Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 286

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6049 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki.
2019 5594 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie
2019 4785 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin.
2019 2694 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 2693 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 2696 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/53/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020.
2019 2695 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
2019 2228 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022.
2019 1995 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin
2019 1994 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1996 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2019 rok.
2019 1998 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1997 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
2019 828 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin.
2019 827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 826 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.
2019 825 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2018 6690 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -2023.
2018 6689 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”
2018 6692 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin.
2018 6691 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2018 6222 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 6223 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 5899 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/380/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5900 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 5464 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/372/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu występowania mieszkańców gminy Miasta Rypin z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 5465 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/373/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin.
2018 5466 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/378/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Rypin za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 4497 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/370/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4496 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/361/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Rypin.
2018 4498 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/363/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2018 4500 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/367/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/148/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012 roku
2018 4499 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rypin dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 3836 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LV/355/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/343/2018 Rady Miasta Rypin w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 3205 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/341/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3204 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/343/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 2692 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Rypin” oraz „Zasłużony dla Miasta Rypin”.
2018 2549 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2018 1424 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1425 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2018 1375 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1374 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1376 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2018 rok.
2018 1378 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin
2018 1377 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży , form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postepowania w tych sprawach.
2018 311 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.
2018 312 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4992 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie w Gminie Miasta Rypin
2017 4991 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 4994 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2017 4993 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały
2017 4433 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 4408 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2017 3833 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/276/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 3834 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i  wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
2017 3474 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnią granicą terenu Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową
2017 3475 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypin
2017 1650 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2017 1651 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 812 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Miasta Rypin na stałe okręgi wyborcze.
2017 811 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Miasta Rypin na stałe obwody głosowania
2017 814 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 813 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 183 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 rok.
2017 184 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2016 4676 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4675 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4677 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2016 4692 2016-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2016 4678 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3489 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/16 Rady Miasta Rypin z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypin.
2016 3160 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 2044 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/168/16 Rady Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2016 2045 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/166/16 Rady Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2046 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
2016 1841 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1528 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin.
2016 1527 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/146/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1529 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/148/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1531 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/150/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin
2016 1530 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/149/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2016 717 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/137/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie okreslenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 716 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/136/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 718 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/138/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2016 720 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/142/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina.
2016 719 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/139/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2016 54 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 55 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok.
2015 4529 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4257 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4256 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku leśnego.
2015 4255 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku rolnego.
2015 4258 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2015 4261 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwał
2015 4260 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2015 4259 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 4226 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Rypin.
2015 3263 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2015 3166 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2015 3165 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2015 3167 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchylająca uchwałę NR X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 3169 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 3168 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/99/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2747 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2748 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2438 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2231 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2232 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2233 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 2050 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2015-2018
2015 1955 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020
2015 1896 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/59/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin.
2015 1895 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/57/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1894 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2015 1899 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/67/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 1898 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/63/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1897 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/60/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2015 1375 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020
2015 1157 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1156 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2015 1159 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 1158 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2015 428 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2015 427 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.
2015 429 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 431 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2015 430 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2015 38 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypin
2015 39 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Miasta Rypin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypin
2014 3909 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 3144 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/391/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. uchylająca uchwałę Nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin z dnia 18 września 2014 w sprawie zmiany uchwały.
2014 3143 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/388/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2014 3145 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/392/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały.
2014 3147 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/396/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku rolnego.
2014 3146 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/395/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku leśnego.
2014 2577 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIII/380/14 Rady Miasta Rypin z dnia 18 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2578 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały.
2014 2473 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/372/2014 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 2474 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania na terenie Miasta Rypin.
2014 2449 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LII/374/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2014 2448 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LII/373/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2014 2450 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LII/379/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Rypin.
2014 1923 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr L/370/14 Rady Miasta Rypin z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1827 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2014 1809 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis
2014 1810 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2014 1760 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2014 1761 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2014 1762 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1384 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1383 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1385 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 1387 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2014 1386 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2014 1322 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 469 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin.
2014 468 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/310/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2014 470 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 472 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego /zasiłku celowego/ na zakup posiłku lub żywności.
2014 471 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 164 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
2014 163 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok.
2014 165 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2014 167 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/310/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2014 166 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/309/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie miasta Rypina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 131 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/312/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2013 3723 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/294/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego
2013 3722 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/293/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie miasta Rypina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3724 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/295/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego
2013 3726 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/297/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2013 3725 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3433 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/276/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 3398 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/289/13 Rady Miasta Rypina z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3399 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miasta Rypina z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 3365 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/275/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 3366 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/277/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2952 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranych obszarach: obszar IA – ograniczony od zachodu ul. 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, od wschodu ul. Dłutka oraz od południa ul. Mławską, obszar IB – ograniczony od zachodu ul. Nowy Rynek, od północy ul. Mławską, od wschodu wschodnią granicą działki nr 896/3 i 896/4 oraz od południa południową granicą działki nr 895/17 i 895/18.
2013 2870 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina
2013 2871 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 2798 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.
2013 2799 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 2565 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Rypińskiemu Domowi Kultury.
2013 2566 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2567 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Rypińskiemu Domowi Kultury.
2013 2309 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
2013 2271 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2013 1388 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/237/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 1389 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1333 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1334 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1335 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 963 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013r. uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok.
2013 906 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina
2013 849 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Miasta Rypina z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 652 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 595 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 388 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.
2012 3723 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2012 3272 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku rolnego.
2012 3271 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 3273 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podatku leśnego.
2012 3275 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3274 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 2757 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Rypina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2758 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Rypina.
2012 2689 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 2286 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Miasta Rypina z dnia 3 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 2162 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Miasta Rypina z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/263/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2012 1988 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2012 1753 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2012 1744 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 1697 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miasta Rypina z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina
2012 1544 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1543 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
2012 1546 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 1545 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2012 797 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/111/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.
2012 476 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina
2012 50 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina
2011 3382 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Rypina
2011 3293 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2011 3220 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2011 3035 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: podatku rolnego.
2011 3034 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3033 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3038 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 3037 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 3036 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: podatku leśnego.
2011 2650 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury
2011 2045 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2041 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypina na lata 2011-2014
2011 1873 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Miasta Rypina z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
2011 1300 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina.
2011 1221 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2011 1222 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 1223 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1202 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie podnajmowania lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina
2011 1203 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.
2011 759 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Rypina
2011 389 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 r.
2011 374 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 375 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2040 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2041 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/443/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010r. w sprawie:utworzenia obwodu głosowania
2010 2042 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010r. w sprawie: aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1969 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLIV/413/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rypina przez inne niż Gmina Miasta Rypina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1970 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLVI/433/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. zniesienia ochrony pomnikowej z 2 drzew gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
2010 1971 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLVI/434/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Rypina przez inne niż Gmina Miasta Rypina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1704 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 1630 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypina
2010 1629 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Rypinie przy ul. Rynek.
2010 1574 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 412 /2010 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 1573 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/400/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1204 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania
2010 497 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok.
2010 174 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/09 Rady Miasta Rypina z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/133/2000 Rady Miasta Rypina z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji formy prawnej funkcjonowania zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2010 175 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie
2009 2424 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 2419 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2421 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku leśnego
2009 2422 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku rolnego
2009 2423 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2009 2420 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 1927 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/09 Rady Miasta Rypin z dnia 22 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 1602 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/09 Rady Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III - ograniczony od zachodu terenami kolejowymi, od południa ul. Mławską, od północy i wschodu granicami miasta, z wyłączeniem działek o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32.
2009 1469 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/09 Rady Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie
2009 1243 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/09 Rady Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina
2009 1244 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina
2009 860 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina
2009 861 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX/312/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina
2009 791 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/311/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2009 789 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/306/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 790 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/310/09 Rady Miasta Rypin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 690 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2009 691 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie
2009 689 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/263/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2009 495 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/09 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2009r. uchwalenia zmian w Statucie Miasta Rypina
2009 494 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/265/2008 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 336 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/08 Rady Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2009 r.
2009 199 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/08 Rady Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 200 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/08 Rady Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy miasta Rypina do kategorii dróg gminnych
2009 109 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/255/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 111 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/269/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina
2009 113 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/271/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Rypina
2009 112 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/270/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 110 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/262/08 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę miasta Rypina i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu