Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 227

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5111 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 5110 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2019 5109 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 5114 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”
2019 5113 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2019 5112 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2019 3786 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 3787 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”
2019 3145 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 3146 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2623 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2622 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 r.
2019 2625 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2624 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1958 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 1959 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość
2019 1203 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1202 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Pakość
2019 1204 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2019
2019 1206 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Pakość
2019 1205 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 101 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2018 6386 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 6387 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 6384 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 6385 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4932 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia.
2018 4931 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 4933 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4935 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Pakość
2018 4934 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość
2018 4515 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew gatunku dąb szypułkowy, stanowiących pomniki przyrody.
2018 3525 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2018 3524 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 3523 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3526 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pakość.
2018 3529 2018-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3528 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 3527 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/336/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2612 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/320/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania
2018 2611 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 2613 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2018 2615 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/325/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami przesyłu.
2018 2614 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 1825 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/309/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pakość na okręgi wyborcze
2018 1824 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.”
2018 1823 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 1828 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1827 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”
2018 1826 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2018.
2018 756 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 755 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2018 754 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 757 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 760 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Łącko gm. Pakość.
2018 759 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2018-2022"
2018 758 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 161 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 160 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2018 163 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 162 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 5051 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 r.
2017 5052 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5049 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5050 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 5071 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.
2017 5072 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 5053 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5070 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 4122 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 3895 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 3639 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 2865 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 2866 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Pakość za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2867 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży
2017 2453 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 2454 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1726 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/224/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo.
2017 1725 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/223/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2018r.”
2017 1728 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1727 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 1038 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 204 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2017 205 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 206 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 4494 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4493 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 4495 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017r
2016 4497 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4496 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 3706 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 3232 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 3231 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3234 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/157/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3233 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 2557 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2556 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 2555 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 2558 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2574 2016-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości
2016 2560 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2559 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1814 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 1067 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 1066 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości
2016 1082 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1068 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/118/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 423 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/108/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 424 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/109/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 425 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/110/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych
2016 422 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/105/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2015 4787 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 4788 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.
2015 4789 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 3745 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3744 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
2015 3743 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3746 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016r.
2015 3749 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3748 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3747 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
2015 3353 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 2817 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 2118 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
2015 2117 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 2127 2015-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 2119 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś.
2015 1537 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 1538 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1078 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 518 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r.
2015 519 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 520 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 41 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok.
2014 3168 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 3135 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3134 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 3136 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 r.
2014 3138 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami gruntowymi
2014 3137 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru
2014 2546 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 1998 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2014 1997 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 1996 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 2088 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 2000 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 1999 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Pakość
2014 1623 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 1229 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 296 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 295 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 297 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 317 2014-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 298 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 36 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2013 4254 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2013 3717 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 3716 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3719 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2013 3718 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 3155 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pakości
2013 3157 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Pakości i nadania jej statutu
2013 3158 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości
2013 2857 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 2858 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2377 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2101 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2013-2017
2013 1983 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2013 1074 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2013-2017
2013 982 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2013 983 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 174 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 r.
2012 3133 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3134 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 3135 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3132 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej postawą naliczenia podatku rolnego
2012 3129 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3130 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 3131 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Pakość
2012 3136 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania
2012 3141 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
2012 3142 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3143 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 3140 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca Statut Biblioteki Publicznej w Pakości
2012 3137 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru
2012 3138 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3139 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2012 2444 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2012r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1960 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 1961 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału gminy Pakość na okręgi wyborcze
2012 174 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok
2011 3012 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3011 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3013 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3015 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3014 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2130 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Pakości
2011 1433 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1434 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 1435 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość.
2011 1089 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 859 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 860 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 743 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 744 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 745 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 74 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2011 r.
2011 75 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pakości
2010 2247 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2010 2246 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2248 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 r.
2010 2250 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru
2010 2249 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2010 1919 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXIII/301/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Pakość
2010 1920 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXIII/302/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części drogi powiatowej nr 2347 relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość oraz odcinka drogi nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość, zlokalizowanych na działkach nr 43/1 i 43/2, obręb 3 Pakość
2010 1378 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1242 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość
2010 1208 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/273/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania.
2010 1209 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na okręgi wyborcze
2010 815 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2010 816 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2010 288 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.
2010 287 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2010 r.