Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 426

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5654 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo
2019 5653 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 5656 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2019 5655 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin
2019 5077 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4844 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Żnin
2019 4843 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2019 4842 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 4847 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2019 4846 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 4845 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4507 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 3907 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3796 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3797 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3798 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2019 3795 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 26.07.2019 do 24.08.2019
2019 3792 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 3793 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3794 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 29.06.2019 do 24.07.2019
2019 3799 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 6 w Żninie
2019 3804 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3805 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 3806 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie.
2019 3803 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
2019 3800 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2019 3801 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 7 w Żninie
2019 3802 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2867 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 2420 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin
2019 2421 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2019
2019 2419 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2019 roku"
2019 2417 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie
2019 2418 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Żnin
2019 2425 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 2426 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin
2019 2424 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2422 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin
2019 2423 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci obwodów prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 318 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin
2019 319 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków
2019 320 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 317 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 314 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
2019 315 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 316 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 321 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2018 6395 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 6396 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2018 6397 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2018 6394 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
2018 6391 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
2018 6392 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 6393 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2018 5244 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/596/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie
2018 5226 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2018 5113 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
2018 5114 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/590/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2018 5115 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2018 4547 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/579/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie
2018 4548 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/580/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4545 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/569/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 4546 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/574/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022
2018 4551 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/583/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 279 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4552 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/586/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w Gminie Żnin
2018 4549 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 581/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 273 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4550 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/582/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku buk zwyczajny o obwodzie pnia 306 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 3985 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/564/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 3986 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/566/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka
2018 3281 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/552/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3235 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/551/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew
2018 3236 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 3233 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/531/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 3234 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/535/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022
2018 3237 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolista znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin.
2018 3240 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/557/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żnin
2018 3241 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/558/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin
2018 3238 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/555/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta południowa oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018
2018 3239 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/556/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta północna oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018
2018 2769 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/528/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2018 2310 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja
2018 2309 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 2311 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/517/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie
2018 2313 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/525/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2018 2312 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/521/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2018 roku"
2018 622 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/481/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 623 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/486/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
2018 574 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/483/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2018 573 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/482/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" z wybranych drzew z terenu gminy Żnin
2018 575 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/484/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin.
2018 577 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/487/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 576 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/485/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 277 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 278 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/469/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2018 279 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/471/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 5076 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
2017 5075 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/447/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2017 5074 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 5079 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 5078 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 5077 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/449/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 4223 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2017 4222 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4224 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/433/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej
2017 4226 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 4225 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/442/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3929 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 3522 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/413 /2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU)
2017 3521 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
2017 3523 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Żnin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 3525 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Żninie
2017 3524 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/416/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 2872 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie
2017 2871 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/387/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 2870 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 2873 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/393/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo
2017 2876 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2875 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/398/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 2874 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/397/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2017 2524 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
2017 2398 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca w Żninie
2017 2397 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2017 2396 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 2401 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2400 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowotki w Żninie
2017 2399 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w Żninie
2017 1470 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin do nowego ustroju szkolnego
2017 1469 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
2017 1472 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin
2017 1471 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 633 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2017 634 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2017 635 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 632 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko
2017 629 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 630 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
2017 631 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2017 640 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie
2017 641 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/340/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 642 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/343/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin.
2017 639 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce
2017 636 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 637 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie
2017 638 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie
2017 363 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2017 362 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2017 364 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 366 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 365 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2016 4837 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 5 sołectwo Wójcin
2016 4801 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 4786 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/288/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2016 4802 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 1 sołectwo Skarbienice
2016 4804 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr XII/74/2007 nadającej akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury.
2016 4803 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 3 sołectwo Chomiąża Księża
2016 4735 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
2016 4734 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2016 4733 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIi/290/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 4736 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIi/293/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 4739 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 4738 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 4737 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIi/294/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. uchylająca Uchwałę Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2016 3955 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2016 3954 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 2.
2016 3953 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo.
2016 3956 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/196/1999 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1 Zarządu Miejskiego w Żninie z dnia 9 grudnia 1999 r.
2016 3959 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/285/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 3958 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/284/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 3957 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2016 3546 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie
2016 3547 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2016 3544 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie podziału Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin
2016 3545 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie
2016 3550 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie
2016 3551 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 3548 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie
2016 3549 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2016 3174 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 3173 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 3176 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Plac Wolności 19 w Żninie
2016 3175 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2667 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/236/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 2491 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/238/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statutu
2016 2490 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WiK" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin.
2016 2492 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/241/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
2016 2494 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/245/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 2493 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2016 1925 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/224/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2016 1924 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/223/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2016 1923 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/222/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1928 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/229/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 1927 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/226/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1926 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/225/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2016 1792 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Znin na lata 2016-2019
2016 1605 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/209/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin oraz zmiany firmy Spółki
2016 1604 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Żninie przy ul. Plac Wolności 18
2016 1603 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/205/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 1608 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 1607 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XiX/212/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 1606 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/211/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin
2016 1101 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2016 1102 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1103 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 630 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 629 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 632 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2016 631 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.
2016 373 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2016 374 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/174/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żnin
2015 4784 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/165/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4783 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2015 4786 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok.
2015 4785 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 4781 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Szpitalnej 34 w Żninie
2015 4782 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2015 4274 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2015 4275 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016
2015 4273 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 4271 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Żninie
2015 4272 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej "PGM" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin oraz zmiany firmy Spółki.
2015 4279 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 4280 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin
2015 4278 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. uchylająca Uchwałę Nr X/119/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2015 4276 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 4277 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 4082 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych - „Żnińska Karta Dużej Rodziny”
2015 4083 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2015 3418 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2015 3417 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość – GPZ Żnin na terenie gminy Żnin
2015 3416 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2
2015 3421 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 3420 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin
2015 3419 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2015 2920 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 września 2015r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Żnin
2015 2754 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2015 2755 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 2720 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne” w Żninie
2015 2719 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 „Góra” w Żninie
2015 2721 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2723 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2015 2722 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2015 2496 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2497 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2498 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Żnin.
2015 2284 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2283 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
2015 2282 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 2285 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo
2015 2288 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2287 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I - sołectwo Wójcin
2015 2286 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego
2015 1663 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1664 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 1069 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1070 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 1045 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2015 1046 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 401 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi
2015 400 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok.
2015 402 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie
2015 409 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2015 403 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.
2015 89 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2015 90 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2014 3346 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/501/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 3347 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/502/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015
2014 3344 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2014 3345 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/500/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3350 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/510/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2014 3351 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/511/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 3348 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/504/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina
2014 3349 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/505/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2014 2624 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/498/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 2599 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/478/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego
2014 2598 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/477/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów
2014 2601 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza
2014 2600 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 1919 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/452/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w zakresie zadań własnych gminy
2014 1918 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/449/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 1920 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/454/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1922 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/472/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
2014 1921 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/471/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy Żnin na okręgi wyborcze
2014 1274 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2014 1273 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/427/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2014 1272 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700-lecia
2014 1275 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 1278 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/434/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 1277 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/440/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 1276 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 370 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/413/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej - na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 369 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/412/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 371 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/414/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Żnin
2014 373 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/416/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład alei w pasie drogi gminnej z Kierzkowa do Jadownik Rycerskich
2014 372 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/415/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego
2014 117 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2014 rok
2013 3553 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 3552 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 3551 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia na 2014 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2013 3556 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3555 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/386/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 1
2013 3554 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014
2013 2452 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/348/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2013 2453 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/353/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina
2013 2450 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Żnin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2451 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/344/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2456 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2013 2457 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo Bekanówka jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2013 2454 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/355/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie - Wsi
2013 2455 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/356/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62
2013 1869 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/327/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 "Góra" w Żninie
2013 1868 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/321/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1870 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/328/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie
2013 1872 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/330/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
2013 1871 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/329/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Sulinowo w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Sulinowo i Sołectwo Sulinowo Bekanówka
2013 1158 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”
2013 1157 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/299/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2013 1160 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Żnin Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie
2013 1159 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Żnin Osiedla Nr 1 "Góra" w Żninie
2013 280 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok
2013 253 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Żnin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 254 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 252 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 250 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 251 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 255 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/286/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2013 259 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2013 260 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 258 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 256 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2013 257 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/289/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2749 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 2734 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/245/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 2733 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/244/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2012 2736 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/247/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2012 2735 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013
2012 1979 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/225/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2012 1980 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia na 2013 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2012 1981 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/228/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2012 1001 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 1000 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina
2012 1003 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2012-2017
2012 1002 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2012 890 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 759 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 758 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie wsi Podgórzyn
2012 761 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach
2012 760 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej
2012 597 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin
2012 76 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania herbu, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin
2012 15 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami i ich wysokości
2012 14 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok
2012 16 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz ich wysokości
2012 18 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin.
2012 17 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze.
2011 3272 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 3271 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina
2011 3274 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin.
2011 3273 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 3026 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 3027 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012
2011 2488 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2011 2487 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 2490 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych budynków
2011 2489 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2011 1944 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1945 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2011 1773 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo
2011 1723 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo
2011 1724 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilczkowo
2011 1716 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś
2011 1702 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1703 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1423 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przezgminę Żnin
2011 1422 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Żnin
2011 1421 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie
2011 1426 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 1425 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina
2011 1424 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin
2011 1117 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2011 rok
2011 896 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Żnin.
2011 897 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2011 601 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 602 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo na dwa odrębne sołectwa
2011 313 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/8/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2010 2921 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływana i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2922 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/425/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Żnin i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2010 2549 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/428/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 2498 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2010 2499 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/415/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011
2010 2500 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina
2010 2158 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/413/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1947 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gorzyce, Słabomierz, Słębowo, Podobowice i Sielec
2010 1948 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/403/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Sarbinowo, Cerekwica, Bożejewice i Bożejewiczki
2010 1856 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1857 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin (lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1408 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1197 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/377/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora, wicedyrektora szkoły, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
2010 1196 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2010 1202 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/383/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1198 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin.
2010 1201 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 1200 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1199 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/379/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody, drzewa gatunku buk rosnącego na terenie parku dworskiego w Słębowie na gruntach będących własnością Gminy Żnin
2010 700 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki
2010 642 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 131 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin
2010 130 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 64 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2009 2049 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
2009 2050 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2048 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/328/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010
2009 1868 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia na 2010 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2009 1870 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 1869 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2009 1557 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń
2009 1541 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń.
2009 1475 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2009 r.
2009 897 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy Żnin
2009 898 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin
2009 899 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin
2009 826 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin
2009 748 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 576 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 426 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin.
2009 247 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i wprowadzenia insygniów gminy Żnin w postaci Łańcucha Burmistrza Żnina i Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie
2009 246 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego