Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2949 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2950 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2018 5231 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/351/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu.
2018 4600 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXII/344/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 3458 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/326/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2018 3459 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/328/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
2018 1149 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/294/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2018 1150 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/295/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu
2018 1151 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/300/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym.
2015 4215 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 3325 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 2804 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 10 września 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Golubia- Dobrzynia
2014 1959 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2014 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2014r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/235/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w mieście Golub-Dobrzyń.
2012 1566 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń
2012 920 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia i obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.
2012 437 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2012
2011 1735 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr Nr XI/46/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Wodociągów o Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
2011 1732 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr Nr XI/39/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1733 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr Nr XI/42/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu
2011 1734 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2011 1665 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
2011 1083 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/26/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Miasto Golub-Dobrzyń
2011 1084 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/27/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1085 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2011 557 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/18/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011rok.
2011 558 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
2011 148 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i gruntów z nimi związanych na rzecz najemców.
2010 2657 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/315/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2034 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LIX/308/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa.
2009 2492 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1305 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Golub-Dobrzyń.
2009 700 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 471 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 448 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.