Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 187

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5482 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2019 4563 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4564 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2019 2430 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksanrowie Kujawskim
2019 2427 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2019 2428 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2429 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2019
2019 1301 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1300 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1303 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad poboru opłat targowych przez inkasenta
2019 1302 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim
2019 886 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2019 885 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miesjkiej na rok 2019
2019 888 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
2019 887 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych
2018 5319 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 5320 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4704 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/346/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4705 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/347/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4706 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/350/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 4195 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2018 4196 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu obwodów głosowania
2018 3705 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2018 3706 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 3707 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2018 2315 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/311/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
2018 2314 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/309/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2317 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/314/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2018 rok
2018 2316 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/313/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 1499 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1136 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2018 1137 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1138 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 1075 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 1076 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
2018 395 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018
2018 230 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 4804 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4803 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4805 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2017 4807 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 4806 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/217/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3915 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 3916 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2017 2423 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2017 1669 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2017 1570 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1571 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 977 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2017 624 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017
2017 489 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2017 488 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2017 490 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 492 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 491 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
2016 4783 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok
2016 4784 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4221 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/161/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4222 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/162/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4223 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/166/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 3050 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/147/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic
2016 2630 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/141/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – Parku im. Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego
2016 1486 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/130/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi
2016 1487 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
2016 1488 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 799 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 800 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 390 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016
2016 391 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2015 4505 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2015 4504 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/96/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4507 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2016 rok
2015 4506 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3079 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów
2015 3078 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Szczygłowskiego, Słoneczną i Graniczną w Aleksandrowie Kujawskim
2015 3080 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3097 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenie przejętego odcinka do kategorii dróg gminnych
2015 3081 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2325 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2324 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2327 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych
2015 2326 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2015 1313 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1314 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 455 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2015
2014 3564 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2015 rok
2014 3507 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/2014 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3455 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2774 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr NR XLII/335/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2771 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/332/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2772 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr NR XLII/333/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 2773 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr NR XLII/334/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2553 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/328/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian do statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim
2014 2153 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1150 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1149 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1152 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
2014 1151 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2014 807 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr NR XXXVII/288/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 240 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2014
2013 3515 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2013 3492 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3491 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3493 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2014 rok
2013 3495 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2013 3494 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2460 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/248/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia od 1 września 2013 roku planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz ich obwodów
2013 2461 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/249/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia od 1 września 2013 roku planu sieci publicznych gimnazjów w Aleksandrowie Kujawskim oraz ich obwodów
2013 2462 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/246/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2013 2272 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2013 2176 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 czerwca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2013 rok
2013 1746 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2013 1747 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1748 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
2013 1629 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/205/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2013
2013 1630 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2013
2013 315 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski.
2013 111 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenie warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego zlokalizowanego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski przy ulicy Wojska Polskiego
2012 3705 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3706 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 3618 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3599 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3600 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3601 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3336 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3337 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2013 rok
2012 3006 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 2675 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2111 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1995 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. uchylenia uchwały nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.
2012 1221 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 1222 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2012 836 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 618 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/130/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim
2012 619 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/131/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Aleksandrów Kujawski do roku 2032
2012 584 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/118/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.
2012 527 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/116/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2012
2012 493 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,
2012 498 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2012 256 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2011 3303 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim
2011 2928 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2011 2927 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2930 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2012 r.
2011 2929 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2107 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 2000 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1967 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski
2011 1922 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2011 1897 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Słowackiego, terenem kolejowym, a drogą wojewódzką nr 266 w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski
2011 1898 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Narutowicza w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Aleksandrów Kujawski
2011 1893 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2011r. ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2011 1894 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2011 1686 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski"
2011 1643 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1220 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych od 1 września 2011r.
2011 954 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.
2011 959 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski
2011 857 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok
2011 795 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2011
2011 796 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV / 379 / 10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 797 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXIV / 189 / 08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
2011 582 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2010 2931 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz warunków jego funkcjonowania
2010 2707 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/379/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2708 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 2709 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/381/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2011 r.
2010 2168 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/355/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Aleksandrów Kujawski
2010 2169 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr LII/357/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazwy Aleja Księdza Edwarda Grzymały
2010 2170 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr LII/361/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic
2010 2117 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 2089 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/364/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 2090 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1467 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt gminy określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 1466 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania realizowanych w latach 2006 – 2009
2010 1469 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1468 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 669 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/306/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2010r. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 670 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 484 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 485 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2010 268 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.