Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2170 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2169 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/270/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 2168 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012r. w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2012 1754 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu nakielskiego
2012 1581 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/241/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2011 rok.
2012 1147 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich oddawania w najem, dzierżawę i użyczenie
2012 1148 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie nakielskim
2012 950 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/224 /2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej.
2012 370 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/131/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2012 371 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/172/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2012 372 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/173/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej.
2012 233 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 180 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012
2011 3331 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2011 1852 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do finansowania
2011 1857 2011-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr VIII/65/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010 rok.
2011 1615 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego.
2011 1612 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 1613 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletności.
2011 1614 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2008 r.
2011 416 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.
2011 417 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2010 1962 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/452/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1804 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/444/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1727 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/426/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1728 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nakielskiemu lub jego jednostkom podległym, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2010 1729 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr L/436/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego
2010 848 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 849 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski.
2010 850 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 813 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Nakielskiego.
2010 191 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.
2010 192 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego