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi w województwie kujawsko-pomorskim
2016 845 2016-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B
2016 846 2016-03-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2016 670 2016-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 556 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016r. o nieważności uchwał nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz uchwały Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 397 2016-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzaenia nieważności w części uchwały nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin w zakresie § 11 wyrazów „z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.
2016 384 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2016 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 183 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław.
2016 1 2016-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważnośćci w części uchwały nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin w zakresie § 22 wyrazów „i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.”
2015 4648 2015-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2015 4071 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 2.
2015 3967 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 19 pkt 2 lit. l w zakresie „budowlanej” uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej
2015 3968 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewżności § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIX/315/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Chemik” w Bydgoszczy
2015 3484 2015-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 15 pkt 4 uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
2015 3409 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2015 3410 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mroczy w części dotyczącej § 3 ust. 2, § 9, § 19 pkt 2 i 3 oraz § 21
2015 3183 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2015 3184 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2015 3176 2015-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
2015 3000 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/73/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie
2015 3001 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno w zakresie terenów oznaczonych symbolami: ZN1, ZN2, ZL1, ZL2, ZL4, MN/U1.
2015 2601 2015-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia zmian do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 2448 2015-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015 r. Nr VI/50/15 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn”
2015 2444 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 2443 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim.
2015 2445 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek
2015 2447 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś
2015 2446 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 3 pkt 10 uchwały Nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
2015 2424 2015-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica
2015 2420 2015-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 2400 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 3 oraz § 14 pkt 4 uchwały Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 2” dla terenu położonego w Koronowie
2015 2385 2015-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 2354 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2015r. o sprostowaniu błędów.
2015 2182 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 28 pkt 3 uchwały Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 1” dla terenu położonego w Koronowie
2015 2183 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2015 2186 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Arturowo i Karczyn w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL.
2015 2021 2015-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015r. o nieważności uchwały Nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce dla zamieszkałych na terenie gminy Mogilno uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
2015 1984 2015-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła
2015 1985 2015-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 1949 2015-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo
2015 1839 2015-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dobrcz
2015 1693 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 23 ust. 1 pkt 6 lit. i, § 24 ust. 1 pkt 4 lit. i, § 25 pkt 5 lit. g, § 26 pkt 3 lit. g, § 27 pkt 4 lit. g uchwały Nr V/41/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
2015 1661 2015-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 1640 2015-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 maja 2015r. o sprostowaniu błędu.
2015 1622 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2015r. o sprostowaniu błędów
2015 1603 2015-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
2015 1546 2015-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1441 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej.
2015 1396 2015-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Gutowo
2015 1382 2015-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa
2015 1186 2015-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 pkt 11, § 10 pkt 5, § 14 pkt 3, § 26 pkt 10, § 27 pkt 13, § 28 pkt 2, § 30 pkt 7 (drugiego) oraz § 30 pkt 8 uchwały nr VI/111/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta
2015 998 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2015 925 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich.
2015 906 2015-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/15/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2015 800 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2015 770 2015-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 6 w zakresie zapisów „i W” oraz § 7 pkt 3 lit. d uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie
2015 706 2015-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2015r. o nieważności uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu oraz nadania jej statutu.
2015 667 2015-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały nr 23/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 372 2015-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Żyzna” w Bydgoszczy
2015 371 2015-02-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/22/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi, a także legendy załącznika nr 1 do uchwały w zakresie zapisu „niepubliczna” przy oznaczeniu terenu drogi wewnętrznej – KDW.
2015 311 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2015 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2015 299 2015-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo.
2015 262 2015-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części załącznika do uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Skrwilnie
2015 58 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2015 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim
2014 3844 2014-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Kowal
2014 3805 2014-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 11 pkt 7 uchwały Nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno
2014 3784 2014-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 7 pkt 2 i 3, § 11 pkt 6, § 12 pkt 4 uchwały nr LV/338/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko, a także załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1.8 R, załącznika nr 4 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 4.1 WS oraz załącznika nr 5 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 5.6 RZ
2014 3785 2014-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
2014 3760 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2014 3624 2014-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/402/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r.
2014 3582 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 875/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu
2014 3533 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janowiec Wielkopolski.
2014 3534 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gostycyn
2014 3531 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bukowiec
2014 3528 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pakość
2014 3529 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janikowo
2014 3540 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sadki
2014 3542 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz
2014 3539 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa Chełmińska
2014 3535 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo
2014 3538 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Śliwice
2014 3496 2014-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 listopada 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 3372 2014-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 oraz załącznika Nr 1 uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w zakresie terenu oznaczonego symbolami KDD
2014 3317 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały nr 425/XLI/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 3318 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały nr L/446/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B
2014 3154 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLV/349/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w całości.
2014 3155 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II, w całości.
2014 3020 2014-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
2014 3021 2014-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 4 pkt 4, § 5 ust. 5 pkt 3, § 8 i § 16 pkt 2 uchwały nr LI/97/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym, a także załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 3U
2014 2940 2014-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności w części uchwały Nr XXXIV/478/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego
2014 2871 2014-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie orzeczenia nieważności ust. 4, ust. 11 lit. h, ust. 14, ust. 15, ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze oraz - podstawy prawnej uchwały w zakresie zwrotu ,,ust. 3 i 4”
2014 2872 2014-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 2616 2014-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2014 2583 2014-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIII/323/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2014 2571 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2014 2519 2014-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 36/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2014 2488 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2014 2471 2014-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr LIV/262/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 2472 2014-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/345/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2014 2400 2014-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 2307 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 2308 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/75/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta.
2014 2287 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21 ust. 2 i ust. 3, § 26 ust. 1, 2 i 4, § 127 ust. 1 i 2, § 46 ust. 1 i § 51, § 64 ust. 3, § 94 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XXXII/328/2014 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2014 2283 2014-07-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej"
2014 2238 2014-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 i 3, § 2 ust. 5 pkt 1-9 uchwały nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość.
2014 2239 2014-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały, § 3 ust. 4 załącznika do uchwały, ust. 3 załącznika do uchwały w zakresie zdania: „Bieżące prowadzenie świetlicy wiejskiej należy do zadań sołtysa i rady sołeckiej”, § 4 ust. 1, 2 i § 6 załącznika do uchwały nr XXXII/304/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pakość.
2014 2159 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/315/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz
2014 2160 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6. pkt 4, § 7 pkt 2, § 12 pkt 7, § 12 pkt 8, § 12 pkt 21, § 13 pkt 2 lit. i oraz załącznika nr 2 zatytułowanego „Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grudziądz o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz” w zakresie danych osobowych osób, które złożyły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwały Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 2137 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 2079 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 3 lit. a uchwały Nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń
2014 2080 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa
2014 2081 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2014 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2014 1934 2014-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego.
2014 1931 2014-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe ma terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 1900 2014-06-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół.
2014 1901 2014-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/470/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Łankowice gm. Kcynia
2014 1858 2014-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego
2014 1859 2014-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 ust. 1 pkt 3, § 6 pkt 10 lit. a, § 8 pkt 10 lit. a oraz § 9 pkt 10 lit. b uchwały nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
2014 1839 2014-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2014 1840 2014-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/211/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 1764 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/44/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2014 1765 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 5 uchwały Nr XLII/576/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy Bydgoskiej i Osiedla Bydgoskiego.
2014 1677 2014-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/197/14 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck w 2014 roku.
2014 1678 2014-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/14 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przedmiotowej uchwały Nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie
2014 1624 2014-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 1582 2014-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/253/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2014 1583 2014-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLI/561/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Inowrocławia w 2014 roku.
2014 1574 2014-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/341/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2014 1556 2014-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/864/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej honorowane statuetkami „Laur Św. Wawrzyńca”, które przyczyniają się do wzrostu promocji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2014 1534 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/201/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie
2014 1533 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
2014 1535 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/202/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
2014 1537 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 1 i § 4 pkt 7 uchwały Nr XL/293/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 272/4 położoną we wsi Węgrowo, gmina Grudziądz
2014 1536 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/292/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 23/2 w obrębie Wielkie Lniska, gmina Grudziądz
2014 1476 2014-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 pkt 15 uchwały Nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700 – lecia.
2014 1397 2014-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 1343 2014-04-16 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 768)
2014 1286 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2014 1287 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2014 1125 2014-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Wąbrzeskiej z siedzibą w Wąbrzeźnie.
2014 935 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2014 846 2014-03-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.
2014 761 2014-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 marca 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 723 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 679 2014-03-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2014 629 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2014 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 572 2014-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/191/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
2014 541 2014-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie wydania pozwolenia na użytkowanie (oddania do użytkowania) terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
2014 542 2014-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
2014 494 2014-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2014r. stwierdzające nieważność § 17 pkt 4 uchwały nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
2014 495 2014-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu
2014 413 2014-02-06 ANEKS Aneks nr 5/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zawarty w dniu 19 grudnia 2013 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2014 383 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 342 2014-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/8 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2014 326 2014-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2014 327 2014-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/1089/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Chodkiewicza” w Bydgoszczy"
2014 272 2014-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/313/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014-2018
2014 273 2014-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/328/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork.
2014 261 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2014 r.
2014 231 2014-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 187 2014-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2014 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 93 2014-01-10 ANEKS Aneks nr 5/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zawarty w dniu 19 grudnia 2013 r.
2014 42 2014-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2013r. orzekające o nieważności uchwały Nr XXXII/140/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018.
2013 4206 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XLII/397/13 w sprawie nadania Statutów Osiedli w zakresie § 17 ust. 1 pkt c i w § 23 ust. 1 wyrazy „oraz w zakresie gospodarki finansowej Skarbik Gminy” załączników nr 1, 2, 3, 4, 5
2013 4096 2013-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.
2013 3945 2013-12-04 ANEKS Aneks nr 4/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013r. zawarty w dniu 19 listopada 2013 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
2013 3946 2013-12-04 ANEKS Aneks nr 4/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013r. zawarty w dniu 19 listopada 2013 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
2013 3873 2013-12-03 ANEKS Aneks nr 3/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. zawarty w dniu 25 października 2013 r.do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2013 3544 2013-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo
2013 3507 2013-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.
2013 3430 2013-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/284/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2013-2018
2013 3256 2013-11-05 ANEKS Aneks nr 3/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. zawarty w dniu 25 października 2013 r.
2013 3180 2013-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów w rejonach ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
2013 3152 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypina
2013 3156 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dodatkową dotację podmiotową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2013 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2013 3150 2013-10-28 ANEKS Aneks nr 2/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2013r. zawarty w dniu 30 września 2013 r. do Porozumienia sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2013 3117 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chodczu
2013 3097 2013-10-18 ANEKS Aneks nr 2/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2013r. zawarty w dniu 30 września 2013 r.
2013 3042 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
2013 3038 2013-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 8 zdanie drugie uchwały nr 602/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń
2013 3041 2013-10-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie modernizacji i adaptacji pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy na potrzeby Centrum
2013 3031 2013-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/225/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 2920 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2013 2885 2013-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/266/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 2886 2013-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/265/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina.
2013 2866 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chrostkowo
2013 2865 2013-09-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Zarządzenia nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina
2013 2867 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a gminą Tłuchowo
2013 2869 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Górzno
2013 2868 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa
2013 2841 2013-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
2013 2822 2013-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie
2013 2692 2013-08-28 ANEKS Aneks nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do porozumienia zawartego w dniu 2 lipca 2013 r.
2013 2664 2013-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław.
2013 2650 2013-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu modernizacji i adaptacji pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy
2013 2643 2013-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 12 uchwały nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.
2013 2644 2013-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4. ust. 1 pkt 12 uchwały Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).
2013 2610 2013-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r.
2013 2572 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej ,,Dobrzynianka” w Dobrzyniu n/Wisłą dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2013 2564 2013-07-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 2557 2013-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2013 2530 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2013 2533 2013-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie utraty mocy obowiązującej rozporządzenia w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego przejścia granicznego w Bydgoszczy.
2013 2528 2013-07-17 ANEKS Aneks nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 2 lipca 2013 r.
2013 2529 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2013 2494 2013-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2013 2468 2013-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
2013 2387 2013-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/249/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina
2013 2283 2013-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2013 2300 2013-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2013 2301 2013-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w spraie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXVIII/193/2013 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo w zakresie § 22 ust.2 tiret 3, w § 27 ust. 2 wyrazy „oraz przedłożyć oświadczenie o niekaralności”, § 27 ust. 3 i § 32.
2013 2253 2013-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrostkowo.
2013 2255 2013-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrcz
2013 2195 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2013 2186 2013-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego
2013 2055 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2054 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2057 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2056 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2051 2013-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 ust. 2 pkt 5, § 3 ust. 4 pkt 1 i 3, § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 2032 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów
2013 2010 2013-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVI/175/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 1951 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 1922 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin
2013 1761 2013-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013 r. nr XXII/211/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2013 1709 2013-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2013 1710 2013-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. o sprostowaniu błędów.
2013 1655 2013-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. o sprostowaniu błędów.
2013 1573 2013-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/168/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2013 1574 2013-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 pkt 6 oraz § 12 uchwały nr XXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”
2013 1516 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka
2013 1515 2013-04-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. o nieważności uchwały Nr XXXII/229/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2013 1518 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skrwilno
2013 1517 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek
2013 1501 2013-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXVIII/176/2013Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 1444 2013-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r. o nieważności uchwały Nr XXV/148/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin
2013 1308 2013-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2013 1244 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2013 1223 2013-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2013 1201 2013-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2013r. wsprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/216/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.
2013 1153 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kęsowie
2013 1154 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice
2013 1094 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2013r. o sprostowaniu błędów.
2013 990 2013-03-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 482/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń
2013 804 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/540/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 6 ust. 3-6, § 11 ust. 4, § 13 ust. 1
2013 775 2013-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2013 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2013 805 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w pprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośno
2013 807 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna.
2013 806 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/141/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
2013 769 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/148/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 770 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/156/2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 771 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/144/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.
2013 737 2013-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 738 2013-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy w części dotyczącej § 6 pkt 1, § 6 pkt 2 lit. a i c, § 7 pkt 2, § 8 pkt 1 lit. a, § 12 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, § 24, § 25, § 26, § 27 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2013 713 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 lit. e w części „wytworzonych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej” uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 712 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie
2013 714 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 35/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/189/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 716 2013-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 715 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/101/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 690 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dotyczącej nieważności uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 689 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/202/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2013 688 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/228/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 693 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVI/203/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 692 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński.
2013 691 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dotyczącej nieważności uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa