Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 271

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5926 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 105/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie.
2019 5925 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 102/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie.
2019 5924 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 99/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia.
2019 5929 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 108/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
2019 5928 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 107/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu.
2019 5927 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 106/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko.
2019 5234 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 93/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2019 5235 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 96/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 5236 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 97/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej.
2019 4097 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 85/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie.
2019 3931 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 83/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3363 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2019 roku.
2019 2689 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 70/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 2053 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
2019 2054 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 58/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2055 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 60/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2019 1426 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa.
2019 1427 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 53/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 124/4 i nr 383 położonych we wsi Wielki Konopat, gmina Świecie.
2019 891 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 42/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2019 325 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 38/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie".
2019 324 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019.
2018 6666 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 27/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 841/2, nr 841/10, nr 841/11, nr 841/12, nr 841/13, nr 841/14, nr 841/15 i nr 842/4 położonych we wsi Morsk, gmina Świecie.
2018 6566 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 25/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2018 6565 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 24/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku.
2018 6571 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 32/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2018 6569 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 29/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu.
2018 6570 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 31/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6567 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 26/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6568 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 28/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko.
2018 5015 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 375/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 5014 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 374/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności przez mieszkańców gminy Świecie za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia prowadzonych zarówno przez gminę Świecie, inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające prawo świadczenia usług związanych z udzieleniem schronienia lub wsparcia.
2018 5016 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 376/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie.
2018 5018 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 380/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
2018 5017 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 378/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki.
2018 4382 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 365/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4383 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 367/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 4384 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 368/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 3669 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 355/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 3670 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 359/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3671 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 360/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Świecie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
2018 2922 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.
2018 2923 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 347/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 2537 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 340/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2018 2536 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 339/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 71/90 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie zmiany nazewnictwa niektórych ulic w mieście.
2018 2539 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 342/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie.
2018 2538 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 341/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Świecie na rok 2018.
2018 2059 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 322/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 6 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2058 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 321/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 4 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2060 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 323/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 7 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2062 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 325/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 9 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2061 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 324/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 8 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2057 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 320/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 3 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2053 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 316/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Świeciu.
2018 2052 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 313/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2018 2054 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 317/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2018 2056 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 319/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 2 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2055 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 318/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 1 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2070 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 333/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2069 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 332/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2071 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 334/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2073 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 336/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kazimierza Ecksteina w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2072 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 335/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2068 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 331/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2064 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 327/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2063 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 326/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 11 w Grucznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2065 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 328/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2067 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 330/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2066 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 329/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 1885 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 312/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2018 1170 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 311/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2018 704 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 299/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz ich wysokości.
2018 705 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 302/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 262 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018.
2017 5212 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 270/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku.
2017 5213 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 271/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2017 5214 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 289/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4177 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 267/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Sulnowa.
2017 3839 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 261/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3455 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 257/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 171/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3456 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 254/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2903 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 245/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej.
2017 2902 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 244/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
2017 2905 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 249/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 2904 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 246/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie.
2017 2172 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 225/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 1853 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”
2017 1852 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 222/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1854 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 224/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1856 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 229/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Sulnowa.
2017 1855 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 226/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 947 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 213/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 568 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 203/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Świecie.
2017 567 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 202/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez gminę Świecie.
2017 570 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 206/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2017 569 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 205/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2017 277 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017.
2017 278 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 196/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świecie w latach 2017 - 2021.
2016 4533 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 187/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2016 3784 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 186/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gruczna.
2016 3448 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 170/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie
2016 3447 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 169/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
2016 3450 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 173/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Sulnowo, gmina Świecie.
2016 3449 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 171/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 3096 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 165/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2016 2550 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 155/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2549 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 154/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2016 2548 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 153/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2551 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 156/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2554 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 159/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2553 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 158/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania
2016 2552 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 157/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1653 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 137/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie na temat budżetu gminy Świecie
2016 1654 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2016 1655 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 145/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa
2016 1327 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 129/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu z budzetu gminy Świecie
2016 826 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr 126/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.
2016 481 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 124/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2016 482 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 122/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2016 336 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016.
2015 4194 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 103/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4193 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 102/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku.
2015 4195 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 104/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2015 4197 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 109/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia i Sulnówka.
2015 4196 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 105/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2937 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 89/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2015 2938 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 92/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbywania i wznawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w gminie Świecie dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2015 2939 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 93/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 120/11 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Świecie.
2015 2650 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr 85/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2163 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 80/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
2015 1845 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 62/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie na temat budżetu gminy Świecie w 2016 roku.
2015 1846 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 68/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 1597 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 59/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren "Starego Miasta" położony za rzeką Wdą w Świeciu.
2015 990 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 49/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 991 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 52/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Świecie kartą płatniczą.
2015 684 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 45/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2015 683 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 40/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 680 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 37/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”.
2015 681 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 38/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 682 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 39/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 497 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2015 498 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 34/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie.
2015 499 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 35/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo.
2015 152 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015.
2014 3762 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 4/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2014 3092 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 357/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2014 3093 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 363/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.
2014 2777 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 352/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2014 2778 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 353/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2779 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 354/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
2014 2461 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 343/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 31/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
2014 2460 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 342/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
2014 2463 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 345/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 45/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy.
2014 2462 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 344/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 336/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2188 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 336/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2106 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 329/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2014 2107 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 334/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Sulnowa.
2014 2108 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 335/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 112/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów.
2014 1725 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 322/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2014 1469 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 314/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.
2014 1184 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.
2014 1185 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 307/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1133 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 305/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2014 1134 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 306/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 770 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 293/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 771 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 295/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2014 503 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 287/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.
2014 436 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 288/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 437 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 289/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 176 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 279/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2014.
2014 160 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.
2013 3792 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 272/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2013 3793 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr 273/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2013 3794 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 274/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 3123 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr Nr 266/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Sulnówko - Kozłowo do kategorii dróg gminnych.
2013 3007 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 261/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek.
2013 2204 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 241/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2205 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 242/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie".
2013 1554 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 227/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, gmina Świecie.
2013 1555 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 228/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw mostom położonym na terenie miasta Świecia.
2013 1076 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 223/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej związanych z nową inwestycją oraz tworzeniem nowych miejsc pracy.
2013 1056 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 220/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Świecie.
2013 585 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 210/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 178/12 z 25 paźdzernika 2012 roku w sprawie podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2013 586 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 211/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2013 558 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 209/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 559 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 212/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2013 560 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 213/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez gminę Świecie Żłobku Miejskim.
2013 526 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 198/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2013
2013 272 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 201/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Mieście Świeciu.
2012 3605 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 192/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3604 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 189/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3603 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 191/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3608 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 194/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3607 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 190/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”
2012 3606 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 193/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3260 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 181/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2012 3259 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 182/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 3261 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 183/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/4, 164/4, 165/1, 165/2 i 166/2 położonych we wsi Wiąg, gmina Świecie.
2012 3263 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 180/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2012 3262 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 184/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Mieście Świeciu.
2012 2483 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 178/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2012 2156 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr 173/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2012 1643 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 165/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie.
2012 1471 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr 155/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno.
2012 1310 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr 157/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/11 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiajacych stan środowiska naturalnego.
2012 1130 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/11 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2012 835 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 91/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2012 825 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 141/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2012 826 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 142/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 587 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 134/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondi w Świeciu.
2012 293 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 115/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012.
2012 176 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.
2011 2962 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 108/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
2011 2961 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 107/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2011 2963 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2965 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr Nr 111/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świecie w latach 2012 - 2016
2011 2964 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 110/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 2427 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 103/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku
2011 2428 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 105/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia nowo powstałych odcinków ulicy Miodowej w Świeciu i Morsku do kategorii dróg gminnych
2011 2246 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr 101/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2192 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr 90/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu
2011 1138 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 66/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
2011 1137 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 65/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1157 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 74/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
2011 1139 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 69/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania.
2011 975 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 59/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 976 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 60/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2011 615 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr 54/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w Gminie Świecie dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 429 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 357/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo
2011 97 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr 34/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011
2010 2971 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 336/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi Kozłowo
2010 2680 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 353/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2010 2679 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 352/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2010 2678 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 351/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2011
2010 2681 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 354/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
2010 2684 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 359/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu
2010 2683 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 356/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2682 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 355/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie"
2010 2006 2010-10-22 uchwala Uchwala nr 341/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Świecia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1945 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr 333/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 1946 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie
2010 1649 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 319/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie
2010 1648 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 318/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie
2010 1258 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 305/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2010 1259 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 306/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1260 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 310/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Świerkowej w Sulnowie do kategorii dróg gminnych.
2010 1153 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 309/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2010 938 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 291/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym
2010 937 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 290/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2010 940 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 294/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2010 939 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr 293/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowej
2010 929 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 286/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu
2010 748 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 285/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie.
2010 671 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 284/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie
2010 323 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 275/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2010.
2009 2452 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 270/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2451 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 269/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie
2009 2454 2009-12-17 ANEKS Aneks nr 272/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu
2009 2453 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 271/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2009 1982 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 267/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2010
2009 1983 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 268/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie
2009 1807 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminę Świecie
2009 1627 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr 259/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku.
2009 1599 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr 260/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku.
2009 1467 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 252/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku
2009 1033 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 221/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu.
2009 1034 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 222/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu.
2009 1031 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 219/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kazimierza Eksteina w Świeciu.
2009 1032 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr 220/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim.
2009 926 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 226/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 927 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 227/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Świecie na stałe obwody głosowania
2009 925 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 223/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym