Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 196

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5680 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5679 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5682 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży.
2019 5681 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 4839 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4840 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4841 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 3572 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3573 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3574 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.
2019 2636 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2635 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża.
2019 2638 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2019 roku.
2019 2637 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.
2019 1754 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdmności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2019 roku.
2019 592 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży.
2019 591 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 594 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym.
2019 593 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 97 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6400 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6399 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 4517 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2018 4516 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 4519 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 4518 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2018 3471 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o..
2018 3472 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2858 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2018 roku.
2018 2402 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.
2018 2403 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1615 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/224/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1614 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/221/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1616 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/225/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 1618 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/227/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 1617 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/226/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdmności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2018 roku.
2018 776 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 775 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 777 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 779 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy miasta Chełmża.
2018 778 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o..
2018 164 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2017 4869 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4870 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4871 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.
2017 4526 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
2017 4527 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2017 3997 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2017 3231 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.
2017 3229 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy miasta Chełmży instrumentem płatniczym.
2017 3230 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych.
2017 2705 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/167/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW, MN.
2017 2386 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.
2017 1266 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/150/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1267 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmża jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1268 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/153/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 728 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/144/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 139 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu gminy miasta Chełmża dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina miasto Chełmża.
2016 4530 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4529 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4532 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.
2016 4531 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2016 2110 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2111 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 809 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/93/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2016 810 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmża przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 811 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/95/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu.
2016 171 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.
2016 172 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmży przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 173 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża.
2015 4729 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr X/77/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
2015 4730 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.
2015 3626 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3362 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 3363 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
2015 3360 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3361 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3364 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży.
2015 3367 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3368 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3365 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019.
2015 3366 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.
2015 2852 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2395 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych.
2015 2396 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 1699 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
2015 1107 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Chełmża na lata 2015–2018".
2015 927 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 928 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2014 3142 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku.
2014 3139 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3140 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3141 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej.
2014 2821 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2014 2822 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomostu spacerowego łączącego Bulwar 1000 – lecia z ulicą Plażową, stanowiącego własność gminy miasta Chełmży.
2014 2823 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 2206 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miasto Chełmża.
2014 2207 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu.
2014 1305 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Chełmży.
2014 1306 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy miasta Chełmży.
2014 1307 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 397 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 396 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
2014 399 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 398 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 99 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.
2013 3833 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3834 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku.
2013 3835 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną.
2013 3181 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 2818 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży.
2013 2169 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1088 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy miasta Chełmży.
2013 1089 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 429 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.
2012 3863 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3862 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.
2012 3864 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3866 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3865 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/162/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3403 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/155/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3404 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku.
2012 3405 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2745 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży.
2012 2746 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej.
2012 2747 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2012 2153 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2080 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2081 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/134/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2082 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/136/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1897 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Chełmży oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1898 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 1458 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Św. Jana i Gen. Władysława Sikorskiego.
2012 1459 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Polną i Gen. Józefa Hallera
2012 1083 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2012 1084 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/114/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 729 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 730 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/102/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę miasta Chełmży.
2012 434 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.
2012 243 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Chełmża.
2011 3311 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z.
2011 2952 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2953 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.
2011 2609 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta przy ul. Kościuszki
2011 2469 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2470 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2471 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat
2011 2035 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Chełmża.
2011 2005 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 1395 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży
2011 1275 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2011 1151 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2011 1152 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2011 1153 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży
2011 676 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży
2011 677 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 678 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 472 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r.
2011 473 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 474 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Miasta niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 354 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ulicą Rybaki, Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego
2011 79 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży
2010 2889 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 2469 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2317 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2316 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2318 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Chełmży
2010 2320 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2319 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2011 r
2010 1959 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLII/309/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych w gminie miasta Chełmży
2010 1958 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLII/308/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania w gminie miasta Chełmży
2010 1960 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLII/310/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.
2010 1674 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1185 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania.
2010 1187 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1186 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 1184 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 291 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r.
2010 292 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży.
2009 2142 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010
2009 2141 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2140 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie miasta Chełmży
2009 2145 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2010 r.
2009 2144 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz szczegółowych zasad, trybu ich przyznawania za osiągnięcia sportowe zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym
2009 2143 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 102 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/153/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmża
2009 103 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/160/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży
2009 104 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/161/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów