Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 315

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5643 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2019 5617 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5618 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 5619 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 5184 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5183 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia
2019 5186 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2019 5185 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 4836 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4641 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniejąca uchwałę w spawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia.
2019 4642 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019 – 2024”
2019 2615 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2616 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2033 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 2034 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni
2019 2035 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2019 r.
2019 1147 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/51 /2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
2019 1148 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
2019 1145 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2019 1146 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 1151 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum Ekonomicznego w Kcyni do Technikum Informatycznego w Kcyni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni oraz zmiany nazwy Technikum Informatycznego w Kcyni na Technikum w Kcyni
2019 1156 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2019 1149 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego w Kcyni
2019 1150 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia Technikum Ekonomicznego w Kcyni z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
2019 291 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2019 290 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2018 6810 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok
2018 6657 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w Mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r.
2018 6656 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia
2018 6653 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6655 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia
2018 6654 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia
2018 6609 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6611 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6610 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 6077 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia
2018 6075 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6083 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6084 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2018 6078 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 6079 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia
2018 4451 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/433/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laskownica.
2018 4452 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/434/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludwikowo.
2018 4449 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/431/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karmelita.
2018 4450 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kazimierzewo.
2018 4455 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/437/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miastowice.
2018 4456 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mieczkowo.
2018 4453 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/435/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łankowice.
2018 4454 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Malice.
2018 4448 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Iwno.
2018 4442 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII /423/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieszewko.
2018 4443 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/424/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieszewo.
2018 4440 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/426/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Elizewo.
2018 4441 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębogóra.
2018 4446 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grocholin.
2018 4447 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gromadno.
2018 4444 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/425/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewierzewo.
2018 4445 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Głogowiniec.
2018 4468 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr lii/450/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suchoręcz.
2018 4469 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/451/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczepice.
2018 4466 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/448/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smogulecka Wieś.
2018 4467 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/449/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Studzienki.
2018 4472 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/455/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawia - Włodzimierzewo.
2018 4473 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/452/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.
2018 4470 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/453/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turzyn.
2018 4471 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/454/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żarczyn.
2018 4465 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/447/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupowiec.
2018 4459 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/441/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Paulina.
2018 4460 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrowo.
2018 4457 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/439/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Notecka.
2018 4458 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/440/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Palmierowo.
2018 4463 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/445/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sipiory.
2018 4464 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/446/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupowa.
2018 4461 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozpętek.
2018 4462 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sierniki.
2018 4402 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/456/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2018 4403 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/458/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kcyni.
2018 4404 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/462/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 16 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody pn. „Aleja przydrożna złożona z 400 drzew” w granicach administracyjnych Gminy Kcynia
2018 3781 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX /406/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chwaliszewo.
2018 3782 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kcynia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 3420 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2018 3424 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia.
2018 3425 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia.
2018 2907 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 397/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2018 2908 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Kcynia.
2018 2527 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 1 i Osiedlu Nr 3.
2018 2528 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2018 2529 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 391/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2122 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLV/380/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2018 1877 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia.
2018 1878 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2018 r.
2018 1882 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2018 909 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2018 650 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kcynia.
2018 651 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kcyni
2017 5409 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok
2017 5380 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 4617 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2017 4607 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4606 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 4605 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 4176 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4125 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3785 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody z 5 drzew wchodzących w skład grupy pomników przyrody rosnących w zabytkowym parku dworskim w Grocholinie na terenie Gminy Kcynia
2017 2861 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2359 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2349 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2192 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2017 2193 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Kcynia oraz zasad jego stosowania
2017 1804 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1805 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 1806 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 923 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2017 539 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 249 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/464/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 4236 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4237 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3766 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2016 3765 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2016 3769 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2016 3771 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2016 3770 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2016 3380 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia
2016 3159 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/315/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
2016 3138 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2966 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2016 2955 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2956 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2957 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1977 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1976 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1975 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia
2016 1978 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1981 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2016 1980 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Dąbskie.
2016 1979 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Zagajne.
2016 818 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Kcynia" i medalu "Zasłużony dla Gminy Kcynia".
2016 477 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kcynia na rzecz najemców.
2016 476 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia.
2016 475 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 480 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 479 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 478 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 197 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2016 rok.
2015 4198 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2015 3921 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3920 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia.
2015 3923 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 3922 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku.
2015 3236 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 1.
2015 3237 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 2.
2015 3238 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 3.
2015 2944 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, łańcuchów Gminy Kcynia.
2015 2945 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2946 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia".
2015 2746 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia".
2015 2731 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, łańcuchów Gminy Kcynia.
2015 2732 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2015 2733 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2015 2670 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 2161 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.
2015 2166 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia.
2015 1847 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2015 389 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sipiory.
2015 388 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienki.
2015 387 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie okreśelenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kcynia, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 392 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 391 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.
2015 390 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia.
2015 191 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2015 rok.
2014 3256 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/534/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2015 rok.
2014 3255 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/533/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/333/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2014 3257 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/535/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3259 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/537/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2015 rok.
2014 3258 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/536/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok i zwolnień w tym podatku.
2014 2444 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/502/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną.
2014 2445 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/503/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia.
2014 2114 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LII/494/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2014 1798 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/475/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2014 1799 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/480/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia.
2014 1690 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr L/470/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Łankowice gm.Kcynia - zadanie nr 1
2014 1439 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/464/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2014 1063 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania i zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 720 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/ 2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia.
2014 721 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia.
2014 722 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/443/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia
2014 465 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 458 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2014 rok.
2014 467 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/434/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 466 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/433/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4107 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2013 3795 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2014 rok.
2013 3293 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/406/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3294 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok i zwolnień w tym podatku.
2013 3295 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2014 rok.
2013 2486 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 2485 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2487 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/385/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2489 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/388/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2013 2488 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXX/294/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia.
2013 2058 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przetsrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni.
2013 2059 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia.
2013 2060 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia.
2013 2002 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia.
2013 2001 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części działek 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni.
2013 2004 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa.
2013 2003 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia.
2013 1828 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1829 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1830 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2013 1619 2013-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/2/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/205/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Kcynia
2013 1564 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2013 1565 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2013 1240 2013-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/1/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1085 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2013 1086 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2013 1087 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1038 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/3/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 962 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia.
2013 912 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2013 868 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 278 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/295/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 279 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 211 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/290/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2013 212 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 194 2013-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/2/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XII/89/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Kcynia
2013 195 2013-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/3/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/28/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy Kcynia
2012 3266 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3265 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2013 rok.
2012 3264 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i zwolnień w tym podatku.
2012 3270 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia.
2012 3268 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2013 rok.
2012 3267 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2501 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2502 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2129 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2012 1675 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej.
2012 1674 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2012 1680 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2012 1682 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Kcynia.
2012 1681 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej.
2012 1575 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2012 1574 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1577 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletu publicznego.
2012 1576 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Kcynia w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni i Burmistrza Kcyni.
2012 1296 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2012 1297 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2012 1229 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1177 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Kcynia.
2012 1178 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2012 rok.
2012 958 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia
2012 540 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/361//2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mycielewie
2012 541 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia.
2012 542 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia.
2012 362 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 161 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2012 rok.
2012 162 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kcynia, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 2706 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2705 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średnej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kcynia na 2012 r.
2011 2707 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2709 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Kcynia na 2012 r.
2011 2708 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i zwolnień w tym podatku
2011 2234 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Kcynia
2011 2111 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji, deklaracji i danych w sprawach podatkowych
2011 2112 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 2039 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia
2011 1908 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII /88/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr X / 70 /2011Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie gminy Kcynia wykraczające poza podstawę programową
2011 1909 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr Nr XII /89/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie gminy Kcynia
2011 1463 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2011r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia.
2011 1464 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2011 1141 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na 2011 r.
2011 1142 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 804 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso.
2011 727 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia.
2011 673 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 marca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Kcyni
2011 674 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 marca 2011r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
2011 675 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 marca 2011r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
2011 361 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-łecznej w Kcyni.
2011 362 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/23/ 2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2011 195 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2011 196 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kcynia na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 2452 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/ 546/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2451 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/545/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2011 rok.
2010 2453 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/547/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2455 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr LIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2011 rok, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2454 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku
2010 2149 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2150 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/535/ 2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kcynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2010 1907 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których gmina Kcynia jest organem prowadzącym
2010 1875 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LI/514/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Kcyni
2010 1876 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LI/515/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze przez dyrektorów w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym
2010 1690 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/502/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso
2010 1535 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/479/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1536 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1007 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/459/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kcyni.
2010 737 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/447/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 330 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/438/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XX/223/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Kcynia łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum
2010 331 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/439/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 332 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/ 442 /2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kcyni.
2010 329 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL / 434 / 2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2010.
2009 2176 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2177 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/419/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 2175 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2178 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/420/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2010 rok, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 1911 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/406/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1912 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/407/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1584 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2009r. o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni.
2009 1583 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Kcynia.
2009 1582 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni wykraczające poza podstawę programową
2009 845 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia
2009 844 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 r.
2009 843 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/319/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia
2009 129 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia