Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 170

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5768 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5230 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5231 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nowe
2019 5232 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Nowe
2019 3679 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nowe
2019 3680 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3681 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2019 1298 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Nowe
2019 1299 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2019 roku
2019 506 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 505 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 507 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w Nowem
2019 509 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie  powierzenia uprawnień Burmistrzowi Nowego
2019 508 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 6869 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2019
2018 6328 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe
2018 5770 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowe
2018 5584 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 5585 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5586 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5361 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe
2018 5290 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4895 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/285/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4288 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2018 4138 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe
2018 3630 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/272/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowe maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1924 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Nowe w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
2018 1950 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2018 roku
2018 1951 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe na stałe obwody głosowania
2018 1203 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Nowe za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1204 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe na okręgi wyborcze
2017 5470 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018
2017 5125 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4937 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 4936 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4939 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4938 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 4108 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem
2017 4109 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Trylu
2017 3343 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2513 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl
2017 2277 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe
2017 1493 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo
2017 1494 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk
2017 1495 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mątawy
2017 1490 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 1491 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Nowe jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1492 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin
2017 1499 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława
2017 1500 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl
2017 1501 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo
2017 1496 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko
2017 1497 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi
2017 1498 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny
2017 580 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 581 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4930 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2017
2016 4180 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/149/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4181 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/150/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
2016 3373 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl
2016 3374 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania
2016 2488 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2016 2489 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Nowem
2016 1903 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1267 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń
2016 667 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem
2016 668 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 669 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4724 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe
2015 4723 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2016
2015 4725 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem
2015 4727 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4726 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3895 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3796 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3795 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 3797 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3799 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów
2015 3798 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3349 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.
2015 2209 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl.
2015 1092 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2015 1093 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Nowe jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 1094 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 750 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/46/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 290 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 291 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 3922 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015
2014 3442 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/351/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3441 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej.
2014 3444 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/353/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3443 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 2028 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze.
2014 1736 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
2014 1052 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania.
2014 708 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2014 707 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe.
2014 710 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe.
2014 709 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 422 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/282/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 421 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/281/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe na lata 2014-2018.
2014 424 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/284/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 423 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 171 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/267/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014.
2013 3902 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/261/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 3901 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/260/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 3903 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/262/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 3905 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/264/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe.
2013 3904 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/263/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3285 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 459/2 położonej w Nowem.
2013 3286 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na części działek ewidencyjnych nr 141/2, 141/3, 275 i 276 położonych w Nowem.
2013 1482 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.
2013 1018 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1019 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1020 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 850 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/202/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 814 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/192/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2013.
2013 756 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 755 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 758 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.
2013 757 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/200/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 218 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania.
2012 2738 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2737 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 2740 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2739 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r. , przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2425 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze
2012 2054 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem przy ulicy Myśliwskiej 2 B.
2012 1686 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1531 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2012 1532 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Nowem.
2012 1122 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich oraz osób bezdomnych.
2012 823 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.
2012 237 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2012.
2012 238 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem.
2011 3275 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 3276 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty miejscowej.
2011 2633 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2634 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2631 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 2632 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2637 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr NR XIV/89/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 2638 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem przy ulicy Myśliwskiej 2 B.
2011 2635 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
2011 2636 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr NR XIV/88/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2364 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 2365 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Nowe.
2011 2155 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie osobom i rodzinom pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 1858 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2011 652 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 592 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2011.
2011 421 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2010 2975 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej miejscowości Mały Komorsk i Zdrojewo
2010 2976 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych ich najemcom oraz udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
2010 2977 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego gminy Nowe – Przedszkole nr 2 w Nowem, przy ulicy Aleja 3 Maja 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Przedszkole Samorządowe w Nowem.
2010 2632 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr NR XLVII/273/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 2631 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2634 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 2633 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr NR XLVII/274/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 1976 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe.
2010 1275 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 362 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2010
2010 363 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem
2010 121 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 120 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 2484 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 2481 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 2483 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2009 2480 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2482 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.