Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 229

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5478 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5488 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/91/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5438 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 4404 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 4242 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 3576 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 3577 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 3035 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 3034 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 3037 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 3036 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr ViII/61/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2019 2398 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 2399 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 2342 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej – etap I
2019 2317 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
2019 2318 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka.
2019 2319 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
2019 2198 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 2199 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1470 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1444 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka
2019 1069 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 1004 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1005 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr Iv/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1006 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 29 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2019 30 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok.
2018 6157 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5306 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIII/316/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5307 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIII/318/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2018 4747 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/310/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2018 4722 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LII/308/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 3876 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr L/298/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 3600 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3599 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 3602 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek
2018 3601 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2018 2876 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 2477 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
2018 2174 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2048 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 1686 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1685 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka.
2018 1687 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2018 1689 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka
2018 1688 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2018 606 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 289 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/248/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4894 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 4895 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 4896 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4272 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru Medalu Honorowego Stanisława Staszica, zasad i trybu jego nadawania i wręczania
2017 4271 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 4274 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2017 4273 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 3013 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3014 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 2546 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2020
2017 2451 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr xxxv/196/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 2452 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
2017 1959 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2017 1958 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2017 1957 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku
2017 1962 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2017 1961 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu
2017 1960 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu
2017 1112 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1113 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1114 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 346 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 345 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 348 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok.
2017 347 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 4539 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4538 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 4540 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 4542 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 4541 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3269 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/134/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2016 3270 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 2163 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 1945 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2016 1950 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 796 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 795 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
2016 798 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 797 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2016 330 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok.
2016 329 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2016 331 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 333 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/98/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 332 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/95/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 151 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2016-2025.
2016 152 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego "Północnym" wyodrębnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
2016 153 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/99/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4495 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/74/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4496 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4494 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2015 4492 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok
2015 4493 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4497 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4501 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
2015 4502 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2015 4500 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4498 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4499 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 3219 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 3220 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2015 2828 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2015 2827 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 2830 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/64/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 2829 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2015 2514 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2015 2513 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2015 2512 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 1868 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 1348 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
2015 962 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych na rok 2015/2016 prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2015 963 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2015 611 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok
2015 613 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2014 3554 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2014 3023 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/349/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
2014 3024 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdujacego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II
2014 2848 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek
2014 2847 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2849 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLiV/342/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 2851 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie nadania nazwy skweru
2014 2850 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2014 2542 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XliV/343/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2014 2210 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2014 1717 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/325/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2014 1680 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI/316/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku
2014 1681 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/323/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku
2014 1662 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/322/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2014 1345 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2014 509 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dozywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 236 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok.
2014 237 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 21 2014-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały STATUT GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK
2013 3663 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3662 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3664 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2013 3666 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 3665 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3332 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2013 3099 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania Gminy Miejskiej Ciechocinek niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2013 2257 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2013 2256 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2258 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2013 2260 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2013 2259 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2013 1859 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2013 1860 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/242/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Miejskiej Ciechocinek
2013 1861 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/243/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2013-2017
2013 605 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok.
2013 307 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 306 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 308 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 310 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 309 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3658 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2012 3659 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3489 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/209/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2012 3085 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/202/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3084 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/201/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2012 3086 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/203/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3088 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2012 3087 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/204/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2742 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2012 2743 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 2089 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2090 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku
2012 2091 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1659 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 1660 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku
2012 1390 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku
2012 1391 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku
2012 972 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2012 798 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.
2012 661 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 135 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/133/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocinek
2012 10 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/122/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku
2011 2795 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2794 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2011 2793 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2011 2798 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/117/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2011 2797 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2796 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/115/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2336 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2011 2193 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1849 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2011 1850 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku
2011 1662 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechocinek
2011 1453 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w spawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych "A i B" oraz "E i F" miasta Ciechocinka oznaczonych od Nr.1 do Nr.34
2011 995 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania
2011 996 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2011 765 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2011 594 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok.
2011 595 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
2011 596 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2010 2891 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/400/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy skweru
2010 2890 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/399/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 2892 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę miejską Ciechocinek
2010 2848 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
2010 2429 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2428 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2010 2430 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/394/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2010 2432 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/396/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 2431 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/395/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1949 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XXXV/382/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek
2010 1950 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XXXV/383/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek
2010 1951 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2010 1614 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/369/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania ze stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" oraz boiska do siatkówki plażowej w Ciechocinku a także sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 1617 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2010 1616 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/371/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/237/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.
2010 1615 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z Teatru Letniego i Muszli Koncertowej oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2010 1345 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2010 798 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Ciechocinka.
2010 799 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Ciechocinka"
2010 441 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009r.
2009 2465 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/09 Rady Mieskiej Ciechocinka z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2009 2335 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/09 Rady Mieskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek.
2009 2193 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2192 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2009 2194 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/292/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2191 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
2009 205 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 r.