Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 59

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5774 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5772 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 5776 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu
2019 5775 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie
2019 4758 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"
2019 4221 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna
2019 4222 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku
2019 3467 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3424 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna
2019 3425 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia
2019 2841 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku
2019 2842 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn
2019 2843 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn”
2019 1939 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn
2019 1938 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"
2019 1937 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1942 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2019 roku
2019 1941 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1940 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 94 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
2018 6321 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 6319 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6320 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5301 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn
2018 4323 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabiszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4322 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabiszyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 4325 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4324 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXXV/308/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Łabiszyn
2018 3503 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna
2018 3504 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia
2018 2246 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania
2018 1403 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"
2018 1402 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wyręba, gmina Łabiszyn.
2018 1401 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze
2018 1406 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2018 roku
2018 1405 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1404 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 419 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/259/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łabiszyn na lata 2017-2020
2018 327 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/254/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok
2018 329 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/266/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2017 5224 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 4501 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 4502 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 3962 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn
2017 3963 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łabiszynie
2017 3216 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/231/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz granic ich obwodów
2017 1585 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/211/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną w Ojrzanowie
2017 1586 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/212/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 722 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/206/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 723 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/208/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łabiszynie
2017 177 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr xix/195/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 2709 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XV/124/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie
2016 2612 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/125/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2010 1138 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/10 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim Sosnowcu, gmina Łabiszyn.
2010 1139 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/10 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie we wsi Pszczółczyn i nadania statutu.
2010 808 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/245/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 171/2 położonej w Łabiszynie Wsi
2010 809 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/246/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 40/1 we Władysławowie, gmina Łabiszyn
2010 732 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/243/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/1, 109/1, 117/2 do 117/12 we Władysławowie, gmina Łabiszyn
2010 733 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/244/09 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 56 położonej w miejscowości Ojrzanowo, gmina Łabiszyn