Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 379

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5751 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5752 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5750 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2019 5748 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 5749 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów
2019 5753 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 5757 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017 – 2021
2019 5758 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2019 5756 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Inowrocławia na lata 2019-2024
2019 5754 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd
2019 5755 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia
2019 5064 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Adama Poszwińskiego i Józefa Ulatowskiego
2019 4866 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parku dla psów położonego na terenie Gminy Miasto Inowrocław
2019 3876 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta na aleję Ratuszową w Inowrocławiu
2019 3875 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3877 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Droga do Lotniska, Ikara, Andrzeja Rakoczego, Okrężek i Marii Skłodowskiej-Curie
2019 3879 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/126/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 3878 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/125/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2998 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2019 2999 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2019 2685 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego i Rąbińskiej
2019 2684 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r.
2019 2686 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej
2019 2688 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Inowrocławia, w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2687 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i Metalowców
2019 1757 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum
2019 1758 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1759 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r.
2019 1227 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 r.
2019 1228 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Inowrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 702 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Inowrocławia
2019 681 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 682 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2018 6729 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6728 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6727 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019
2018 6730 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6733 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 6732 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 6731 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 6242 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 5128 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/534/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Plebanka i Bpa Antoniego Laubitza
2018 5129 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/537/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
2018 5130 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/538/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4677 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/525/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 4676 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/522/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4679 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/527/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4678 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/526/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
2018 4265 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa
2018 4264 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/510/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4267 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/519/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Posadzego, Polnej i Dyngusowej
2018 4266 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej i Transportowca
2018 3507 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/505/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3112 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Inowrocławia
2018 3111 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/477/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2018 3113 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/479/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Inowrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3115 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Kruśliwieckiej
2018 3114 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/490/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cegielnej i Andrzeja
2018 2147 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/463/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2018 2148 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/467/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1453 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1454 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/451/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2018 739 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/441/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu
2018 738 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu
2018 737 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/438/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 742 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/446/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 741 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/445/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2018 r.
2018 740 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2017 5450 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/425/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5449 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2017 5448 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018
2017 5453 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/430/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej miasta
2017 5452 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/427/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2017 5451 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/426/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2017 5199 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/405/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami" dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021
2017 4898 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i al. 800-lecia Inowrocławia
2017 4897 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/395/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2017 4900 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla północnego obszaru „Osiedla Uzdrowiskowego”
2017 4899 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Świętego Ducha
2017 4054 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2017 4053 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/382/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2017 r.
2017 4056 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Janusza Kusocińskiego, ks. Władysława Demskiego, Ludwika Błażka i al. Niepodległości
2017 4055 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 3462 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/377/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Leona Kruczkowskiego" na "Czesława Miłosza"
2017 2804 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
2017 2803 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/352/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku z polączeniem filii bibliotecznych
2017 2805 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/354/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miejsc, obiektów i obszarów na terenie Miasta Inowrocławia, w których wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych
2017 2807 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/361/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2017 2806 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2017 2316 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2017 2082 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu
2017 2083 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2017 2080 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018-2018/2019, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum
2017 2081 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu
2017 2086 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/332/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Orląt Lwowskich
2017 2087 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021
2017 2084 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Juliusza Trzcińskiego, Józefa Kościelskiego i Bolesława Brodnickiego
2017 2085 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Budowlanej, Poznańskiej, Gustawa Zielińskiego i al. Niepodległości
2017 1293 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia
2017 1197 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1198 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1196 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1194 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1195 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1199 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1203 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
2017 1204 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1202 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1200 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1201 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 978 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 979 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Krótkiej, Kasztelańskiej, Wałowej, Świętego Ducha i Andrzeja
2017 457 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 4912 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017
2016 4913 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2016 4414 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4413 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2016 4416 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 4415 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3683 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej i Grochowej
2016 3682 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3685 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Toruńskiej
2016 3684 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego
2016 3362 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2016 3361 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3363 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu
2016 3365 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej
2016 3364 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej
2016 2254 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2253 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2252 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia
2016 2257 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2256 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 151316C ul. Magazynowej
2016 2255 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1537 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia
2016 1538 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu
2016 1062 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Inowrocławia
2016 702 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2016 703 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 704 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 315 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 316 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr xvi/149/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2015 4720 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/136/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4719 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4722 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2015 4721 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016
2015 4265 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4266 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4263 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4264 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 4269 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2015 4270 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4267 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 4268 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 3248 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3247 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3249 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3251 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 3250 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2882 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2015 2883 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2015 2884 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/106/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2015 2621 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2015 2622 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2364 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2015 2365 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zespole sanatoryjno-szpitalnym i sanatoriach w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2246 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, szpitalu i zakładzie karnym w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2247 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2015 2248 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1869 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonach ulic: al. Niepodległości, Studziennej, Najświętszej Marii Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej oraz Grochowej
2015 1870 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami
2015 1490 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2015 966 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2015 967 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 964 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 965 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2015 970 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla pięciu terenów położonych w rejonach ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Józefa Krzymińskiego, Gen. Franciszka Kleeberga, Jakuba Jasińskiego i Macieja Wierzbińskiego, Świętego Ducha i Mieszka I, Warsztatowej, Wojska Polskiego i linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia, Budowlanej, Staropoznańskiej i linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia oraz ul. Plebanka
2015 971 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2015 968 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2015 969 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Poznań
2015 272 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2014 3924 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015
2014 3925 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
2014 3312 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/645/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2944 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2945 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2946 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
2014 2602 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2603 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1968 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Inowrocławia
2014 1965 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/600/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2014 1964 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/599/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu
2014 1967 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/607/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 1966 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/603/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2014 1664 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/594/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Kujawskiej, Wiktora Spornego i Pokojowej
2014 1589 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/568/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia
2014 1479 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/573/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dziewięciu terenów położonych w rejonach ulic: Staropoznańskiej, Andrzeja Dybalskiego, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Świętego Mikołaja, Zofiówka, Mątewskiej i Henryka Arctowskiego
2014 1480 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/576/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy Bydgoskiej i Osiedla Bydgoskiego
2014 1481 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/579/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Jacewskiej i Glinki
2014 1380 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/561/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2014 r.
2014 1168 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/562/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2014 1167 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/557/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1170 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/566/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosy Bydgoskiej, Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń
2014 1169 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/563/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 656 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/552/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 283 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXiX/542/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 284 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/543/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 285 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/544/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2013 4153 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/534/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka
2013 4152 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/526/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014
2013 4155 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4154 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/535/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2013 3805 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/517/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 3806 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/519/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 3210 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/509/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 3209 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/506/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Inowrocław
2013 3211 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/512/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 3213 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2013 3212 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/513/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2923 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/496/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2013 2924 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/500/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2013 2293 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/483/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 2294 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2013 2075 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/476/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia
2013 2076 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/477/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2077 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1970 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/461/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego
2013 1928 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/457/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1927 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/456/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Inowrocławia.
2013 1930 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/466/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1929 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ulic: Transportowca, Szymborskiej i Nowej
2013 1431 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/441/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu
2013 1432 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/444/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2013 1429 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/437/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1430 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/440/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z basenów w Inowrocławiu
2013 1435 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/447/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Inowrocławia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2013 1436 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/449/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2013 1433 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/445/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1434 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/446/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 975 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/422/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2013 974 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/420/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 973 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/419/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 978 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/429/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 977 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/428/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 976 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/427/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 608 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/411/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2013 609 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/412/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 129 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/387/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2013
2013 49 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia
2013 50 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 48 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/392/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ul. Rąbińskiej
2013 46 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/390/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2013 47 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/391/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów w rejonach ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
2013 51 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/404/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 56 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/405/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2013 54 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 52 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/402/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3044 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2012 3045 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3046 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2012 2581 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/361/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2580 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/360/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2582 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/362/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2584 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/367/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 2583 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/364/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2012 2279 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/351/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza i Karola Libelta
2012 2246 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/338/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków oraz ich wysokości
2012 2254 2012-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - domu kultury
2012 2255 2012-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu (Tekst jednolity)
2012 2149 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/350/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ulic: Stare Miasto, Hm. Marcina Strachanowskiego, Powstańców Warszawy i Szybowcowej
2012 2148 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/341/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich
2012 2147 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/337/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 2152 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/355/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2012 2151 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia
2012 2150 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych
2012 1499 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/324/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1498 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/323/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Kasztanowej i Bukowej oraz Modrakowej, Chabrowej, Kolejowej i Polnej
2012 1497 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń
2012 1502 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2012 1501 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/326/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1500 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/325/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1335 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Szymborze" w Inowrocławiu
2012 1334 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Mątwy" w Inowrocławiu
2012 1333 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
2012 1336 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Solno" w Inowrocławiu
2012 1339 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/308/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu "Osiedla Uzdrowiskowego" w Inowrocławiu
2012 1338 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/307/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Osiedla "Stare Miasto"
2012 1337 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Piastowskie" w Inowrocławiu
2012 1173 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2012 1172 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2012 1171 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2012 1176 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1175 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/286/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu
2012 1174 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/284/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości przeznaczonych pod usługi uzdrowiskowe w Inowrocławiu
2012 764 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/268/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2012 763 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/264/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2012 762 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/259/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu i zmiany jego aktu założycielskiego
2012 767 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/271/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 766 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia
2012 765 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 535 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2012-2016
2012 533 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/245/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2012 536 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/249/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu
2012 538 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Miechowickiej
2012 537 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/254/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
2012 346 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Inowrocławia
2012 347 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/238/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej
2012 167 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/225/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2012
2012 4 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Inowrocław
2012 5 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/234/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 2 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty
2012 3 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/228/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
2011 2918 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2919 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/205/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2920 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokosci stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2915 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2916 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/202/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2917 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/203/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2924 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2925 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/215/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2926 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2011 2921 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/211/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych nieruchomości gruntowych
2011 2922 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
2011 2923 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/213/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład stref gospodarczych w Inowrocławiu
2011 2521 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/187/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 2522 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/189/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2011r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 2236 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich
2011 2235 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław
2011 2237 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych
2011 2239 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2011 2238 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011
2011 1941 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/150/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2011 1942 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/151/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1660 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Inowrocław
2011 1661 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Inowrocław
2011 1512 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/121/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu usług rzemieślniczych i handlu przy ul. Toruńskiej
2011 1487 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Dworcowej, Łucjana Grabskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka i al. Okrężnej oraz w rejonie ul. Wiejskiej
2011 1488 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Toruńskiej i Rzemieślniczej
2011 1489 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/140/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na dwóch terenach w rejonach ulic: Jacewskiej, Świętego Ducha i Najświętszej Marii Panny oraz Orłowskiej, Młyńskiej i Stare Miasto
2011 1310 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonach ulic: 3 Maja, Solankowej, Macieja Wierzbińskiego i al. 800-lecia Inowrocławia
2011 1187 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 1188 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 1185 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2011 1186 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 20 "Kujawskie dzieci" w Inowrocławiu
2011 1189 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2011 1192 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/122/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1193 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/128/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Inowrocławia
2011 1190 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie miasta Inowrocławia
2011 1191 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/117/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011
2011 1180 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonach ul. Gen. Władysława Sikorskiego, placu Klasztornego, al. Niepodległości i ul. Lipowej
2011 1032 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2011 1031 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2011 1030 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu
2011 1035 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1034 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 1033 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 761 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 701 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 700 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2011 702 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2011 704 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9-11 w Inowrocławiu
2011 703 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu
2011 522 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/667/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Cegielnej, Świętego Ducha, Andrzeja
2011 451 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 450 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 449 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 454 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie statutu Osiedla "Stare Miasto" w Inowrocławiu
2011 453 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie połączenia Osiedla „Śródmieście” z Osiedlem „Stare Miasto” z jednoczesnym zniesieniem Osiedla „Śródmieście”
2011 452 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 170 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 171 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
2011 106 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Inowrocławia na rok 2011
2011 42 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2011 41 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzaju i wysokości
2011 43 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 45 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
2011 44 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Inowrocławia na rzecz ich użytkowników wieczystych