Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 248

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5714 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 5713 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5716 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5715 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5451 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022”
2019 5241 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5242 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5243 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 4399 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4400 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4055 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3978 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2019 3340 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2019 3339 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 3338 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2019 3341 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie
2019 3344 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3343 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3342 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy na okres od dnia 1 września 2019 r.
2019 2118 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku
2019 2017 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2018 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2019 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
2019 1520 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1521 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1522 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 1450 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2019 703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 679 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 680 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 328 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 329 2019-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 326 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 327 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6245 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 6246 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 6243 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6244 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2018 5403 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5404 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021
2018 4913 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4912 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4915 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2018 4914 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 4301 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4302 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4303 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 4000 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3813 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3814 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3815 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2018 3246 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych .
2018 3245 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3248 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2018 3247 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2018 2940 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2941 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2018 2778 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021
2018 2779 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 2372 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2373 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2374 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2040 2018-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2018 1602 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 1601 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/267/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1600 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/263/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1605 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/273/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku
2018 1604 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/270/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2018 1603 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/269/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
2018 655 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 656 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 657 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI 205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 179 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych
2018 178 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zmienionej uchwałą Nr XV/113/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 182 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 181 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2018 180 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 4663 2017-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2017 4643 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 4642 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2017 4641 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4646 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2017 4645 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
2017 4644 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2017 4040 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3675 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/216/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3676 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/218/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 3416 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kowalewo Pomorskie
2017 3417 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2663 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2664 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2017 2003 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/193/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1575 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1574 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/186/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1577 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/189/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 1576 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/188/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 788 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/182/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 789 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/184/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2017 114 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/169/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/163/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 115 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/172/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2016 4367 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 4368 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku
2016 4366 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 4364 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 4365 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/178/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2016 4372 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4373 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2016 4371 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 4369 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 4370 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2016 3556 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3285 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2392 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2393 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2390 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/116/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kowalewo Pomorskie
2016 2391 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/119/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 2396 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/125/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2397 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 2394 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/122/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2395 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/123/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2389 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2016 1796 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2016 1795 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
2016 1798 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2016 1797 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/108/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
2016 1452 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1318 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/97/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 1317 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1319 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/104/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IX/71/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2016 1321 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/103/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 1320 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/100/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 428 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 97 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 98 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 99 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 3875 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3874 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3873 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 3878 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3877 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2015 3876 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 2929 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
2015 2930 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie
2015 2123 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
2015 2124 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 830 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 829 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwały: 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. nr VII/67/03 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych, 2) z dnia 10 czerwca 2011 r. nr VI/49/11 w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo.
2015 828 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 833 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie
2015 832 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
2015 831 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 218 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2014 3703 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 3702 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3705 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3704 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2014 2988 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/305/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kowalewie Pomorskim
2014 2989 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/306/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2014 2761 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 2687 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów Centrum Rekreacji i Sportu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2014 2688 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2014 2690 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/281/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskimw sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dot. wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 2091 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1803 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2014 1802 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
2014 1808 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1807 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017"
2014 901 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/250/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie
2014 902 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/253/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 903 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/256/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 238 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 82 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 83 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/236/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 3644 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/228/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 3643 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/227/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 3642 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/226/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3647 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/231/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 3646 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/230/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3645 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/229/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów
2013 3067 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/216/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie
2013 3068 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/222/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 2673 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/205/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pomorskiego
2013 2674 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/206/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
2013 2675 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/212/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 2222 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 1385 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/176/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie
2013 1384 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/175/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2013 1387 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/179/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
2013 1386 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/178/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2013 433 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/160/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3212 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 3213 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2012 3033 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/149/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 3034 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/150/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3032 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/148/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3030 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2012 3031 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 3038 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów
2012 3039 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/158/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2012 3037 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/156/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 3035 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/151/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2012 3036 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/155/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2012 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 2024 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2023 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2025 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/134/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim.
2012 2027 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
2012 2026 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2012 1379 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-rzemieślniczą, zabudowę handlowo-usługową oraz funkcję rolniczą.
2012 1378 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie
2012 1381 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/124/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
2012 1380 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/116/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
2012 1035 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr X/89/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.
2012 1036 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr X/97/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Sierakowo i Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowej.
2012 1037 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr X/98/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Dwór gm. Kowalewo Pomorskie
2012 960 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X / 83 /12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 961 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X/92/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu położonego przy ulicy Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim
2012 962 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2012 120 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2011 2530 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2011 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 2529 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 2528 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2012-2016
2011 2533 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 2532 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów
2011 2531 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 2081 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2011 2082 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1393 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo.
2011 1394 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 923 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie.
2011 922 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 943 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 942 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim przekraczające zakres podstawy programowej
2011 650 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie Pomorskim, w zakresie zmiany ustaleń szczegółowych planu dla obszaru oznaczonego symbolem 6 M/U i 3 Z/IT.
2011 494 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie.
2011 322 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie
2011 307 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok.
2010 2676 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie.
2010 2677 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/328/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2010 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2011 r.
2010 2101 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 1641 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 1087 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie granic okręgów wyborczych.
2010 1088 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.
2010 392 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/261/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 270 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/267/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie.