Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 205

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4668 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4669 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2019 3729 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2019 3693 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2019 2619 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Kamień Krajeński oraz określenia sezonu kąpielowego.
2019 2620 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński
2019 2621 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński instrumentem płatniczym
2019 1901 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych.
2019 1902 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – jednostronnej alei śródpolnej w Zamartem
2019 1900 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2019 1898 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2019 1899 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2019 1906 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu samorządu mieszkańców osiedla.
2019 1907 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński.
2019 1905 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2019 1903 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2019 roku.
2019 1904 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2019 1897 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2019 727 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 696 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 697 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 698 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński.
2019 272 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.
2019 271 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6334 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5280 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński.
2018 4969 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciach i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 4970 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – Alei przydrożnej w Radzimiu.
2018 4389 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2018 4390 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XL/258/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 2889 2018-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2018 2325 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania.
2018 1560 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.
2018 1561 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2018 986 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2018 987 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim wchodzącej w skład tego Zespołu.
2018 988 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2018 roku.
2018 207 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.
2017 4948 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania.
2017 4947 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2017 4949 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński
2017 4951 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2018-2022
2017 4950 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4134 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 4135 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3357 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2017 3358 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień Krajeński.
2017 2362 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 2361 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2360 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 1723 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.
2017 1724 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 900 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2017 901 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ulicami Stanisława Wyspiańskiego i Henryka Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim.
2017 275 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2017 276 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.
2016 4208 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 4207 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2016 4209 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4211 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 4210 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 3417 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2016 3026 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3027 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2016 1940 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
2016 1295 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2016 782 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.
2016 210 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016.
2015 4035 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3834 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok.
2015 3835 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3832 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3833 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3838 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3839 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3836 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3837 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2958 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 2957 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 2956 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński.
2015 2961 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Kamień Krajeński.
2015 2960 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 2959 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2684 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2015 2685 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr NR XI/65/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2015 2686 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2082 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 1028 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na rzecz ich najemców.
2015 994 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2015 995 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 656 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 657 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2015 658 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim.
2015 100 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015.
2015 101 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 3667 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3666 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 3668 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3670 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.
2014 3669 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2014 2937 2014-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński.
2014 2870 2014-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński.
2014 2651 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2429 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2014 2428 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2014 2431 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.
2014 2430 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania.
2014 1975 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2014 1976 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kamień Krajeński.
2014 1977 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia w części pomnika przyrody – alei przydrożnej w Radzimiu.
2014 325 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 52 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2014.
2013 3563 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3564 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 3561 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3562 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3567 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3568 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
2013 3565 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3566 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2013 2785 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2013 2786 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński
2013 2140 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2141 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2013 1278 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2013 525 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2013.
2013 461 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński.
2013 282 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 283 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kamień Krajeński, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamień Krajeński oraz warunków korzystania z tych przystanków
2013 303 2013-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2012 3474 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński
2012 3475 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3412 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3411 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kamień Krajeński
2012 3410 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3413 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3416 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2012 3415 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3414 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI / 153 /2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2660 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2013-2017.
2012 2497 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2496 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Krajeński.
2012 2498 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2012 2500 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania.
2012 2499 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2012 2127 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2012 2128 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – alei przydrożnej w Radzimiu.
2012 1944 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński
2012 1859 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2012 1858 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2012 1861 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.
2012 1860 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.
2012 1600 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 554/28 przy ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1601 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1598 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1599 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1604 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 1605 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2012 1602 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński.
2012 1603 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/ 125/ 2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Płociczu, gmina Kamień Krajeński.
2012 1307 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2012 906 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2012 539 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kamień Krajeński.
2012 418 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2012.
2011 2805 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2804 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2803 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Kamień Krajeński
2011 2806 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2809 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2808 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 2807 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru
2011 2231 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012.
2011 2232 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Krajeński.
2011 2233 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1797 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Niwy, gmina Kamień Krajeński.
2011 1647 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1124 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim i utworzeniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.
2011 1125 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”.
2011 734 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński.
2011 378 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2011.
2011 377 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2011 379 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 380 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 345 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński.
2011 54 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 55 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński.
2010 2618 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamieniu Krajeńskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 2619 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1914 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/288/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1912 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012
2010 1911 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Kamień Krajeński
2010 1913 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/287/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 1917 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/291/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 1915 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/289/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru
2010 1916 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVI/290/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 r.
2010 1724 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 276/29, 276/30 i 276/31 w Dąbrowie, gmina Kamień Krajeński.
2010 1652 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych
2010 1377 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kamień Krajeński na jednostki pomocnicze.
2010 1354 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 1036 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kamieniu Krajeńskim.
2010 1035 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia honorowej nagrody pod nazwą "Statuetka Kamienia Krajeńskiego".
2010 1034 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Kamień Krajeński.
2010 1039 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu samorządu mieszkańców osiedla.
2010 1038 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zamarte.
2010 1037 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka.