Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 334

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5919 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/341/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin ościennych
2019 5920 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/342/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego
2019 5167 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji
2019 5166 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Wolności-Ujejskiego" w Bydgoszczy
2019 5165 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/312/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2019 r.
2019 5168 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/320/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu
2019 5172 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/329/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy wiaduktowi na terenie Bydgoszczy
2019 5170 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/323/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5169 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/322/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 4817 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/289/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4759 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/293/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy
2019 3920 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/255/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2019 3919 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/253/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2019 3927 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2019 3921 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/257/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2019 3389 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/233/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3352 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/213/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
2019 3351 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/212/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Bydgoszczy
2019 3353 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/214/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 3356 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/232/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2019 3354 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/219/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2668 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 2667 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/183/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 2666 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/182/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 2669 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/194/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 2672 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/197/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy oraz z urządzeń znajdujących się na tym terenie
2019 2671 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/196/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy oraz z urządzeń znajdujących się na tym terenie
2019 2670 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2109 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/141/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 2110 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/144/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 2107 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/134/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Teatr Kameralny w Bydgoszczy i nadania jej statutu
2019 2108 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/135/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Park Kultury w Bydgoszczy i nadania jej statutu
2019 2111 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/147/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Miasta Bydgoszczy oraz uchwalenia jej regulaminu
2019 2114 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/155/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2019 2115 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/156/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na 2019 rok
2019 2112 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/149/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego
2019 2113 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/151/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2019
2019 1509 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”
2019 1408 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.
2019 1406 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka- Fordońska- Jasiniecka" (część zachodnia) w Bydgoszczy
2019 1405 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/93/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 1411 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody skupiska czterech topól rosnących przy ul. Ducha Świętego w Bydgoszczy
2019 1410 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody buka pospolitego rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2019 1409 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu jarzębów szwedzkich rosnących w alei drzew przy ul. Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy
2019 840 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak-Dolina" w Bydgoszczy
2018 6849 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy
2018 6848 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6847 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/26/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania - posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6852 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/43/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad programu Bydgoski Budżet Obywatelski
2018 6851 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/42/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Bydgoskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 6850 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/32/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 6218 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6219 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2018 6216 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/7/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smukała – Elektrownia Wodna” w Bydgoszczy
2018 5000 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1394/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2018 r.
2018 4999 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1392/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo – Toruńska" w Bydgoszczy
2018 4998 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1386/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy
2018 5006 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1421/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 5003 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2018 5001 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1395/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 4536 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/1379/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2018 4537 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/1380/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4219 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1375/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2018 3837 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXII/1366/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży
2018 3838 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXII/1367/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy
2018 3387 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1337/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Bydgoszczy
2018 3388 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1340/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3386 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1336/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 15 września 2018 r.
2018 3384 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1334/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście – Jagiellońska 17" w Bydgoszczy
2018 3385 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1335/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2018 3389 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1341/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVI/704/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2018 3397 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1355/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy"
2018 3398 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
2018 3396 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1354/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - właścicielom lokali mieszkalnych
2018 3390 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1342/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej
2018 3395 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1353/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, oddanych w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali
2018 2965 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1317/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole – Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy
2018 2967 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1324/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 2583 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1289/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr LIV/1168/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2018 2584 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1290/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XVII/316/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cen, opłat, zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2018 2585 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1291/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2580 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1278/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2018 2581 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Akademia Muzyczna" w Bydgoszczy
2018 2582 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1288/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Bydgoszczy
2018 2589 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1295/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2590 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1296/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2593 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1306/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2018 2586 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1292/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2587 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1293/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 2 czerwca 2018 r.
2018 2588 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1294/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2018 2007 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1254/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2018 2008 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1260/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2018 2005 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1247/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2006 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1248/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2018 2009 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1261/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy
2018 2012 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1264/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Bydgoszczy
2018 2013 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1265/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2018
2018 2010 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1262/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy
2018 2011 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1263/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/862/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Bydgoszczy
2018 1226 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1216/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 r.
2018 1225 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1215/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Głębinowej w Bydgoszczy
2018 1229 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1225/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 1228 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1224/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na 2018 rok
2018 548 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1195/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy
2018 550 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
2018 551 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2018 356 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1178/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2018 355 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1175/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 353 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1167/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2018 357 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1179/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2018 360 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1192/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 359 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1191/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 358 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1180/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
2017 5133 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1072/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub ich części, na rzecz właścicieli lokali
2017 5132 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1069/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2017 5131 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1068/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 5134 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1073/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub ich części, na rzecz właścicieli lokali
2017 5140 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1156/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy parku na terenie Bydgoszczy
2017 5138 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 5137 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4236 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1054/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 4233 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1046/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Babia Wieś – Brda – Toruńska” w Bydgoszczy
2017 4239 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1061/17 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 4237 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1055/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2017 3944 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/1028/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2020"
2017 3776 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1016/17 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 3775 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1015/17 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2017 r.
