Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 384

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5812 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/147/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C
2019 5811 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 5814 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/164/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2019 5813 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/163/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 5640 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2019 5639 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
2019 5642 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5641 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 4657 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrody na terenie gminy-miasto Grudziądz
2019 4656 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/127/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej
2019 4659 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/133/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 4658 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/132/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4377 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4378 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasto Grudziądz, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4379 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 3671 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3643 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
2019 3644 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2019 3645 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie-miasto Grudziądz lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 3121 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3122 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2019 3123 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2019 2609 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2019 roku
2019 2610 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2019 roku
2019 2233 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej
2019 1936 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”
2019 1326 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 882 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 883 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2019 884 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/42/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz
2018 6854 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2019.
2018 6855 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Grudziądzu ul. Mastalerza 6
2018 6857 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2018 6856 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/3618 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2018 6670 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6669 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 6673 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6672 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 6671 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 6336 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6337 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2018 4803 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/69/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4802 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/71/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza
2018 4805 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/67/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4804 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/68/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2018 4609 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LIV/65/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3348 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/57/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2018 3349 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/58/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2018 3350 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/62/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2018 2935 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/49/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2018 2936 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/50/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2018 2937 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/51/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2018 2485 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/39/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2484 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/38/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2018 roku
2018 2483 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/37/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy - miasto Grudziądz w 2018 roku
2018 2488 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/42/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2487 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/41/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 2486 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/40/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2018 1927 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/25/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul.Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta
2018 1928 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/27/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1160 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/14/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”
2018 1159 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/12/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej położonej na terenie miasta Grudziądza
2018 1162 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019"
2018 1161 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2018 730 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/2/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2017 - 2020".
2018 686 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/3/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 687 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/7/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 55 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLV/151/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2017 5559 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/154/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 5560 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/155/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 5356 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/147/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 5110 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/123/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 5111 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/125/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz
2017 5109 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/122/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 5107 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/120/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5108 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/121/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5115 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/135/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców
2017 5116 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/136/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2017 5114 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/134/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich
2017 5112 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/126/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/118/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy- miasto Grudziądz
2017 5113 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/128/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4106 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/119/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza
2017 4107 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/118/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy - miasto Grudziądz
2017 3760 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy - miasto Grudziądz"
2017 3731 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/110/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2018.
2017 3732 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/109/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
2017 3348 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/68/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego
2017 3349 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/67/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie - Skłodowskiej
2017 2765 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2764 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2017 2767 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 2766 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2017 2484 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/43/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy miasto - Grudziądz
2017 2485 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/44/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza
2017 2094 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej
2017 2095 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/38/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży
2017 1588 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta
2017 1589 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017
2017 1441 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/27/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2017 1440 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/26/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 1439 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/25/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2017 1444 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/30/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1443 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/29/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1442 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2017 852 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/18/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 533 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2017 534 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/107/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/109/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/112/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4838 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/102/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 4806 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/104/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 4623 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/91/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2016 4622 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/88/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4621 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/87/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4626 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/95/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2016 4625 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką
2016 4624 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/93/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego
2016 3729 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/82/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2017
2016 3731 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/85/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 3732 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/86/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2016 3728 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego
2016 3401 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/70/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka
2016 3083 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową
2016 2200 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/46/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną
2016 2201 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/47/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota-Roweckiego
2016 2202 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/48/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego
2016 1864 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/37/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii gminnej drogi położonej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza
2016 1865 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/38/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza
2016 1587 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/25/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2016 1588 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/28/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
2016 1589 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/31/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka
2016 1273 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/22/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2016 429 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/3/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2016 430 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/4/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2016 22 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Filii Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Chełmińskiej 104 (w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
2016 21 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/156/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 24 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/155/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy - miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2016
2016 23 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 4641 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/144/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2015 4642 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/145/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3116C
2015 4643 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2015 3988 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/128/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3987 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3986 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3989 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
2015 3992 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 3991 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2015 3990 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 3500 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Warszawskiej
2015 3320 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3319 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3315 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy - miasto Grudziądz na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019 - 2022
2015 3304 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz
2015 3303 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3302 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2015 3301 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/112/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz.
2015 3300 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2921 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego
2015 2922 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na niektórych obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 2923 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gdyńską i Portową
2015 2780 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/91/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2015 2781 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 2511 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2152 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2015 2153 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz w referendum ogólnokrajowym
2015 1502 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2015 1465 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1466 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
2015 1113 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2015 1114 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego
2015 1115 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
2015 1110 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1111 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1112 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1119 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej
2015 1120 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2015 1121 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2015 1116 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2015 1117 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2015 1118 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu
2015 583 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 584 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-Miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 585 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2015 349 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/3/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy - miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2015
2015 348 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 351 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 350 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/9/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 134 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2014 3071 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/107/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3072 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/113/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2014 2641 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/94/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 2642 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/96/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2014 2639 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/90/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2640 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr Li/93/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
2014 2645 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/103/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2014 2646 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/102/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 2643 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/97/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym
2014 2644 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/101/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Czortka
2014 2335 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr L/85/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2014 2018 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/77/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz
2014 2019 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/75/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2014 2020 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/81/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2014 1741 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/56/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1742 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/58/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego
2014 1740 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/52/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3103C
2014 1738 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/47/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1739 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/51/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych
2014 1743 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/61/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2014 1747 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/65/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz
2014 1748 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/66/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku
2014 1746 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/64/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza
2014 1744 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/62/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2014 1745 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/63/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2014 1506 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/44/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2014 1440 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
2014 1441 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2014 1442 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/40/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz
2014 1101 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/28/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1100 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/27/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1099 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/26/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1104 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/32/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego
2014 1103 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/31/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2014 1102 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/30/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2014 700 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/13/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2014
2014 701 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/14/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie miasta Grudziądza
2014 698 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/10/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
2014 699 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/11/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2014 702 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/15/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy - miasto Grudziądz
2014 705 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/21/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2014 706 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/23/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku
2014 703 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/19/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz
2014 704 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/20/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2014 549 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/115/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2013 - 2016 ”
2014 351 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/4/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej na dożywianie przyznawanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 350 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/3/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 353 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/6/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej
2014 352 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/5/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 65 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2013 4128 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/120/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4018 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/104/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2013 4019 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/105/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3343 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/101/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz”
2013 3313 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/98/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej
2013 3314 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/102/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2013r. w sprawie likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
2013 2963 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/83/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu
2013 2964 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/88/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2013 2531 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/81/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 2506 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/80/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 2399 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/70/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Żurawiej
2013 2398 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/67/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej
2013 2397 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/63/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie gminy–miasto Grudziądz
2013 2400 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/72/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2403 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/78/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2013 2402 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/77/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawianych kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 16 i nr 55 położonych na terenie miasta Grudziądza
2013 2401 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/74/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez gminę-miasto Grudziądz
2013 2044 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2045 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/52/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2013 1798 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/43/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza kategorii dróg powiatowych
2013 1799 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/44/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych
2013 1800 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/45/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia działki nr 8/74, obręb 19 do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej nr 3145 C
2013 1465 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/23/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1464 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/22/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1466 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/24/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1468 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/28/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta Grudziądza
2013 1467 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/25/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2013 1053 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/11/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1052 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/10/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Jezioro Tarpno
2013 1055 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/17/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1054 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/14/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską
2013 913 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz na lata 2012-2016
2013 759 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 330 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 329 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 331 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 333 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 332 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz
2012 3447 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2012 3448 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2012 3238 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3239 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXiX/124/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3240 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2625 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Owczarki Wschodnie”, obejmującego obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz-Malbork oraz granicą administracyjną miasta
2012 2562 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2012 2561 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2143 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/102/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2072 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/105/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy - miasto Grudziądz na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 2073 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2012 1467 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1295 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/59/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2012 1085 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu
2012 948 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/43/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz
2012 949 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2012 896 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/40/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie
2012 897 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 866 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową
2012 769 2012-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 8 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Warlubie, dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą Warlubie z siedzibą w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, NIP 559-10-05-054, REGON 092351080, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Krzysztofa Michalaka - Wójta Gminy Warlubie
2012 530 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/14/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS
2012 529 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki
2012 532 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/18/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 531 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/16/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 340 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/6/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego
2012 341 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/7/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu
2012 21 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 22 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/130/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami: Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu
2011 3109 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3110 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3107 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3108 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 3113 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz
2011 3114 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz
2011 3111 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 3112 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz
2011 2586 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza
2011 2587 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie
2011 2229 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy - miasto Grudziądz
2011 2230 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza.
2011 2188 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową
2011 1940 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1638 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2011 1639 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz
2011 1640 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza
2011 1427 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne”, obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich
2011 1376 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta
2011 1204 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obejmującej teren grudziądzkich kąpielisk
2011 1026 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2011 1025 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2011 1027 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego
2011 1029 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego
2011 1028 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami
2011 909 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/26/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2011 862 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 863 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego o nazwie "Park Miejski"
2011 687 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/9/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 403 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/12/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa znajdującego się na terenie gminy miasto Grudziądz.
2011 404 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/14/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uznania części Lasu Komunalnego za użytek ekologiczny
2011 129 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2011 130 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 131 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 115 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LVIII/101/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno I”, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta
2010 2401 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/88/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2010 2400 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/87/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
2010 2399 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/86/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2404 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2010 2403 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz
2010 2402 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/91/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Grudziądza
2010 2098 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LVII/75/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2010 2099 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LVII/79/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 września 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2010 2100 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LVII/81/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1602 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/49/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę - miasto Grudziądz
2010 1601 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/47/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - miasto Grudziądz
2010 1603 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/57/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1604 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/58/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1605 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/60/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2010 1353 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/17/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Kalinkowa, os. Kopernika”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Brzeźną, Chełmińską, Bydgoską, Kalinkową, Śniadeckich, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
2010 1346 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIII/31/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1337 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr LIII/27/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Śródmieście Północne”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
2010 1338 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr LIV/38/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1316 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/18/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul. Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi
2010 1326 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LIII/28/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum – Południe 1”, obejmującego obszar zawarty między ulicami Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego, basenem portowym i rzeką Wisłą
2010 1116 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/25/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz
2010 1115 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/21/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1118 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/35/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1117 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/26/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utowrzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1019 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LI/8/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Przyczółek mostowy”, obejmującego obszar zawarty między rzeką Wisłą, basenem portowym, terenami byłego zakładu „Stal-Met”, ulicą Chełmińską i nabrzeżem Wisły
2010 907 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/105/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2010 470 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr L/6/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2010 358 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/116/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 359 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/123/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy-miasto Grudziądz
2010 223 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/113/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz.
2010 94 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/108/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy miasto Grudziądz.
2010 95 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/110/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 96 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/111/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy -miasto Grudziądz.
2010 20 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/80/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum-Południe 2” obejmującego obszar zawarty między ulicami Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana.
2009 2654 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Stare Miasto” obejmującego obszar zawarty między Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
2009 2357 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/90/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2356 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/89/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2359 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/93/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2358 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1985 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/85/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 1984 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/84/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 1966 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/60/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej
2009 1029 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/17/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.