Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 376

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5691 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2019 5690 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5689 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5694 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5693 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5692 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 5215 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
2019 5214 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2019 5213 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5218 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5217 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5216 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2019 4811 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2019 4810 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4812 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mroczy
2019 4814 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2019 4813 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3438 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza oraz określenia granic ich obwodów
2019 3437 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2019 3439 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3441 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019
2019 3440 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2019 roku
2019 3434 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3435 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza
2019 3436 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza
2019 2755 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2756 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019
2019 2170 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: -określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; -przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; -określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych
2019 2171 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”
2019 2169 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1441 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 1440 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1443 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza
2019 1442 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2019 659 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 660 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2019 661 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Mrocza
2019 339 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 336 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2019 337 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 338 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 335 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok
2018 6434 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2018 6433 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2018 6432 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2108 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 6435 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5304 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/426/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 364/3 położonej w miejscowości Mrocza, gmina Mrocza
2018 5305 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/427/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 999/5 w Mroczy, gmina Mrocza
2018 5256 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5257 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr L/422/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2018 4532 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4479 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza
2018 4478 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/208 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej w Ostrowie, gm. Mrocza
2018 4477 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 4482 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/418/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4481 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla „Młodych” w mieście Mrocza
2018 4480 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla „Jedynka” w mieście Mrocza
2018 3694 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3695 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: -określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; -przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; -określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2258, z 2015r. poz. 1991 i z 2016r. poz. 1816)
2018 3166 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3167 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 3168 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku
2018 2577 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2018 2576 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2579 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2018 2578 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1669 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mrocza
2018 1668 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1671 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2018”
2018 1670 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1574 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze
2018 1026 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1025 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr xLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1028 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1027 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
2018 734 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 735 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mrocza oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 401 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 323 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok
2018 324 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 5319 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 5320 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/336/2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4783 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4782 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4785 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 4784 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 4157 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4156 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4158 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2017 4160 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 4159 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkola, dla których Gmina Mrocza nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2017 3913 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3914 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 3325 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3286 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 3287 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 2706 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2634 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2017 2500 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2501 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 2262 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2017”
2017 2263 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2017”
2017 2203 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2204 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2017 2205 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 1473 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1276 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej
2017 1273 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1274 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza
2017 1275 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza
2017 1009 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1010 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza
2017 628 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 415 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów oraz uchwały ją zmieniającej
2017 416 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza
2017 417 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/407/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mrocza
2017 104 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2017 103 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok
2017 106 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2017 105 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 4680 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4679 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4681 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2016 4683 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrocza na lata 2017-2021”
2016 4682 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3854 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 3853 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3855 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2016 3857 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 3856 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3543 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrocza na lata 2017-2021”.
2016 3453 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3454 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3455 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 3075 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3074 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3077 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ewidencyjnej nr 27 oraz części działki ewidencyjnej nr 29 poł. w obrębie ewidencyjnym Modrakowo, gmina Mrocza
2016 3076 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2016 2088 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 2067 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2016 2066 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
2016 2065 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2070 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2069 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2068 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Mrocza
2016 1815 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1816 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2258 oraz z 2015r. poz. 1991)
2016 1676 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1677 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/183/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza
2016 1678 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/184/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza
2016 1351 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 860 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 861 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 862 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 545 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania
2016 544 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 546 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
2016 548 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 547 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mrocza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 178 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4652 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok
2015 4653 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4105 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza
2015 4106 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości
2015 4103 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4104 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4109 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2015 4110 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 4107 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego
2015 4108 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku leśnego
2015 3433 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3434 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa
2015 3431 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3432 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 3437 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2015 3438 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu osiedla "Jedynka" w mieście Mrocza
2015 3435 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3436 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze
2015 3114 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 3072 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3038 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza
2015 3074 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2015 3073 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2015 2711 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2015 2710 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 2713 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Mrocza
2015 2712 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Gminę Mrocza
2015 1991 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2258).
2015 1988 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza
2015 1987 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1990 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza
2015 1989 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 1507 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia “Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego”
2015 1506 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2258)
2015 1505 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1510 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy miasta Mrocza
2015 1509 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy miasta Mrocza
2015 1508 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy miasta Mrocza
2015 1208 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1209 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Mrocza
2015 1210 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskie w Mroczy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2015 709 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 693 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2015 404 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 65 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok
2015 120 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2015 121 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2014 3387 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/452/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 3388 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/453/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2014 3389 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/457/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 2858 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/444/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa
2014 2857 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/443/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2860 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/446/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B
2014 2859 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/445/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw
2014 2233 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/430/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Mrocza
2014 1940 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/423/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mrocza przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1941 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/424/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Mrocza
2014 1576 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mrocza
2014 1577 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze
2014 982 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin na terenie gminy Mrocza
2014 856 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Miasto” w mieście Mrocza
2014 857 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie Statutu Osiedla „Jedynka” w mieście Mrocza
2014 858 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2014 504 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego –zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013r.
2014 505 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy dotyczącej ustalenia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania niektórych zasiłków oraz zwrotu wydatków z zakresu pomocy
2014 506 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV.383.2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagrody dla trenerów
2014 104 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2013 4150 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok
2013 4138 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/360/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2013 3558 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2013 3557 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3560 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 3559 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/350/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2013 3081 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/329/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Drzewianowo
2013 3080 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/328/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Drążno
2013 3083 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Jeziorki Zabartowskie
2013 3082 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Izabela
2013 3079 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/327/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Białowieża
2013 3076 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/322/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 3075 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/321/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3078 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/326/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/247/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3077 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/323/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty
2013 3090 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/338/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiele
2013 3089 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/337/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Samsieczynek
2013 3092 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/340/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyrza
2013 3091 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/339/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Witosław
2013 3088 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/336/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Ostrowo
2013 3085 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/333/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosowo
2013 3084 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/332/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaźmierzewo
2013 3087 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/335/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Matyldzin
2013 3086 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/334/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Krukówko
2013 2790 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2013 2791 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2013 2444 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw
2013 2445 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza
2013 2442 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych
2013 2443 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2013 2448 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/28/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów tych szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym
2013 2449 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2013 2446 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/75/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2013 2447 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVIII/113/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie aktu utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy i nadania Statutu
2013 2345 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Rościmin
2013 2346 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Osiedla „Młodych” w mieście Mrocza
2013 1884 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1513 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 705 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza
2013 706 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza
2013 707 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
2013 651 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 569 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013r.
2013 482 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
2013 483 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej  powyżej 1.000 m2
2012 3849 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza
2012 3850 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3851 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2012 3681 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
2012 2803 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2804 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2012 2805 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2012 2664 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2012 2665 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 2258 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy;  - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;  - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 2187 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 2186 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2185 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2012 2190 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów tych szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.
2012 2189 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2188 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 2011 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze
2012 1614 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 739 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza”
2012 740 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mrocza
2012 741 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2012 333 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/138/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 334 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 335 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów
2011 2576 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2577 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2011 2374 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 2373 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2011 2376 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 2375 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym w Mieście i Gminie Mrocza na lata 2012 – 2016”
2011 2314 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2313 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2011 2316 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 2315 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty
2011 1853 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2011 1854 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/75/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2011 1774 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 431/6 położonej w miejscowości Mrocza
2011 1741 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele
2011 1742 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrocza
2011 1415 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 81/5 położonej w miejscowości Matyldzin
2011 1416 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 59/3 położonej w miejscowości Rościmin
2011 1413 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 198/17 położonej w miejscowości Drzewianowo
2011 1414 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 125/1 do 125/5 położonych w miejscowości Drzewianowo
2011 1419 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza
2011 1420 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 512/1 i 512/5 położonych w miejscowości Wiele
2011 1417 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 236 i 238 położonych w miejscowości Ostrowo
2011 1418 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1230 położonej w miejscowości Mrocza
2011 1311 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 961/1 przy ulicy Nakielskiej w Mroczy
2011 1312 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra w Mroczy
2011 1313 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo – mieszkalną działek nr 394/2 i nr 395/4 przy ulicy Spokojnej w Mroczy
2011 1036 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mrocza
2011 1037 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza
2011 405 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr LII/51/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2011 334 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr LII/51/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2011 281 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 282 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów tych szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym
2011 283 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 95 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2010 2439 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/60/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2010 2438 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/59/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2437 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/57/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza
2010 2440 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/61/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2443 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/64/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2442 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/63/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych
2010 2441 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/62/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2010 1794 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/51/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2010 1795 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/52/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 1796 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/54/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty
2010 1678 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LI/44/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2010 1095 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/27/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie regulaminu placu zabaw
2010 930 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/21/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 marca 2010r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu dodatków mieszkaniowych
2010 473 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/4/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Mroczy
2010 111 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/124/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010r.
2009 2635 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/122/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych
2009 1962 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/113/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 1964 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/115/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 1963 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/114/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1829 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/98/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 1828 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/97/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1827 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/96/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrony dróg
2009 1831 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/100/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie gminy Mrocza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 1830 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/99/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 1734 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/84/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kosowo
2009 1733 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/83/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kaźmierzewo
2009 1736 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/86/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Matyldzin
2009 1735 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/85/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krukówko
2009 1732 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/82/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jeziorki Zabartowskie
2009 1729 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/79/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drążno
2009 1728 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/78/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Białowieża
2009 1731 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/81/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Izabela
2009 1730 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/80/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drzewianowo
2009 1742 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wyrza
2009 1741 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/91/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Witosław
2009 1744 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/95/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2009 1743 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/94/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1738 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/88/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rościmin
2009 1737 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/87/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrowo
2009 1740 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/90/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wiele
2009 1739 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/89/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Samsieczynek
2009 1646 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1645 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/69/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2009 1644 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza
2009 1647 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 120 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 r.