Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 95

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 763 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Toruń w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2019 rok
2013 860 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Toruń Sprawozdanie Komisji bezpieczeństwa i porządku dla gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2012 rok
2011 555 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Toruń z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2010 r.
2011 26 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr 902/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu
2010 2927 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 901/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu.
2010 2308 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 856/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu
2010 2290 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr 875/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska w Toruniu.
2010 2255 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 909/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2256 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 910/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 2254 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 908/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2010 2252 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 906/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2253 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 907/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego.
2010 2260 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 919/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2010 2261 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 920/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń.
2010 2259 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 917/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010-2014”.
2010 2257 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 914/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych.
2010 2258 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 916/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2010 2163 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr 761/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu
2010 2050 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 883/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia.
2010 2049 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 874/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu zaopatrzenia Gminy Miasta Toruń w ciepło w latach 2002-2020 oraz wskazania działań związanych z realizacją planu.
2010 2052 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 894/10 Rady Miasta Toruń z dnia 7 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2010 2051 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr 884/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2010 1980 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr 825/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Równinna – Morwowa” dla terenu położonego pomiędzy ul. Płaską, ul. Równinną i ul. Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.
2010 1896 2010-10-06 uchwala Uchwala nr 867/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych.
2010 1893 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 769/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. o zmianie uchwały Rady Miasta Torunia nr 850/2001 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2010 1895 2010-10-06 uchwala Uchwala nr 862/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej i zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2010 1894 2010-10-06 uchwala Uchwala nr 858/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miasta Toruń.
2010 1812 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 827/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych w Toruniu.
2010 1731 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr 833/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1710 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr 777/10 Rady Miasta Toruń z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Toruń na lata 2010 – 2014”
2010 1684 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr 826/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu.
2010 1567 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 824/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej okręgów wyborczych.
2010 1508 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 820/10 Rady Miasta Toruń z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie miasta Torunia
2010 1509 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 821/10 Rady Miasta Toruń z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia
2010 1420 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 822/10 Rady Miasta Toruń z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2010 1168 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 790/10 Rady Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1167 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 789/10 Rady Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2010 1069 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 762/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.
2010 1000 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 748/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą - C” w Toruniu.
2010 969 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 749/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu.
2010 915 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 770/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu.
2010 916 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 772/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
2010 825 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 756/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Toruń 2016.
2010 785 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 733/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń-Sierpc.
2010 794 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 702/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2010 747 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 732/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin.
2010 544 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr 725/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej na osiedlu Czerniewice w Toruniu.
2010 518 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 730/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu miasta na rok 2010.
2010 501 2010-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 731/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2009 r.
2010 452 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 729/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2010 454 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 741/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2010 453 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 737/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu.
2010 360 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 721/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 201 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 710/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego w Toruniu.
2010 37 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 711/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski w Toruniu.
2010 38 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 712/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.
2010 40 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 714/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu.
2010 41 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 715/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu.
2010 39 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 713/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
2009 2587 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 658/09 Rady Miasta Toruń z dnia 8 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Poznańska - Gniewkowska - Glinki” w Toruniu.
2009 2570 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 701/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”
2009 2571 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 705/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zbywanych na rzecz najemców i od należności za prawo do gruntu przekazywane wraz z lokalem
2009 2569 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr 700/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2009 2461 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 696/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2462 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 697/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2009 2518 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 679/09 Rady Miasta Toruń z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia na 2010 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2009 2463 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 698/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
2009 2464 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 699/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2009 1785 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 644/2009 Rady Miasta Toruń z dnia 17 września 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Torunia na lata 2009-2012
2009 1700 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 627/09 Rady Miasta Toruń z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kaszczorek” w Toruniu, dla terenów położonych u zbiegu ulic: ul. Turystycznej, ul. Gościnnej, ul. Na Przełaj i ul. Zakole
2009 1535 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr 592/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica w Toruniu.
2009 1529 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr 591/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Rudackiej, ul. Glinieckiej, ul. Rypińskiej oraz ul. Otłoczyńskiej w Toruniu.
2009 1513 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 601/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2009 1514 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 618/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Toruń.
2009 1512 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 600/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2009 1396 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 573/09 Rady Miasta Toruń z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń.
2009 1395 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 569/09 Rady Miasta Toruń z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów gimnazjów i szkół podstawowych.
2009 1309 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr 558/09 Rady Miasta Toruń z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy miasta Toruń.
2009 1310 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr 563/09 Rady Miasta Toruń z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia.
2009 1283 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr 531/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Szosa Bydgoska 13-19
2009 1254 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr Nr 532/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki”, dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP 1, położonego w Toruniu
2009 1253 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr 517/09 Rady Miasta Toruń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia
2009 1212 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 547/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2009 1211 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 535/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.
2009 1164 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr 550/09 Rady Miasta Toruń z dnia 21 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 935 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 530/09 Rady Miasta Toruń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 934 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 529/09 Rady Miasta Toruń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 659 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr 507/2009 Rady Miasta Toruń z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 660 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr 514/09 Rady Miasta Toruń z dnia 5 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz gminy miasta Toruń
2009 634 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr 506/09 Rady Miasta Toruń z dnia 5 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 617 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr 487/09 Rady Miasta Toruń z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w Toruniu
2009 392 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr 464/08 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu oraz części terenów przyległych”, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony południowej.
2009 359 2009-02-25 Informacja Informacja Rady Miasta Toruń z dnia 15 stycznia 2009r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla gminy miasta Toruń i powiatu toruńskiego za 2008 r.
2009 358 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr 475/09 Rady Miasta Toruń z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009.
2009 101 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 462/08 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny