Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 83

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5633 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII-60/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nieszawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5493 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII-66/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty do wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2019 3481 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX-50/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.
2019 3388 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX-49/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Miejska Nieszawa jest organem prowadzącym.
2019 2172 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII-44/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 2083 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII-45/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2019 rok”
2019 1774 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI-40/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.
2019 683 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.
2019 307 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV-31/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 16 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III-28/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 6823 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III -27/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6822 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III -29/2018 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa
2018 6772 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III - 30/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2018 6154 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II-15/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie
2018 6156 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II-14/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok
2018 6155 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II-21/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2019 rok
2018 6114 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-19/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 6110 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-18/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 6117 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-24/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2019r.
2018 6118 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-23/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa
2018 6115 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-20/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2018 6116 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-22/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 5095 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV-228/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 5096 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV-231/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
2018 4746 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV-221/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 4604 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV-225/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4217 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII-216/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 3588 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII-218/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Nieszawie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkół dla którego Gmina Miejska Nieszawa jest organem prowadzącym.
2018 3232 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXII-210/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 3124 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII- 212/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2018 2602 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI-207/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 2478 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI-204/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2214 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-199/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2215 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-198/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, sztandaru, chorągwi i pieczęci Miasta Nieszawa.
2018 2216 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-197/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2213 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-201/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2018 rok”
2018 1541 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX-192/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 1244 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-187/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 641 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI-103/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nieszawa
2018 408 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII-182 /17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2017
2018 409 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII-185/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2018
2018 384 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII-173/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych
2018 371 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII-170/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2018 r.
2017 5287 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-176/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa
2017 5286 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-177/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, chorągwi i pieczęci Miasta Nieszawa.
2017 5289 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-179/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Nieszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 5288 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-172/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
2017 5229 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-180/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X-61/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół w Nieszawie – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
2017 5228 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-178/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Nieszawa
2017 5243 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-174/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2017 5245 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-171/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 5244 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-175/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2017 4450 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI-160/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2017 rok.
2017 4310 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII- 143/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2017 rok”
2017 4034 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV-149/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
2017 4019 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII-142/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Nieszawa) dla osób pozbawionych schronienia, w tym osób bezdomnych
2017 3293 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII-144/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosownia sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego
2017 3294 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV-150/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII-144/2017 z dnia 30 marca 2017r.
2017 2326 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-138/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie
2017 2327 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-141/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 2328 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-145/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XIX-122/2016 i XIX-123/2016 z dnia 30 listopada 2016r.
2017 1181 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI-135/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa
2017 1131 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI-132/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2017 rok
2017 1089 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI-134/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych wrunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 267 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX-129/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2016 4790 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-117/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transpostowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2016 4791 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-118/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2016 4788 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-115/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 4789 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-116/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2016 4794 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-123/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2016 4795 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-119/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4792 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-122/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Nieszawa
2016 4793 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-126/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieszawa na lata 2017-2021
2015 3155 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr NR VIII- 53/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 11 września 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1458 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV-21/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2015 1444 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V-37/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2015 1367 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV-25/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 731 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-23/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty
2015 730 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-22/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 734 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-31/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Nieszawa i jej jednostkom podległym
2015 732 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-24/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 440 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III-14/2014 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2015 441 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III-15/2014 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.