Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3567 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 102/15 Rady Powiatu Włocławski z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2012 223 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr X/129/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2012.
2012 117 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr X/117/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
2012 54 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr X/118/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok.
2011 2630 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/110/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na rok 2011 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstępienia od usunięcia pojazdu
2011 611 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/45/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.
2010 2360 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej
2010 2359 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 2362 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2361 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 2148 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/390/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego
2010 2031 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXIV/391/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Włocławskiemu i jego jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2003 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXIV/381/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2010 1725 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1726 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego
2010 401 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010
2010 346 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013
2010 109 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego
2009 1766 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 1767 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 24 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta nauczyciela.
2009 1422 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/279/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania