Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 222

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5260 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów
2019 5259 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5262 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5261 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 3964 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 3519 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2019 3520 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 2524 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 2051 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1895 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 1621 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 1577 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6930 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2018 6832 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6833 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6861 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 6193 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2018 6192 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6194 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6196 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 6195 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4977 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 4979 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 4238 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 4214 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 3700 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3699 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3701 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3703 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 3702 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
2018 3068 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Piotrkowie Kujawskim oraz nadania mu statutu.
2018 3010 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 3009 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3008 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXi/207/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
2018 3013 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 3012 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2018 3011 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2308 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1434 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2018 1435 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 1436 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 1412 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1411 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1414 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 1413 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2018 roku
2017 5424 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 5425 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2017 5062 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5061 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2017 5060 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5063 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 5073 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 5065 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 5064 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3850 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 3087 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 2566 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 2567 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2568 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania.
2017 1327 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawskim
2017 1328 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 1277 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1278 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1279 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 818 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 820 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2016 4968 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2016 4942 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 4928 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 4290 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2016 4359 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2021
2016 4216 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4215 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2016 4214 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4219 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 4218 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4217 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3744 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 3422 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 2460 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2459 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 2451 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2463 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2016 2462 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2461 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2417 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2016 2007 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 1388 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 1186 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
2016 1012 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2015 4748 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 4749 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2015 4113 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4112 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 4111 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4114 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2015 4117 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 4116 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4115 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3430 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 2879 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2542 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 2494 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
2015 2495 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 2356 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2357 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2358 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 3 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 1893 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1220 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 932 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 933 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2015 930 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 931 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 40 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2014 3939 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 3246 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 3103 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3102 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 3101 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 3106 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 3105 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2014 3104 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2943 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 2919 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2920 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2442 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 2035 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
2014 2036 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2014 2037 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 1172 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1171 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1174 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 1173 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 681 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 682 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 683 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2014 26 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2013 4248 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 4249 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4125 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4124 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 4127 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4126 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4024 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 3957 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 3956 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2013 3955 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3960 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 3959 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3958 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2635 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2013 2189 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Piotrków Kujawski
2013 2015 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2014 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 2016 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2018 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2017 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1633 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/5/90 Rady Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gminy Piotrków Kujawski
2013 779 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/142/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 727 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
2013 701 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 700 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 699 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 704 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/143/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 703 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/141/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 702 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 496 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 510 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 3071 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 3072 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3069 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113 /2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3070 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2012 3075 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. zmieniajaca uchwałę Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3076 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2012 3073 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3074 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 3004 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2653 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piotrków Kujawski oraz udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 2654 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
2012 1392 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
2012 305 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 282 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2012 283 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012.
2012 284 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
2011 3318 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 3228 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 3227 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2011 3226 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3231 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 3230 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3229 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2088 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1975 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
2011 1250 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1251 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 1252 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
2011 944 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej
2011 945 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Piotrkowie Kujawskim
2011 394 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2011 395 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
2011 183 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacj
2011 184 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski
2010 2865 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2866 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2539 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 2538 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski.
2010 2537 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 2542 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2010 2541 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2540 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2123 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2075 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 2076 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1174 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 550 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/172/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
2009 2544 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2009 2543 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski.
2009 2542 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 2545 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2548 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchmości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2009 2547 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2546 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej