Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 267

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6037 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 6021 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów.
2019 5851 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5850 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5841 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2019 rok
2019 5854 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5853 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5852 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5398 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3995 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3994 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 3996 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 3998 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3997 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3374 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 3322 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3324 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 3320 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2020 r.”
2019 3321 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2019 roku
2019 3334 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 3335 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów.
2019 3332 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 3333 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2019 2047 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
2019 2049 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 1098 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 348 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 349 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 322 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2019 330 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 331 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 5860 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 5859 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5862 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5861 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5829 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5828 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5824 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 5830 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5833 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5832 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5831 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 5788 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5789 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5150 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5151 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Miasto Radziejów.
2018 5152 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 3745 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 3689 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2018 3688 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2018 3691 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów
2018 3690 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 3173 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 3172 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2018 3175 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
2018 3174 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3161 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 3162 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2019 r.”
2018 2389 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 2390 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 2358 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2359 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2018 2360 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2018 roku
2018 1247 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 1231 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1237 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Radziejów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1238 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów
2018 386 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 387 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 4998 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 4996 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 4995 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 5000 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5011 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
2017 5010 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5003 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 4391 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2017 rok
2017 4357 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3015 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/167/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 2888 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/171/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
2017 2890 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/172/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2017 2348 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2017 rok
2017 1769 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1768 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 1787 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2018 r.”
2017 1770 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
2017 1688 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Miasto Radziejów jest organem prowadzącym
2017 1687 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1690 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 1689 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Miasto Radziejów jest organem prowadzącym
2017 1545 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
2017 326 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 327 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
2017 181 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2016 4139 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Przemysłowej i ul. o. Artura Zapaśnika w Radziejowie
2016 4140 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej
2016 4092 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4093 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/121/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok
2016 4069 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2016 4070 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2016 4071 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2016 3205 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok
2016 3193 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
2016 3007 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2016 2768 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
2016 2449 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
2016 2450 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2016 2398 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
2016 1400 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r."
2016 1401 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/93/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1368 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XI/88/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok
2016 369 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2015 rok
2016 349 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na 2016 rok
2015 4634 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 4464 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4463 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4462 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4465 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4468 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015 r. Nr VIII/60/2015 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4467 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4466 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3647 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3646 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3648 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3650 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2015 3649 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3570 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2015 rok
2015 3576 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2015 rok
2015 2861 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Radziejów ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
2015 2862 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Brzeskiej, Dolnej i odcinka ul. Objezdnej w Radziejowie
2015 2863 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2134 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 2051 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1921 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia w części miasta Radziejów objętej ulicami Rynek, Pułaskiego, Przesmyk, Kilińskiego, Zachodnia, Rzemieślnicza, Toruńska, Dolna, Kościuszki czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych.
2015 1918 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 1919 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2015 1920 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Radziejów, których właścicielem jest Gmina Miasto Radziejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1315 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 1229 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 1230 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1096 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1097 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 436 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 368 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 196 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2015 145 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2015 rok
2014 3684 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 3585 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 3559 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 3558 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Radziejów
2014 3557 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasto Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 3560 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3563 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2014 3562 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2014 3561 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2014 3502 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 3501 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 3506 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2014 3503 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
2014 2757 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2758 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2224 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 2223 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 2222 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
2014 2227 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 2226 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2014– 2018
2014 2225 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2215 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2014– 2018
2014 1280 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1243 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2014 1244 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1245 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 530 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 224 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 213 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/124/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 214 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 3906 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 3767 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 3768 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 3769 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 3120 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2613 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/169/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2013 2612 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
2013 2615 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr xx/173/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2013 2614 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/170/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2270 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1632 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 871 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2013 778 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2013 rok
2012 3821 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3532 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3531 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3534 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3533 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2926 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2927 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2830 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2829 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2828 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI /126/ 2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2831 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2834 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 2833 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
2012 2832 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2163 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 6 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1411 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 1412 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
2012 1211 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/95/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Radziejowie
2012 1212 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech
2012 415 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2012 414 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/80/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2012
2012 417 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Toruńskiej
2012 416 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Radziejów
2011 3364 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2011 3280 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Radziejów
2011 3281 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2011 2697 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy miasto Radziejów
2011 2696 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy miasto Radziejów
2011 2695 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy miasto Radziejów
2011 2700 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie gminy miasta Radziejów
2011 2699 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2011 2698 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2665 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
2011 2089 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1976 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 1270 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
2011 1104 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 1105 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2011 460 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na 2011 rok
2011 366 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów
2011 367 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 368 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2011 294 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 165 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zaspołu interdyscyplinarnego w Radziejowie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 166 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 2761 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2760 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2762 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2764 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2763 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy miasta Radziejów
2010 2202 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 15 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1680 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1349 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności
2010 1267 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1268 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1269 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 741 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/10 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Radziejów"
2010 340 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2010 rok
2010 342 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 - 2012
2010 341 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Radziejów
2009 2449 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/170/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2009 2448 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/169/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2446 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/167/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2447 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/168/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2444 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/165/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 2445 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Miasta Radziejów
2009 1755 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziejów
2009 1756 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1757 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1486 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2009 794 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/134/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału miasta Radziejów na obwody głosowania w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
2009 793 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w SP ZOZ Radziejów
2009 792 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 795 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/135/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału miasta Radziejów na okręgi wyborcze w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
2009 216 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na rok 2009
2009 130 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2009 131 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Radziejów
2009 132 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Radziejów