Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 224

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5815 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5832 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5173 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2019 5174 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J. Kilińskiego.
2019 5175 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie
2019 4627 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
2019 4626 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie.
2019 4629 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo
2019 4628 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2019 3711 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2019 3712 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2019 3315 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3316 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019r.
2019 3266 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2117 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2019 r”.
2019 1329 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
2019 1330 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY GNIEWKOWO
2019 1331 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 1216 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 812 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 811 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 810 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2019 809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/ 37 /2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 726 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 275 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Gniewkowo
2019 276 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6807 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorących posiłków finansowanych z zadań własnych wydawanych dla uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej.
2018 6363 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019
2018 6362 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6361 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 5027 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/300/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo
2018 5028 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/298/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie.
2018 5029 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/297/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie.
2018 4911 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LX/296/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4306 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/290/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 4305 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/289/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 4304 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/288/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4309 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/295/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4308 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/292/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2018 4307 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/291/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018  Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 3971 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/285/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3501 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/279/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3500 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/278/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewkowo
2018 3499 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/277/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gniewkowo
2018 3110 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LV/275/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”
2018 3090 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/273/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2504 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/ 267/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer 750-lecia Gniewkowa” terenowi położonemu przy Branżowej Szkole I stopnia i Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie
2018 2505 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2018 2506 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo
2018 2392 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LIII/265/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1936 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/260/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018 r”.
2018 1937 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/262/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 1938 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/261/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze
2018 1117 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1118 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 818 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 689 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 252/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2018 688 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 690 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2018 692 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo
2018 691 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5473 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2017 5475 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2017 5476 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo
2017 5209 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5210 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2017 4315 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4314 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018
2017 4313 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo
2017 4318 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4317 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/ 2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2017 4316 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 231/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 3771 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Statut Gminy Gniewkowo
2017 3772 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2017 3773 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze
2017 3439 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/ 205/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 3440 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2017 3441 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnej działających na terenie Gminy Gniewkowo
2017 2762 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/198/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie
2017 2763 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/202/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym
2017 2495 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo.
2017 2273 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2017 2180 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze
2017 2181 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2017 1843 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2017 1842 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2017 1844 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1846 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1845 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 664 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 663 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2017 666 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2017 665 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gniewkowo
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2016 4673 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Statutu Gminy Gniewkowo
2016 4674 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2017-2021
2016 3757 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3758 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/ 144/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 3759 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/ 145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2017.
2016 3403 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gniewkowo na lata 2016-2019„
2016 3112 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/115/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29.01.2004r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa.
2016 3113 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 134/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na obszarze miasta Gniewkowa
2016 2234 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo”.
2016 2203 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulic w Gniewkowie
2016 1861 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2016 1640 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie
2016 1641 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 888 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 805 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 806 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r.
2016 122 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/ 95/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4773 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2015 4590 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3982 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3981 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 3980 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016
2015 3985 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3984 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3983 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3109 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
2015 3110 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2015 2644 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2645 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 2646 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/ 70 /2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie.
2015 2384 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2015 2263 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2015 2190 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”
2015 2138 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2139 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 2140 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1583 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1584 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/ 47/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”
2015 1071 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1025 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1026 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2015 735 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 736 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie
2015 737 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej , zasad korzystania z placów handlowych oraz ich wykazu
2014 3874 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015
2014 3706 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11 /2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3707 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3708 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2607 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 2451 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2038 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1825 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Statutu Gminy Gniewkowo
2014 1579 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej.
2014 1580 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu, gmina Gniewkowo.
2014 1300 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Gniewkowo
2014 1270 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., a także w sprawie ustalenia numeru tego obwodu , jego granicy oraz siedziby .
2014 1271 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 734 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2014 357 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/254/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 358 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/255/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 359 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/258/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2014 4 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 5 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne .
2014 6 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2013 4021 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 234 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4020 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 233 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 4023 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 236 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2013 4022 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 235 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 4008 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 237 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 3279 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ul. Nowej.
2013 2983 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2013 2982 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
2013 2985 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2984 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1912 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2013 1913 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1910 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Gniewkowie
2013 1911 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1916 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Kilińskiego.
2013 1917 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Cmentarnej i Nowej.
2013 1914 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1915 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/204 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Usługowej.
2013 1593 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1286 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2013 1287 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1288 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1027 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3497 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3498 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3499 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/163 /2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3322 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3321 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3320 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3326 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2012 3325 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3323 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/ 166/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2012 2694 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 152 /2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie.
2012 2647 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie
2012 2648 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2649 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2012 2171 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze
2012 1618 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.
2012 1565 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa
2012 623 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/111 /2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2012 548 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie
2012 361 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.
2012 240 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
2012 239 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 242 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 241 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 3045 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 3044 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2012-2016
2011 3043 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.
2011 3048 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 3047 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3046 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2437 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniewkowie
2011 2055 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2012-2016
2011 1641 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2011 1642 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewkowo
2011 773 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców gminy Gniewkowo
2011 774 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2011 686 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2011 504 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania
2011 462 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Gniewkowo
2011 149 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 53 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne