Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 209

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5843 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XII/82/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 5844 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz
2019 5845 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 4966 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 4965 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 4968 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu
2019 4967 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 4079 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 4080 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 4081 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Gminy Chodecz instrumentem płatniczym
2019 3114 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodec na rok 2019
2019 3115 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3116 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu
2019 2953 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 2954 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Chodczu
2019 2160 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej
2019 2159 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 2161 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2023
2019 2163 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r
2019 2162 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chodecz
2019 1750 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/45/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 1749 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/36/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów
2019 1751 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/39/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 1753 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/98/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia inkasa za pobór opłaty targowej
2019 1752 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w m. Kromszewice
2019 1636 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 1102 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/77/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  deklaracji podatkowych
2019 1101 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i  Gminy Chodecz w  roku 2019”
2019 1100 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów
2019 1103 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/159/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2019 1106 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 1105 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
2019 1104 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 976 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 907 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/144/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina.
2019 669 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 458 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019 r
2019 438 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem"Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023"
2019 437 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
2019 466 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 465 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
2019 459 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018
2018 6977 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2018 6151 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodec na rok 2018.
2018 5981 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 5952 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5951 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5954 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. uchylić uchwałę Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 09 marca 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5953 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5010 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018
2018 4629 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4630 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 4227 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 4228 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 296/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4079 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 4080 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku
2018 3488 2018-07-03 Ustawa Ustawa nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 3449 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2018 3448 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku
2018 3450 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3452 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3451 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu
2018 2818 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 2806 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2332 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2093 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1657 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/268/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 1568 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Chodecz w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1569 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/267/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2018"
2018 1194 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 903 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 904 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 412 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2018 372 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2018 375 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 r.
2017 4815 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 3905 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 3512 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 3470 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19 Stycznia
2017 3471 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Trzydziestolecia PRL
2017 3472 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego
2017 3403 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 3201 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 2695 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 2696 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 2237 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 2072 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2142 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do nowego ustroju szkolnego.
2017 1926 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 1124 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 1017 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Chodczu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz oraz nadania mu statutu.
2017 740 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 694 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r.
2017 705 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Miasto i Gminę Chodecz
2017 679 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2017 452 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2016 4767 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/146/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016
2016 4768 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016
2016 4773 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4752 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 4751 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4754 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4753 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4750 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/ 154 /16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 3620 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 października 2016r. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 3606 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz
2016 3428 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 3316 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 2576 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/115/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 2040 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/109/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 1874 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1439 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/99/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 1434 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2016 1433 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1432 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1437 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/103/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1436 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/104/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1435 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2016 792 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/95/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016
2016 401 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 360 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016r.
2016 361 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2016 325 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2016 326 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3530 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015
2015 3534 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015
2015 3535 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3463 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3464 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3465 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2745 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2015 1682 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2015 841 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 810 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2015 811 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 511 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2015 512 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu.
2015 316 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015r.
2015 230 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2015 204 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3231 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2014 3230 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 3233 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 3232 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/235/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 2792 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/222/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 2791 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 2807 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2014 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 października 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Chodecz nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 2793 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 2228 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Miasto i Gminę Chodecz przedszkolu samorządowym.
2014 1689 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/213/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 894 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020”
2014 680 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2014r.
2013 4072 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/114/12 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 4073 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 3603 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3342 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 3049 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3050 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 2550 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2013 2549 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 2552 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2551 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2470 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2469 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 2472 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2471 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2302 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 stycznia 2013r. W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2013r.
2012 2837 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2845 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2651 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/116/12 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w Mieście i Gminie Chodecz.
2012 2285 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2012 - 2016
2012 2182 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chodecz
2012 1904 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 1905 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 707 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2012r. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2012 rok.
2012 488 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3263 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3264 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2748 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2747 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2746 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2751 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2750 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki, zasad ustalenia oraz terminu płatności tej opłaty
2011 2749 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2011 2068 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/38/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Chodecz
2011 2069 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2001 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2011 1814 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Chodcza
2011 599 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2011r.
2011 600 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chodecz.
2010 2893 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 2155 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto i Gminę w Chodczu przedszkola samorządowego
2010 1799 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz
2010 1800 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Chodczu
2010 1669 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chodecz
2010 689 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2010 r.
2010 521 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz
2009 2361 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2360 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2009 2362 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2363 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz
2009 2008 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2009 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1536 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Chodecz.
2009 1183 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1182 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz
2009 436 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/103/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chodecz.
2009 437 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/114/09 Rady Miejskiej w Chodczu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Chodecz.