Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 263

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5614 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5615 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna.
2019 5577 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5576 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określlenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5579 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania Statutu.
2019 5578 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
2019 5094 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 5093 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5092 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5095 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna
2019 5098 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 5097 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
2019 5096 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4568 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4569 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu
2019 3965 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3966 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2019 3545 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022 dla Miasta Lipna
2019 3515 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna
2019 3516 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
2019 3517 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 2952 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2023 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”
2019 2022 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr Vi/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2025 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2019 2024 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2019 935 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 934 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 936 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2019 938 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 937 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2018 6804 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 6805 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 6806 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019
2018 6326 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 6327 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 5906 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 5843 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/354/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 5842 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/353/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5844 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5846 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/365/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
2018 5845 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/358/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5503 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 5504 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LI/250/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
2018 5505 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LI/351/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2018 4878 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 4698 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 4699 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4137 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 3812 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 3269 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3270 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej
2018 3103 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 2848 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 2849 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2018 2850 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV320/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej.
2018 2132 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”
2018 2133 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2018 1944 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1943 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 1945 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1947 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
2018 1946 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1270 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 1110 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2018 1109 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i 2203) uchwala się, co następuje:
2018 1112 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna
2018 1111 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym.
2018 429 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 428 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/285/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawieokreślenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 427 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018
2018 432 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/289/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2018 431 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 430 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 89 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018
2018 27 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.
2018 28 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2018 29 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym.
2017 5255 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 5206 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 5207 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 5208 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4843 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4173 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 3764 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 3783 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna
2017 3315 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 3314 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 3316 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna.
2017 3318 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3317 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2636 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 2529 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 2530 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2017 1695 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1696 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna
2017 1697 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1001 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2017 1002 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów lokalnych branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.
2017 202 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna
2017 203 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz okreslenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Miasta Lipna na 2017 rok.
2016 4809 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4810 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna na rok 2017
2016 4164 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4163 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4166 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2016 4165 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3421 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2016 3224 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV\156\2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2016-2020
2016 3110 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2016 3111 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy na terenie miasta Lipna
2016 2575 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2361 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020.
2016 2360 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2359 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2364 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2363 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2016 2362 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Lipna.
2016 1695 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2016 1696 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
2016 1422 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.
2016 1138 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
2016 261 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna
2016 262 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016
2015 3855 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwał
2015 3856 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3728 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3727 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2015 3730 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg ,których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.
2015 3729 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3726 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 3724 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3725 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zmiany stawek tej opłaty.
2015 3172 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2015 3093 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2015 3092 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r . w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso
2015 3095 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2015 3094 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/69//2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2015 2647 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do sejmu i senatu
2015 2173 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utowrzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1500 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
2015 1072 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2015 1073 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 661 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.
2015 326 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
2015 327 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 328 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania
2015 243 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 244 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2015 rok
2014 3402 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/475/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3403 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/476/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3171 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3170 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/466/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3169 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3174 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/471/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Lipnowskiej Karty Seniora”
2014 3173 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lipna programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „ Lipnowska Karta Dużej Rodziny".
2014 3172 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/468/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna
2014 2622 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/435/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Miasta Lipna
2014 2623 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/436/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna
2014 2589 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/441/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Lipna działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2590 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/434/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2591 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/442/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2014 2138 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.
2014 1909 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2014 1910 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2014 1302 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/403/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis
2014 1301 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2014 1304 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/410/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1303 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna
2014 769 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/391/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 391 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/382/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026
2014 392 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/383/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014
2014 331 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/386/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania
2014 330 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/385/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 332 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/387/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały
2014 334 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/391/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 333 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
2014 101 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2014 102 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2014 103 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 3682 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3534 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3533 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3535 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2014 rok
2013 3537 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/365/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna.
2013 3536 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3195 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna
2013 2825 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2803 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 2200 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Miasta Lipna
2013 685 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok.
2013 584 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna.
2013 205 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna.
2012 3182 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna
2012 3183 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3184 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2874 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2875 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2013 rok
2012 2872 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2873 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2878 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2879 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2876 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2877 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2783 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2784 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna
2012 2352 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2353 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2249 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1757 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2012 1571 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna
2012 1572 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Gabriela Narutowicza, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna.
2012 1249 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna.
2012 1250 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 358 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 249 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2012 rok.
2012 250 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok
2012 251 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola udzielane przez Gminę Miasta Lipna
2011 2932 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok
2011 2931 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2934 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2933 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2091 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1961 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie gminy miasta Lipna
2011 1883 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.
2011 1790 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr L/413/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22- go Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042
2011 1099 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
2011 1100 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę miasta Lipna
2011 1057 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 485 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2011 486 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 360 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 247 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasta Lipno na rok 2011
2010 2894 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2010 2327 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2326 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/426/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2329 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/431/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2010 2328 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/428/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2011 rok
2010 1952 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/419/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej W Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna
2010 1953 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/420/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1954 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LII/421/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miasta Lipno
2010 1730 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 1356 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 1355 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Lipna
2010 1357 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/394/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wynagradzania nauczycieli
2010 1359 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
2010 1358 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 975 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie stypendiów dla osób szczegolnie uzdolnionych
2010 976 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno.
2010 503 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : budżetu na 2010 rok.
2009 2621 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna
2009 2622 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XL /319/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
2009 2216 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/316/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2215 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/315/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 2217 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2010 rok
2009 1484 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 r. dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1485 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie” oraz nadania jej statutu.
2009 1194 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania.
2009 881 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 879 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie
2009 880 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2009 210 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2008 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy miasta Lipno na rok 2009