2017 3774 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1013/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy
2017 3777 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1018/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2017 3781 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1029/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/778/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017-2021
2017 3780 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1027/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3778 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1019/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2017 3604 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/999/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: topoli czarnej, znajdującej się w parku Nad Starym Kanałem w Bydgoszczy i wiązu szypułkowego rosnącego przy Śluzie Prądy w Bydgoszczy
2017 3603 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/997/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
2017 3602 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/994/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2017 2994 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/988/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2017 2995 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/989/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 2701 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/948/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/346/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2698 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/941/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy
2017 2700 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/947/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2487 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/906/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Obrońców Bydgoszczy" w Bydgoszczy
2017 2176 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/886/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy - Powstańców Wielkopolskich" w Bydgoszczy
2017 496 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Gdańska - Krasińskiego - 3 Maja - rzeka Brda” w Bydgoszczy
2017 497 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/774/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście - Pilicka" w Bydgoszczy
2016 4627 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/712/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego" w Bydgoszczy
2016 3405 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/635/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Park Akademicki" w Bydgoszczy
2016 3406 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/638/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Bazylika pw. św. Wincentego a Paulo” w Bydgoszczy
2016 2501 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/610/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście – Wiślana" w Bydgoszczy
2016 1642 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/526/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2016 1663 2016-05-10 ANEKS Aneks nr 1/2016 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przęjecia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2016 1263 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/502/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń- część południowa" w Bydgoszczy
2016 885 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/479/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście - Toruńska" w Bydgoszczy
2016 886 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/480/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Siernieczek - Portowa" w Bydgoszczy
2015 4159 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4169 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/366/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Dworcowa – Lipowa” w Bydgoszczy
2015 4170 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/367/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy
2015 3496 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/315/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" w Bydgoszczy
2015 3497 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/316/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański-Izerska” w Bydgoszczy
2015 3089 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/267/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy
2015 3090 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/268/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gazociąg DN 400 ECII - Otorowo" w Bydgoszczy
2015 1803 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/185/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Zduny" w Bydgoszczy
2015 1804 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/186/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Hermana Frankego" w Bydgoszczy
2015 1629 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/148/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Grussa" w Bydgoszczy
2015 778 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/84/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo-Orla" w Bydgoszczy
2015 189 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo – Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy
2015 190 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń-Żyzna" w Bydgoszczy
2014 3409 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy
2014 2033 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1272/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2029 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1257/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy
2014 2090 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2089 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2014 1781 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2014 1780 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1221/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2014 1792 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1246/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2014 1783 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1234/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SP ZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2014 1527 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1199/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2014 1526 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1198/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1524 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1192/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy XLVII/1004/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień
2014 1530 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1203/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody – olszy czarnej oraz dwóch wierzb białych, rosnących w okolicy ul. Toruńskiej 157 w Bydgoszczy
2014 1529 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1202/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody – trzech olsz czarnych znajdujących się przy ul. Lisiej w Bydgoszczy
2014 1528 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1201/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody – klonu srebrzystego, rosnącego przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy
2014 1347 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1172/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2014 1350 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LV/1188/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2014 1351 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LV/1189/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1098 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1177/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy
2014 1055 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1167/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2014 1054 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1166/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2014 1056 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1168/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2014 1059 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1173/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
2014 1057 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1169/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2014 364 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1124/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 365 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1125/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 366 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1126/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4184 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1088/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Hutnicza” w Bydgoszczy
2013 4185 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1089/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy
2013 3395 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1037/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański-Mrągowska” w Bydgoszczy
2013 3396 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1038/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy
2013 2441 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/944/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Mokra" w Bydgoszczy
2012 3458 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/732/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Orląt Lwowskich" w Bydgoszczy
2011 1259 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/150/11 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości
2011 13 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/8/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2011 14 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
2011 15 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2010 2582 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/1165/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2010 2583 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/1167/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2534 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIX/1078/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy-Lisia” w Bydgoszczy
2010 2496 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/1079/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Wiśniowa” w Bydgoszczy.
2010 2424 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1160/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 2423 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1159/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy
2010 2422 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1149/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2427 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1163/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
2010 2426 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1162/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
2010 2425 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1161/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy trasie drogowej na terenie Bydgoszczy
2010 2271 2010-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 656/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2272 2010-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 678/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2204 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1103/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy
2010 2198 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1138/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”
2010 2193 2010-11-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania zadań z zakresu oświaty polegających na umozliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dąbrowa Chełmińska
2010 2194 2010-11-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20 września 2010r. w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umozliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Koronowo oraz w gimnazjach przy Liceach Ogólnokształcących, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Koronowo
2010 2167 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 633/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2162 2010-11-08 ANEKS Aneks nr 2/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 19 października 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej
2010 2135 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1136/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa
2010 2136 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1137/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2093 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 2092 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1100/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2095 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1108/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta,burmistrza i prezydenta miasta
2010 2094 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1106/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, służebnościami drogowymi.
2010 2083 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1116/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej.
2010 2082 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1115/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych
2010 2084 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1117/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej
2010 2086 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXV/1128/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2085 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1126/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2010 2028 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1059/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański - Bystrzycka” w Bydgoszczy
2010 1929 2010-10-12 zarzadzenie Zarzadzenie nr 628/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 6 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1904 2010-10-06 uchwala Uchwala nr LXXI/1089/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 września 2010r. w sprawie pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg powiatowych lub gminnych oraz zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg powiatowych lub gminnych
2010 1889 2010-10-01 zarzadzenie Zarzadzenie nr 583/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 września 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1890 2010-10-01 zarzadzenie Zarzadzenie nr 594/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1833 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LXX/1088/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2010 1712 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/1073/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa
2010 1711 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1058/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec – Biwakowa” w Bydgoszczy.
2010 1699 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LXV/988/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne, prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz
2010 1598 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/848/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo – Inowrocławska” w Bydgoszczy
2010 1524 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1052/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia działalności handlowej
2010 1525 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1053/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
2010 1523 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1044/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy
2010 1521 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1036/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011
2010 1522 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1037/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady sprzedaży lokali użytkowych
2010 1526 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1054/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg
2010 1530 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1061/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1531 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1062/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy fragmentowi nabrzeża Kanału Bydgoskiego
2010 1529 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1060/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości
2010 1527 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1055/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego
2010 1528 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1056/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2010 1500 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/1030/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż miasto Bydgoszcz
2010 1360 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LXVI/1016/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Bydgoszczy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1272 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy.
2010 1255 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/987/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2010 1254 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/986/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2010 1257 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/1004/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania i utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1256 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXV/989/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2010 1233 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LXIII/978/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy.
2010 1217 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/6/2010 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Unisław polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 1028 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/966/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1027 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/965/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1026 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy
2010 1029 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/967/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1032 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/970/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1031 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/969/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1030 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/968/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 999 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/891/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Leśne – Dwernickiego” w Bydgoszczy.
2010 586 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr LXI/936/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.
2010 569 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr L/757/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Towarowa” w Bydgoszczy.
2010 570 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LIV/834/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Ustronie” w Bydgoszczy.
2010 510 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/917/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
2010 509 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/916/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub ich części, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.
2010 508 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/911/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 513 2010-03-08 Informacja Informacja nr LX/897/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2009.
2010 511 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/918/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
2010 507 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/902/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz.
2010 506 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/900/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.
2010 451 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piaski – Dolny Taras” w Bydgoszczy
2010 385 2010-02-18 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 11 stycznia 2010r. pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz a gminą Sicienko w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przyjęcia zadań własnych gminy Sicienko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 383 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/892/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 180 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.
2010 137 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr LII/808/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko - Deszczowa” w Bydgoszczy.
2010 85 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr L/755/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko-Stopień Wodny” w Bydgoszczy.
2009 2653 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr LII/807/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec - kanalizacja deszczowa” w Bydgoszczy
2009 2516 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/788/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.
2009 2517 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/866/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.
2009 2276 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/850/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy.
2009 2275 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/846/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.
2009 2274 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/844/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie „Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” oraz statut Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiący załącznik do ww. uchwały.
2009 2272 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/839/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Bydgoszczy.
2009 2273 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/843/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011.
2009 2277 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/851/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy.
2009 2027 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2029 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LIV/827/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców.
2009 2028 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LIV/822/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Bydgoski Węzeł Wodny oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.
2009 2023 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/735/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jachcice-Zachód” w Bydgoszczy
2009 1872 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/782/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy.
2009 1749 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/784/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2009 1750 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/787/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2009 1753 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/809/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy nabrzeżu rzeki Brdy
2009 1752 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/792/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej
2009 1751 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/791/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy polegającego na ograniczeniu świadczeń zdrowotnych
2009 1601 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy.
2009 1579 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr L/754/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Fordon-Kościelna” w Bydgoszczy
2009 1575 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LI/773/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 2 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy.
2009 1435 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr L/758/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego
2009 1434 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr L/752/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2009 1385 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/738/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy
2009 1383 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/736/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu w Bydgoszczy
2009 1381 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/731/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
2009 1384 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/737/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2009 1382 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/732/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2009 1352 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/733/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-Mostowa” w Bydgoszczy
2009 1251 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/709/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy
2009 1250 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/708/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy
2009 1249 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/700/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy
2009 1153 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/676/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 1154 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/679/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2009 905 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/663/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 901 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/643/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bydgoszczy
2009 902 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/644/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
2009 903 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/651/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2009 904 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/662/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania
2009 697 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/622/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2009 696 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen, opłat, zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2009 695 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
2009 698 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/625/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości
2009 694 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/607/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2009 498 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XLI/596/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Bydgoszczy.
2009 497 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XLI/590/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu miasta Bydgoszczy.
2009 250 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/556/08 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r.