Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 224

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5828 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5827 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i nadania jej statutu
2019 5826 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5831 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5830 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5829 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5527 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 5072 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
2019 5071 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 5074 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2019 5073 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno
2019 4116 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
2019 4115 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2019 4114 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 4119 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4118 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2019 4117 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu "Wąbrzeska Karta Seniora"
2019 3622 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 3596 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku
2019 3209 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych
2019 3210 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2763 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 2764 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno
2019 1945 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku
2019 1944 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 1943 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 1948 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2019 1947 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
2019 1946 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwalę w sprawie zasad określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta
2019 771 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 770 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wąbrzeźnie
2019 769 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2018 6840 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej
2018 6839 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2018 6838 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 6843 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6842 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6841 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 6821 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
2018 6323 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6322 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 6325 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6324 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2018 5213 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 5181 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno
2018 5180 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 5183 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 5182 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4222 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 4202 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2018 4203 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 4204 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2018 3772 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 3430 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/246/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej
2018 3429 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 3433 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/249/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
2018 3431 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/248/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku
2018 3087 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 3017 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2018 3016 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 3019 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze
2018 3018 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów
2018 2516 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 2515 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno
2018 2517 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2018 2519 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie
2018 2518 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2018 2145 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
2018 1281 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku
2018 1282 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze
2018 658 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 659 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 5523 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 5522 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2017 5525 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 5524 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 4853 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4852 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4851 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 4856 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wąbrzeźnie
2017 4855 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4854 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2017 4268 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 4110 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3609 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej
2017 3608 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2017 3607 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 2781 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/169/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie
2017 2780 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/168/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym
2017 2783 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 2782 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/170/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032"
2017 2419 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 2437 2017-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2017 2089 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 1446 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna
2017 1445 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 1447 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1449 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2017 1448 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 886 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zamieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 887 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 528 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/136/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
2017 559 2017-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Pod Młynik z obwodnicą miasta
2017 73 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/128/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoiści ich pobierania i wykorzystania
2017 72 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2017 77 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 76 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2017 75 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2016 4589 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4590 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 4591 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna
2016 4586 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 4587 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego " Mój Rynek " w Wąbrzeźnie
2016 4588 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3594 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/108/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Wąbrzeskiemu Domowi Kultury w Wąbrzeźnie
2016 3595 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/109/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2016 3596 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/110/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2016 3216 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 3217 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/106/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021
2016 1862 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/96/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2016 1863 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/99/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 1592 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
2016 1591 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 6 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/72/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2016 7 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2015 4691 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/75/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przez inne niż Gmina Miasto Wąbrzeźno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4600 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3869 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3868 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/64/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 3870 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3872 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno na rzecz najemców
2015 3871 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3313 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 3312 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/61/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3311 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/60/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3310 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3309 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3027 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2015 3026 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2015 3025 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/47/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 3030 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2015 3029 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3028 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2814 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2078 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2079 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2015 1769 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 1448 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 1449 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/31/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszarów położonych pomiędzy ulicą ks. Józefa Tischnera, a  ul. Witalisa Szlachcikowskiego oraz przy ul. Generała Pruszyńskiego i ul. Przepiórczej w  Wąbrzeźnie
2015 1450 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr Vii/32/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie
2015 606 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 607 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2015 608 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 320 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 321 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2014 3864 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 3865 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2014 3767 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3768 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3769 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2014 3250 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 3251 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2015 - 2018"
2014 2568 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/309/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 2569 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/311/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 2570 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2313 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/307/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2014 2078 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/303/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 1531 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Wąbrzeźno służebnościami gruntowymi i przesyłu
2014 1504 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 1069 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 1068 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 1070 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1072 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr V/46/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę m. Wąbrzeźno
2014 1071 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr V/47/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę m. Wąbrzeźno
2014 596 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 595 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 605 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wąbrzeźna
2014 597 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 55 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie
2014 56 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2013 3847 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwalę nr XXXVI/266/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3845 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów
2013 3846 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przez inne niż Gmina Miasto Wąbrzeźno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż Gmina Miasto Wąbrzeźno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3316 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy Jeziorze Zamkowym („Góra Zamkowa”) oraz obszaru przy ul. Łabędziej w Wąbrzeźnie
2013 3317 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie
2013 2339 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2013 2103 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenach rekreacyjnych miasta Wąbrzeźno
2013 1766 2013-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2013 1507 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2013 1506 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2013-2017
2013 1508 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wąbrzeźna
2013 1510 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
2013 1509 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości gruntowych
2013 865 2013-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2013 57 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
2013 58 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2013 59 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 3443 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3442 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/182/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2012 3441 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/181/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2012 3446 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/186/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3445 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3444 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/184/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2630 2012-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 2558 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2194 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Przejazdowej, Mikołaja z Ryńska, Jeziornej, Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, Żeromskiego w Wąbrzeźnie
2012 2103 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 2104 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2101 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 2102 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2105 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2109 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2110 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 2106 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2107 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2053 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2012 1777 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 1451 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2012 1452 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2012 1276 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 1277 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 1278 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2009 343 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/08 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 r.