Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 227

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5348 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5347 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 5349 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2019 5351 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/ 95 /2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łasin
2019 5350 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4492 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4178 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4177 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 4176 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łasin na lata 2019 - 2022
2019 4181 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Łasin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 4180 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2019 4179 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/72/ 2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 3464 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
2019 3463 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3462 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 3470 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Łasin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 3466 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin
2019 3465 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin.
2019 2437 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
2019 2438 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2439 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2019 1733 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku
2019 1718 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 1311 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 729 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin
2019 728 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 730 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie
2019 732 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 731 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 587 2019-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/19 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2019 114 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2019 115 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 120 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 117 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin instrumentem płatniczym.
2019 116 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Łasin
2018 5713 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 5714 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII /309/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin
2018 5287 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 5288 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 5289 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2018 4701 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 4702 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4703 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2018 4128 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 3318 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 3014 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin
2018 3015 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 2785 2018-05-16 Informacja Informacja Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
2018 2697 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 2698 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 2701 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 1706 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/268/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1705 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2018 roku
2018 1708 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 1707 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1168 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 1169 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 780 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania
2018 64 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 65 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania
2017 4621 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 4620 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz nadania jednolitego tekstu Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
2017 4618 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4619 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 3628 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 3629 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2017 2827 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 2828 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2017 1964 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wchodzących w skład Stadionu Miejskiego w Łasinie
2017 1965 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 1265 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 1212 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1213 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1214 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 768 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 769 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 513 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2017 512 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin
2017 514 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 516 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe
2017 515 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 4515 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4516 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 4446 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4447 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ii Sportu w Łasinie oraz zmiany w statucie
2016 3437 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 3164 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 2811 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 2433 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2432 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 2434 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport i utylizację nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2016 2436 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Miasta Łasin
2016 2435 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1727 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 1552 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 1551 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/112 /2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 1550 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 1555 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2016 1554 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2016 1553 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2016 1087 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 1086 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 1085 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII /110/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 1090 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin
2016 1089 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia terminu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 1088 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 405 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 406 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łasin
2016 34 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 4199 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3819 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2015 3818 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia najemcom na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie
2015 3820 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3822 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 3821 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3267 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 3268 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 2856 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 2855 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2854 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2857 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2015 2860 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2859 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
2015 2858 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 2419 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 2070 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 2071 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin
2015 2072 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1033 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 1034 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 1035 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 289 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2014 3848 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 3041 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3042 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 2862 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2018
2014 2765 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2655 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1835 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin
2014 1834 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego łub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 1836 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1838 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1837 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1471 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
2014 1472 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2014 1473 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1396 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1080 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1081 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1082 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 678 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Miasta Łasin
2014 378 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 377 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 380 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 379 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 59 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 60 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 3732 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3731 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 3734 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 3733 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2906 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 2907 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2013 2908 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2408 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2013 2361 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin
2013 2362 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin
2013 2363 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 1803 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2013 1804 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 1805 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/166 / 2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
2013 996 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 744 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 177 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 176 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 175 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 178 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 182 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
2013 181 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 180 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3151 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3150 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 3155 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3152 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 2724 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
2012 2094 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1192 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2012 1091 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łasin
2012 1018 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin
2012 556 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2012 90 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok
2012 91 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2008 – 2012
2012 92 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin
2011 2967 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2966 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.
2011 2969 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2968 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2255 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2008 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1929 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin
2011 1477 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1304 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
2011 1305 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę Łasin
2011 1306 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łasinie
2011 534 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok
2011 535 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 528 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat
2011 81 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 82 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 2243 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 2242 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 2245 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 2244 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1874 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXVII/291/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego.
2010 803 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łasin na stałe obwody głosowania.
2010 804 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2010 692 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2010 262 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2010 261 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/230//2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 264 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin na 2010 r.
2010 263 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród