Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6000 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 5922 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 5923 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5298 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 5299 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4707 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 4708 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 4709 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4090 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4023 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 3929 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok
2019 3108 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok
2019 2121 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 2122 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Lubraniec
2019 2123 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec
2019 1889 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2019 r.”
2019 1890 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi
2019 1002 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec
2019 1003 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 1001 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 926 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 925 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 924 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023
2019 927 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
2019 930 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi
2019 929 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lubraniec
2019 928 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok
2019 781 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2019 780 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2018 6508 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 5856 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/390/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5863 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 5864 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5725 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/392/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 5724 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/387/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 5727 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/395/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2018 5726 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/393/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok
2018 5121 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 5122 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 5123 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4425 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 4426 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec
2018 4277 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 4242 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec
2018 4243 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubraniec
2018 3940 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 3171 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec
2018 3067 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2018 3029 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 2195 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2018 2196 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/366/2018 zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 2097 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2098 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec celem redukcji emisji zanieczyszczeń: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu [Mg/rok].
2018 1918 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 1295 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2018 r.”
2018 1294 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1293 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 1296 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubraniec jest organem ewidencyjnym
2018 1299 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1298 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów oraz liczby punktów, możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 1297 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 415 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2018 416 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2018 rok
2017 5326 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy "Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego"
2017 5226 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2017 5231 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 5235 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4490 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 224 /2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 4417 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4416 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec.
2017 4419 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2017 4418 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3901 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy "Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego"
2017 3902 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 3860 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3861 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 3862 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 3150 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 3151 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2017 2891 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 2892 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubraniec instrumentem płatniczym
2017 2547 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 2548 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubraniec
2017 2549 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 1977 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1976 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu burmistrza
2017 1978 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1980 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2021
2017 1979 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. o określeniu kryteriównaboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1807 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 1031 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 1012 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec
2017 1013 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2017 239 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2017 244 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2016 4904 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2016 4552 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2016 4551 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4553 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4555 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 4554 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 3907 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 3294 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 września 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 3008 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 2836 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2835 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2838 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2016 2837 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec
2016 2834 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2016 2827 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 2190 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 1808 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 1448 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubraniec na lata 2016 - 2019
2016 1345 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 1346 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dla uczniów spoza obwodu szkoły
2016 1347 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lubraniec
2016 387 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 366 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 4389 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiedania psa
2015 4388 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4387 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 4392 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4391 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obiżenia ceny skupu żyta dla celó podatku rolnego
2015 4390 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3533 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3532 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 3185 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 3186 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 2097 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2015 2098 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 2049 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 1755 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 1385 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 245 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 91 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2015 92 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej
2015 93 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2014 3492 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 3493 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3162 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3161 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 3163 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3165 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej
2014 3164 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/349/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2014 2863 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/342/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 2864 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/344/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubraniec
2014 2865 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/345/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia „ Programu Stypendialnego Gminy Lubraniec” dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 2521 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec
2014 2522 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 2290 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/318/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury
2014 2250 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/328/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 2251 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/325/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec
2014 1818 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/311/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 1819 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/314/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
2014 1820 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu.
2014 1329 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/300/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 1091 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020.
2014 193 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 132 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 133 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 112 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/279/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2014 111 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec
2014 114 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 113 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec
2013 3435 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubraniec
2013 3414 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/270/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3413 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/269/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3416 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 3415 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2013 3131 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXII/259/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec
2013 2593 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/242/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2592 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/241/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2013 2595 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/244/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2594 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/243/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1795 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/225/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2013 1796 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/229/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1797 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/231/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1524 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/224/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.
2013 1525 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1522 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalnmości pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 1523 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2013 1528 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/230/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec.
2013 1529 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2013 1526 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubraniec.
2013 1527 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 847 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubraniec
2013 588 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrańcu
2013 598 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2013
2013 385 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia obowodu Zespołu Szkół w Lubrańcu, Zespołu Szkół w Kłobi oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie
2013 386 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubraniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Lubraniec
2012 3218 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/188/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3219 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/189/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 2884 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2885 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2012 2886 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2636 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/176/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1989 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa /, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.
2012 1694 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec
2012 1695 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których waścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1696 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/158/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2012 1457 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec
2012 1373 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/137/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
2012 1374 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/138/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Lubraniec
2012 1142 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr X/126/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2012 580 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 581 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2012 489 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2012
2012 401 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2011 3165 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy i miasta Lubraniec, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 3166 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 2995 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 2710 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Kazanie.
2011 2627 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2626 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2629 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.
2011 2628 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2426 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę i miasto Lubraniec
2011 2025 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Lubraniec.
2011 2024 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2011 2027 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2026 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/52/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.
2011 1045 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 1044 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec
2011 1047 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonanego zadania.
2011 1046 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 481 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2011
2010 2957 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubraniec
2010 2928 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/324/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie ,, Park Kulturowy Sarnowo " w Sarnowie, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie.
2010 2929 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/326/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2930 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/329/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2010 2723 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec.
2010 2722 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 2725 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2724 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1908 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu
2010 1818 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Lubraniec
2010 1802 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1803 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1318 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1319 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1033 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2010 464 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 466 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 r.
2009 2288 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2287 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 2290 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy i miasta Lubraniec.
2009 2289 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1981 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 1833 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2009 1027 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 982 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.