Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 637

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5457 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 241/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 5458 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 244/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 5456 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 239/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.
2019 5454 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 237/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu.
2019 5455 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 238/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu.
2019 5459 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 245/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5463 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 251/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2019 5467 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 266 Rady Miasta Torunia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku
2019 5462 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 250/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2020.
2019 5460 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 246/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5461 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 247/198 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16 w Toruniu.
2019 4939 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 194/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.
2019 4938 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 187/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń.
2019 4937 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 186/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu.
2019 4942 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.
2019 4941 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 216/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2019 4940 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 195/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 4283 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 168/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2019 4282 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 160/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2019 4281 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 157/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania ulicom nazw: Głogowska, Obrowska, Czernikowska, Kikolska.
2019 4286 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 4285 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 175/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 4284 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
2019 3885 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 146/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu.
2019 3884 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 145/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu.
2019 3886 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 147/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2019 3888 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 3887 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 148/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
2019 3052 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 120/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3053 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 122/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu.
2019 3050 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 3051 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 116/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3054 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 123/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu.
2019 3057 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 136/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów oraz uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2019 3058 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 137/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 3055 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 124/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu.
2019 3056 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 129/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 2378 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 92/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń.
2019 2377 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 91/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu.
2019 2380 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 108/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 2379 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 107/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2019 2328 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 1567 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 86/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2019.
2019 1566 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 74/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej wskazanych ulic w Toruniu.
2019 1565 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2019 1571 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2019 1570 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2019 1569 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2019 962 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu.
2019 961 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”.
2019 960 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.
2019 965 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 66/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2019 964 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 963 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 54/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2019 561 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 35/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 560 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 23/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 r.
2019 563 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 562 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 40/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń.
2018 6504 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/18 Rady Miasta Torunia z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu.
2018 6505 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 16/18 Rady Miasta Torunia z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 6506 2018-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/18 Rady Miasta Torunia z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2018 5433 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 950/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.
2018 5434 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 5431 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 943/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu.
2018 5432 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 949/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
2018 5437 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 956/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 5438 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5435 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 953/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 5436 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 954/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 4965 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 933/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019.
2018 4964 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 930/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej.
2018 4963 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 929/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu.
2018 4968 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 938/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 4967 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 936/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r.
2018 4966 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 935/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2018 4602 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr 923/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2018 4574 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 77/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2018 4573 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr 917/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia.
2018 4572 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr 916/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu.
2018 4575 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 78/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 4578 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 81/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2018 4577 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 80/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.
2018 4576 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 79/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2018 4038 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 890/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022”.
2018 3921 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 901/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.
2018 3920 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 900/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2018 3919 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 898/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2018 3924 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 911/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 3923 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 907/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 3922 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 906/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2018 3325 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 880/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 3324 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 875/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2018 3327 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 885/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2018 3326 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 884/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2018 2830 2018-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. zawarte w dniu 27 grudnia 2017r. pomiędzy GMINĄ MIASTA TORUŃ, GMINĄ LUBICZ i GMINĄ OBROWO w sprawie powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Lubicz oraz Gminy Obrowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie gmin Lubicz i Obrowo.
2018 2798 2018-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Zławieś Wielka w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Zławieś Wielka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Zławieś Wielka
2018 2799 2018-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gmina Miasta Toruń a Gmina Lubicz w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Lubicz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Lubicz
2018 2427 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 855/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania.
2018 2428 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 857/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 1564 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 831/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2018.
2018 1563 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 828/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy - Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.
2018 1562 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 827/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu.
2018 1567 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 838/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 1566 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 836/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Torunia.
2018 1565 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 835/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych.
2018 1442 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 72/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2018 1441 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 71/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 1440 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 70/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2018 1443 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 73/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.
2018 1446 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 76/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2018 1445 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 75/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2018 1444 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 74/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2018 1014 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 812/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody.
2018 1013 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu.
2018 1012 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 807/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.
2018 1017 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 821/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 1016 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 1015 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 813/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 554 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 804/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu.
2018 553 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 793/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2018 552 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 792/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 r.
2018 589 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 66/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 592 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 69/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2018 591 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 68/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2018 590 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 67/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 152 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 777/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń.
2018 151 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 776/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2018 150 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 775/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu.
2018 155 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 787/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2018 154 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 786/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2018 153 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 779/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 13 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 771/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 5439 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 754/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.
2017 5438 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 753/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2017 5437 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 752/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2017 5442 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2017 5441 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 763/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2017 5440 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 762/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r.
2017 4745 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 685/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2017 4746 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 686/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2017 4747 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 724/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu.
2017 4744 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 684/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2017 4741 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 681/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4742 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 682/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2017 4743 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 683/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej.
2017 4748 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 725/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu.
2017 4753 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 747/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2017 4754 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 64/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.
2017 4755 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 65/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
2017 4752 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 739/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2017 4749 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 726/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu.
2017 4750 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 733/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2017 4751 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 734/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2018.
2017 4740 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 680/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 3972 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 654/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu.
2017 3973 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 655/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu.
2017 3970 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 651/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania Trasie Średnicowej Północnej nazwy Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza.
2017 3971 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 652/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Adama Mickiewicza.
2017 3976 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 664/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna.
2017 3977 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 679/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 3974 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 662/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
2017 3975 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 663/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu.
2017 3572 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 647/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 3533 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu.
2017 3532 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 638/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu.
2017 3534 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2017 3536 2017-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 63/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2017 3535 2017-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 62/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
2017 3075 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 611/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
2017 3076 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 623/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej.
2017 3074 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 610/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2017 3072 2017-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 61/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.
2017 3073 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 3077 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 624/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3081 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 629/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na gen. Gustawa Orlicza-Dreszera.
2017 3082 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 631/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Storczykowej na św. Jana Bosko.
2017 3080 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 628/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na 63. Pułku Piechoty.
2017 3078 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 626/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2017 3079 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 627/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2653 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 58/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2017 2619 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 590/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.
2017 2655 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 60/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2017 2654 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 59/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2017 2303 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 581/17 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2152 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 49/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2017 2153 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 50/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2017 2154 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 51/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.
2017 2149 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 572/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 2150 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 574/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu.
2017 2151 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 577/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2017 2158 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 55/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 2159 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 56/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2017 2160 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 57/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 2155 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 52/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2017 2156 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 53/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2017 2157 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 54/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2017 1396 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 555/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu.
2017 1352 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 45/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2017 1319 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 562/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Modrzewiowa.
2017 1318 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 558/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2017 1355 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 48/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2017 1354 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 47/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń.
2017 1353 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 46/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2017 1317 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 556/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 1207 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 551/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1206 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 550/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2017 1205 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 549/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2017 1208 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 1220 2017-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Torunia Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2016 r.
2017 1210 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 554/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 1209 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 553/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.
2017 920 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 538/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2017 919 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 536/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2017 922 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 543/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2017 921 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 541/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 571 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 525/17 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2017 287 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 513/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.
2017 286 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 510/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2017 288 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 515/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2017 290 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 520/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2017 289 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 519/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2016 4979 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
2016 4879 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 499/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 4878 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2016 4877 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 487/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 4882 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 504/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4881 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 503/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4880 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 501/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 4314 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 472/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2017.
2016 4313 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 469/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 4312 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 465/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerniewice – Przy Torze” w Toruniu.
2016 4317 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 476/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2016 4316 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 474/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2016 4315 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 473/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.
2016 3868 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 35/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3869 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 36/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3870 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 37/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3867 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 34/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3864 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 31/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2016 3865 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 32/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3866 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 33/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3875 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 42/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3876 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 43/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3877 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 44/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3874 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 41/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3871 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 38/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w spraiwe ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3872 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 39/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3873 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 40/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3831 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 453/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3830 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 446/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Włocławskiej w Toruniu.
2016 3829 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 440/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2016 3832 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 454/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3835 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 3834 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 456/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2017 r.
2016 3833 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 455/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3528 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr NR 411/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wieży ciśnień przy ul. Akacjowej w Toruniu.
2016 3527 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 410/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Legionów, Rondzie Czadcy i ul. Wielki Rów w Toruniu.
2016 3530 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 413/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu.
2016 3529 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 412/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka.
2016 3500 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 425/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3501 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 426/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3502 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 427/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3499 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 424/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3496 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 416/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2016 3497 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 422/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2016 3498 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 423/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3503 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 428/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3508 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 433/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3509 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 434/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3510 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 435/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3507 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 432/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3504 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 429/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3505 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 430/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3506 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 431/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3128 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 389/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu.
2016 3129 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu.
2016 3130 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 382/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 2779 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 364/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.
2016 2780 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 365/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2016 2778 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 363/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2776 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 2777 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 362/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2016 2784 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 371/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2016 2785 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 372/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2016 2783 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 370/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2016 2781 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 366/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2016 2782 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 367/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 2101 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 344/16 Rady Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.
2016 2102 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 345/16 Rady Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Podchorążych w Toruniu.
2016 1809 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 286/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 1768 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 303/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1769 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 304/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.
2016 1770 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 305/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2016 1767 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 302/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 1764 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 298/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń.
2016 1765 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2016 1766 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 301/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1771 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 306/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 1776 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 28/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2016 1777 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 29/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 1778 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 30/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015 – 2019”.
2016 1775 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 27/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 1772 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 24/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2016 1773 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 25/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2016 1774 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 26/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2016 1404 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 260/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu.
2016 1405 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2016 1406 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 269/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 785 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 251/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2019”.
2016 402 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 231/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Grudziądzką, ul. Pod Dębową Górą i Trasą Średnicową w Toruniu.
2016 403 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 232/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kaszczorek w Toruniu, dla terenów położonych w rejonie: ul. Szczęśliwej, ul. Kubusia Puchatka, ul. Balladyny oraz ul. Sindbada.
2016 404 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 233/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 379 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 234/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2016 239 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 219/15 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Podgórskiej, Okólnej, Grzybowej, Dwernickiego i Starej Drogi w Toruniu.
2016 240 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 225/15 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 5 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2015 4766 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 22/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2015 4767 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 23/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4765 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 21/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2015 4761 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 17/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych
2015 4760 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 16/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom położonym w pobliżu Fortu Karola Chodkiewicza oraz między ul. Polną i ul. Traktorową.
2015 4759 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 4764 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2015 4763 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 19/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2015 4762 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 18/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2015 4734 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 199/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. W. Andersa i trasy S-10 w Toruniu.
2015 4668 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 204/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 4669 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 205/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3674 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 187/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2016.
2015 3673 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 186/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2015 3675 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 189/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 3677 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 196/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2015 3676 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 191/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 3383 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 167/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2015 3384 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 168/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2015 3385 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 169/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2015 3380 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 160/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu.
2015 3381 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 161/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stawki – Andersa”, dla terenów położonych w rejonie ulic: Gen. W. Andersa, M. Sinorackiej, M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i Szuwarów w Toruniu.
2015 3382 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 166/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2015 3389 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 173/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 3390 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 174/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2015 3391 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 176/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2016 r.
2015 3386 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 170/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2015 3387 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 171/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3388 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 172/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2933 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 147/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 2932 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 146/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 2931 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 143/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Łącznej i Puchacza oraz ul. Stawki Południowe w Toruniu.
2015 2936 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 151/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2935 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 150/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 2934 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 149/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom położonym w pobliżu Fortu Karola Chodkiewicza oraz między ul. Polną i ul. Traktorową.
2015 2889 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 148/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2015 2680 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 128/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Watzenrodego, Grudziądzkiej i Polnej w Toruniu.
2015 2681 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 129/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2682 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 138/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania ulicy nazwy Stanisława Szymańskiego.
2015 2360 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 106/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 2359 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 105/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic M. Skłodowskiej-Curie i Równinnej w Toruniu.
2015 2362 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 109/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2015 2361 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 107/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2015 1964 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 93/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 1963 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 86/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wąska-Boczna” dla obszaru położonego przy ul. św. Józefa w Toruniu.
2015 1966 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 96/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2015 1965 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 95/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015 – 2019”.
2015 1388 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 62/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu.
2015 1389 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz św. Józefa.
2015 1258 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 50/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Okólną i Gen W. Andersa w Toruniu.
2015 1076 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 57/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2015 1077 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 60/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2015 1074 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 51/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bema i Gałczyńskiego w Toruniu.
2015 1075 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 53/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1101 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 1102 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2015 1099 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2015 1100 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2015 1059 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 54/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2015 1060 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 55/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2015 797 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.
2015 761 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2015 762 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Aleja 700-lecia, na Aleja Jana Pawła II.
2015 760 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2015 753 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 35/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2015 759 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 766 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń.
2015 767 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.
2015 765 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 763 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2015 764 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2015 269 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015.
2015 270 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 28/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 34 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 19/14 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ceglanej i bocznicy kolejowej, na zapleczu terenów ciepłowni.
2014 3877 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 12/14 Rady Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2014 3392 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 907/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2014 3393 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 908/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 3228 2014-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 23/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2014 3025 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 875/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.
2014 3026 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 876/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.
2014 2978 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 880/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 2979 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 881/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2015.
2014 2980 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 882/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2015 r.
2014 2975 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.
2014 2976 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2014 2977 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 879/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2981 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 883/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2014 2985 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 891/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2014 2986 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 893/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Rady Seniorów Miasta Torunia.
2014 2987 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 897/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2014 2982 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 884/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2014 2983 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 889/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2014 2984 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 890/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2014 2693 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 861/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2692 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 860/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 2691 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 857/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu.
2014 2696 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 868/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych.
2014 2695 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w skład skupisk tworzących pomniki przyrody na terenie miasta Torunia.
2014 2694 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 862/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2014 2499 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 845/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2014 2500 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 850/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 2315 2014-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 19/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2014 2316 2014-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 22/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2014 2300 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 822/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu.
2014 2301 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 823/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu.
2014 2298 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 820/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany nazwy alei Jana Pawła II.
2014 2299 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 821/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.
2014 2304 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2305 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 21/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2014 2302 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 825/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2014 2303 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 18/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2014 2051 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 799/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 2052 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 811/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2014 2050 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 789/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym w Toruniu.
2014 2048 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 784/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2014 2049 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 785/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2014 2056 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 797/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie miasta Torunia kategorii dróg powiatowych.
2014 2057 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 788/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu.
2014 2055 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 810/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.
2014 2053 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 798/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 2054 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 796/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie miasta Torunia do kategorii dróg powiatowych.
2014 1636 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 769/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2014 1637 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 770/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2014 1635 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 768/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2014 1633 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 761/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz granic ich obwodów.
2014 1634 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 763/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
2014 1641 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 777/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2014 1642 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 781/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.
2014 1640 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 773/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2014 1638 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 771/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2014 1639 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 772/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2014 1358 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 743/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania.
2014 1359 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 744/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2014 1357 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 742/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1355 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 738/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu.
2014 1356 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 741/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 1363 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 752/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Iławska.
2014 1364 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 753/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Szczepana Waczyńskiego.
2014 1362 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 751/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Fromborska.
2014 1360 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 745/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2014 1361 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 748/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 939 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 938 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010 – 2014”
2014 940 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu
2014 942 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 17/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 941 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 16/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2014 911 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 725/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2014 910 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 719/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej w Toruniu.
2014 913 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 727/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.
2014 912 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 726/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 539 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 706/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 540 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 718/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Na Uboczu.
2014 189 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.
2013 4226 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2013 4216 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 660/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu.
2013 4227 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2013 4229 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej.
2013 4228 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2013 4195 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 663/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2013 4196 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 664/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2013 4193 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 661/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2013 4194 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 662/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2013 4197 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 665/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2013 4200 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 680/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2014 r.
2013 4201 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 683/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 4198 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 666/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
2013 4199 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 674/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2014.
2013 3593 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 646/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu.
2013 3592 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 645/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.
2013 3594 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 648/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2013 3596 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 657/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2013 3595 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 654/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 3501 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 655/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2013 3502 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 658/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2013 3198 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 629/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy dla nowo wybudowanego mostu w Toruniu.
2013 3197 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 625/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3200 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 635/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010-2014”.
2013 3199 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 630/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035.
2013 2971 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr 605/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013r. w sprawie zapłaty podatków kartą płatniczą.
2013 2972 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr 606/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 2973 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr 611/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2013 2809 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 602/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2013 2810 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 603/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2013 2573 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.